Seniorrådsmøde 07.04.2008

Til stede:
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Anne-Lis Lystrup (AL)
Bente Steffensen (BS)
Børge Anker (BA) (formand)
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo) (ordstyrer)
Kirsten Thuesen (KT)

Afbud:

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed (KK)
Mette Birk Berger (MBB) (referent)


1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 4.

2. Valg af mødeleder til næste møde
AC

3. Godkendelse af referat fra den 03.03.2008
Godkendt

4. Fællesmøde med borgmesteren 08.04.08
Kl. 10.00 i mødelokale B103
IJo og AC kan ikke deltage. BS deltager måske.
Første gang fællesmøde.
Temaer til mødet: Økonomi, deltagelse i planlægning af plejecenter, midler til FN-dagen 1. oktober, Senioravisen, dagtilbud på plejecentrene.

Seniorrådet forventer at være deltager fra starten af planlægningsprocessen vedr. plejecentret.

5. Orientering v/ Ældrekonsulenten
• Pjece om Bruger/pårørenderåd (udsendt tidligere)
• Pjece: Fremtidens boligpolitik (udsendt tidligere)
• Materiale – Kvalitetsprogram - fra Göran Rosberg (kopi vedlagt tidligere)
• Skrivelse vedr. Brugerundersøgelsen 2008 (kopi vedlagt tidligere)
• Kvalitetshåndbog – et eksemplar til kontoret. Ønsker Seniorrådets medlemmer at få deres personlige Kvalitetshåndbog opdateret, skal de indleveres til EB hurtigst muligt.

6. Meddelelser fra formanden
• Kvalitetsstandarder på ældreområdet (kopi vedlagt)
o Kvalitetsstandarderne skal til høring i rådet en gang årligt.
Seniorrådet ønsker at diskutere kvalitetsstandarderne, eksempelvis ét tema ad gangen. Første tema til drøftelse: Den personlige pleje. IJ laver oplæg til næste møde i Seniorrådet.
• Invitation fra Björn Vallin, Ängelholm (kopi vedlagt). Forslag til dato for besøg i Ängelholm: Fredag den 23. maj 2008.
• Dato for evalueringsdag og fokuspunkter: Forslag: 25. august. Anne-Lis foreslår debat om mødeform og arbejdsform og prioritering af projekter (mange eller få projekter). Datoen afhænger af om …. –(proceskonsulent) kan deltage. Elisabeth kontakter hende og laver aftaler om planlægning.

• Skovtur 2008: Foregår 26. 27. 28. og 29.5.og 2. og 3.6.
BA og AK: 26.5., BM.: 27.5. BS: 28.5., AL: 29.5., KT, AC: 3.6,
AL giver besked til Annie Knudsen.

• Seniorhåndbogen – er indkøbt i to eksemplarer

5a. Kurser/konferencer
• Styring og kontrol = kvalitet i ældreomsorgen? (kopi vedlagt tidligere) Ingen deltager.
• Orientering om kurset i Roskilde 06.03.08: Er sket under ovenstående punkter.
• Kursus om Innovation og Social Udvikling den 10.03.08 i Odense. IJ og KT havde valgt workshop om kost: Varm mad om aftenen og pædagogiske måltider drøftet. Man kan se mere på www.servicestyrelsen.dk
• Konference på Arken den 1.4. om Kvalitet i Ældreplejen – Den medicinske patient: BS og BA deltog. Et gennemgående tema har været manglende koordinering og kommunikation på sundhedsområdet. Ellers ikke det store udbytte.
• Årsmøde for Ældreråd på Nyborg Strand den 9. og 10.04.08. BA kan ikke deltage grundet sygdom. AC deltager.

6. Politiske sager til Ældreudvalget april 2008 – Høringssager
• Meddelelser
• Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 9
• Magtanvendelse. Til efterretning
• Plejebolig prognose 2008-2020. Spørgsmål til beregningerne. Tages i øvrigt til efterretning.
• Dagtilbud på plejecentrene: Sagens behandling søges udsat i Ældreudvalget, da Seniorrådet ikke har modtaget høringssvarene fra Bruger- og pårørenderådene sammen med sagsfremstillingen. Seniorrådet vil gerne have mulighed for yderligere drøftelse. Seniorrådet drøfter spørgsmålet den 08.04.08 kl. 9.00 forud for møde med Borgmesteren. Der er udarbejdet høringssvar.
• Redegørelse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2009: Til efterretning.
• Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel. Til efterretning.
• Tilskud til havehjælp til ældre borgere. Der er udarbejdet høringssvar.

Andre dokumenter
Vedr. Brugerundersøgelsen 2008 (udsendt med dagens dagsorden)

7. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed kl. 11.00
Vedr. sletning af ventelisten til ældre- og plejeboliger: Der foreligger en politisk beslutning tilbage fra 2003 om, at man slettes fra ventelisten, hvis man takker nej til en ønsket bolig.
IJ undersøger, om hun har mailen liggende fra Ministeriet, vedr. lovmedholdeligheden i denne praksis. Administrationen undersøger lovmedholdeligheden og spørgsmålet tages op igen på næste møde.

Der indkaldes snarest til møde i følgegruppen vedr. plejecenter.

Kommunens hjemmeside om ældreområdet. Karen vil gerne invitere til dialog om hjemmesiden. Forslaget til nyt setup præsenteres og drøftes. BA vender tilbage med navne på repræsentanter fra Seniorrådet.

Konflikt på ældreområdet: FOA og DSR har varslet strejke fra den 19.4. Omfatter hjemmeplejen og samtlige sygeplejersker. Konflikten kan dog udsættes i endnu 14 dage. Der er aftalt nødberedskab med organisationerne. Rengøring, hjælp til vasketøj er suspenderet. Der er kun meget begrænset personlig pleje. Terminale borgere er undtaget. Der er fx ikke hjælp til at få tøj af og på. De berørte borgere bliver orienteret ved brev. Spørgsmål kan rettes til Karen.

Tyveri: Indsatsen for at stoppe tyverier i hjemmeplejen og på plejecentrene ser ud til at have hjulpet.

Magtanvendelse: Ved akut magtanvendelse: KK orienteres efterfølgende. IJ spørger, om der bruges magtanvendelse vedr. medicinindtagelse.

Indkøb: Forskel på priserne i det ”blå” og det ”gule” katalog hos Intervare slår ikke igennem på fakturaen. Der er listet forskellige priser i katalogerne men det er de samme varenumre. Af fakturaen fremgår den dyre pris, selv om varen er bestilt via det gule, billige katalog. Administrationen undersøger sagen.

Høring om dagtilbud på plejecentrene: Sagen burde have været i høring i Seniorrådet også, da den blev sendt i høring hos bruger- og pårørenderådene.

Vedr. tilskud til havehjælp: Der vil efterfølgende komme en sag på Ældreudvalget vedrørende tilskud til snerydning.

Den nye udviklingsleder, Mariann Lyby, er startet. Hun vil som det første tage fat på kronikerindsatsen sammen med Sundhedscentret og på demensområdet.

8. Orientering fra udvalgene:
• Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget – Intet nyt
• Social- og forebyggelsesudvalget – Intet nyt
• Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget – Udvalget har fået et ”Vision Gammelsø”- oplæg. Der ligger endnu et eksemplar på kontoret.
• Informationsudvalget, herunder Bladudvalg og hjemmeside –
o Der er modtaget materiale fra FN-forbundets skoletjeneste med tilbud om foredrag på FN-dagen d. 01.10.08 Vil være interesseret i emner med ældrepolitisk relevans. BM besvarer henvendelsen.
o FN-dagen d. 01.10.08 – arrangement forsøges afholdt i Hedehuset.
o Billetter til Borgermøde i Medborgerhuset d. 22.04.08 kommer til salg i Borgerservice og på bibliotekerne. Seniorrådets medlemmer mødes kl. 15. for at dække bord.
o Foreningerne skal give besked til Informationsudvalget, hvis de bliver opløst, så de ikke skal omtales i Senioravisen.
o Møde d.d. med Informationsafdeling om Senioravisen. Her tages Senior-Avisens foreningsoversigten op. Foreningerne opdeles i kategorier med forskellig farve. Der afsættes plads til adresse og kontaktperson samt kort præsentation af foreningen (120 anslag) Det vil give samme plads til alle foreninger.
o 10 eksemplarer af brochure som nye folkepensionister modtager fra Københavns Kommune anskaffet
• Forretningsudvalget – Intet nyt
• Brugerrådene – herunder indkøbsordninger på plejecentrene. Tages op på næste møde – som selvstændigt punkt.
o Henriksdal: Møde den 5.3. hvor Annie fra aktiviteten deltog. Der skal være valg
• Klagerådet –
• Kostrådet –
o Besøg hos Det Danske Madhus d. 15.04.08. Afgang kl. 9.00 fra Bygaden. Anne-Lis deltager ikke. 2 biler.
o Møde i Kostrådet torsdag d. 24.04.08 kl. 10.00-11.30.
• Kontaktgruppen –

9. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer –
Udsat

10. Økonomioversigt – kommer automatisk i Seniorrådets mailbakke hver d. 5. i måneden. (Virker det – opfølgning)

11. Evt. –
Seniorrådets telefon i Pensionisternes hus virker ikke.

Inge har kontaktet Ældresagen vedr. muligt samarbejde. Har ikke fået noget svar.Næste møde: 5. maj 2008 i mødelokale B102
Mødeleder: Agnete Christiansen