Seniorrådsmøde 11.08.2008

Referat af Seniorrådsmøde mandag den 11.08.2008 i mødelokale B102

Til stede:
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Anne-Lis Lystrup (AL)
Bente Steffensen (BS) (ordstyrer)
Børge Anker (BA) (formand)
Børge Mogensen (BM)
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT)

Afbud:
Inge Jacobsen (IJ)

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed (KK)
Kristine Larsen, Integrations- og proceskonsulent (KL)
Elisabeth Bundgaard (referent)

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Valg af mødeleder til næste møde
KT

3. Godkendelse af referat fra den 02.06.2008
Godkendt

4. Orientering v/Kristine Larsen, Integrations- og proceskonsulent (kl. 9.00-9.45)
Kristine Larsen udleverede dagsorden og gav kort orientering om sin funktion i forhold til Seniorrådets evalueringsdag d. 25.08.2008.

5. Orientering v/Ældrekonsulenten
• Om udbringning af Senior-Avisen; Indkøbsafdelingen arbejder på en ny aftale.
• Sommerens problemer med at finde aviserne, så de kunne sendes til interne/eksterne parter. Fremover skal aviserne afleveres i Borgerservice på rådhuset. KB-Design har fået besked herom via mail d. 12.08.2008.
• Orientering om Lokalplan. Givet til formanden for Teknik- og miljøudvalget.
• Orientering om Budget 2009; Ikke alle har fået mailen eller har kunnet åbne den. Materialet kopieres derfor i en pause på dagens møde.

6. Meddelelser fra formanden
1. Jeg er lidt i tvivl om, I har fået bladet fra Danske Ældreråd for juni måned, ellers har jeg nogle eksemplarer.
2. Kontortid, forslag om at ændre tlf. til 2625. Forretningsudvalget har vedtaget, at der igen indføres kontortid tirsdag fra kl. 14.00 til 15.00, hvor Forretningsudvalget vil være til stede.
3. Der har hen over sommeren været en del avisskriverier om udhulning af folkepensionen, blandt andet med baggrund i de høje kostpriser, og - ikke mindre – de store energipriser. Jeg har personligt skrevet et indlæg i Dagbladet, som svar på et indlæg, hvor Erik Stubtoft ønskede ansættelse af en Pensionist-ombudsmand, der kunne forhandle for os pensionister (Erik Stubtofts og mit indlæg vedlægges). Der er kommet nogle svar, som støtter mit indlæg om, at Danske Ældreråd skulle påtage sig opgaven. Jeg foreslår, at Seniorrådet i Høje-Taastrup fremsender en skrivelse om, at Danske Ældreråd påtager sig opgaven (mailsvar fra Danske Ældreråd vedlægges).
4. Dagbladet har bragt en artikel om risikoen for, at vi kommer til at mangle læger i Høje-Taastrup Kommune. Artiklen er blevet til med baggrund i mit indlæg i Senior-Avisen. Jeg er ikke blevet interviewet af journalisten, men han spurgte, om han måtte bruge mit indlæg i Senior-Avisen. Det gav jeg tilsagn til. (artiklen vedlægges).
Henning Bering-Bryld har skrevet, at han støtter op om vores indlæg i Senior-Avisen (hans skrivelse vedlægges).
5. IJ har tidligere omtalt, at det kunne være godt med vågekoner, og at vi skulle rette henvendelse til Røde Kors. Jeg fandt et indlæg i Dagbladet om emnet, som jeg har fotokopieret (vedlagt).
6. Vi har fået overhead-materialet fra mødet om kommunens forslag til ny hjemmeside.
7. Jeg har igen modtaget skrivelse fra den person, som ikke ønsker at modtage Senior-Avisen. Borgeren har tidligere fået svar, og da jeg ikke mener at kunne tilføje yderligere til sagen, besvares skrivelsen ikke.
8. Orientering om kommunens foreløbige budget for 2009, som Forretningsudvalget vil drøfte med borgmesteren ved mødet d. 11.08.2008 kl. 13.10. Der tages forbehold for at Seniorrådet indkaldes til ekstraordinært møde.
9. Sagen om betaling af Seniorrådets medlemskontingent for Frivillighedsdagen blev drøftet.
10. Seniorrådet har fra Servicestyrelsen modtaget 4 bøger, der ligger på kontoret: 1) Hjemmehjælpens historie – Idéer og holdninger.
2) Fællesskab og ansvar – En kvalitativ undersøgelse af danskernes opfattelse af ansvar og pligt i forhold til alderdomsforsørgelsen.
3) Plejehjemstilsyn – Politik på pressens præmisser.
4) Velfærd for ældre – Holdning og handling (orienteringsskrivelse vedlægges)
11. Fra Ældreforum har vi modtaget 4 årsberetninger for 2007 (orienteringsskrivelse vedlægges). Eksemplarerne kan fordeles med et til Plejehjems- og Hjemmehjælpsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget (de fleste af medlemmerne er repræsenteret i begge udvalg), et til Teknik- og Miljøudvalget og et til Informationsudvalget. Det sidste eksemplar ligger på kontoret.
12. Seniorrådet har modtaget efterårsprogram 2008 fra OK Høje-Taastrup.
13. Forslag til skrivelse til Danske Ældreråd (vedlægges). Elisabeth fremskaffer skemaer til indberetning af kørsel for alle medlemmerne.

6a. Kurser/konferencer
1. Invitation til konference om Sundhed – fra lovgivning til praksis
2. Invitation til EGV seminar d. 18.09.2008 – Livet og døden følges ad. EB tilmelder alle minus AK.

7. Politiske sager – Høringssager

1. Meddelelser august 20:
Referat af Seniorrådsmøde 02.06.2008 (2023593) (er udsendt tidligere)
Orientering om kendelsen fra Klagenævnet for udbud vedr. udbud af diabetesartikler (2048145)
Referat fra Klagerådsmøder 29.04. og 17.06.2008 (1997612) (2076147)
Status på strategi for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet (2064157) (1874206) (1525636) – Seniorrådet udtrykker tilfredshed med voksenuddannelsespladserne, men er samtidig bekymret for det faldende antal uddannelsessøgende. Seniorrådet ønsker at se folderen om ”15 principper for stillinger på Ældreområdet”. Udleveres på mødet d. 01.09.2008
Udmøntning af trepartsaftalen på social- og sundhedsuddannelsen (2085694)
Antal borgere der har valgt privat leverandør uge 31 2008 (2087457)
2. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 28 2008 – Seniorrådet er opmærksom på det manglende fald.
3. Godkendelse af regnskab 2007 for ældreboligerne Bogfinkevej og Spurvevej
4. Godkendelse af regnskab 2007 for ældreboligerne Dommerparken
5. Vederlagsfri fysioterapi pr. 01.08.2008 – Høringssvar er udarbejdet.
6. Revision af sundhedsaftale, version 1.1 – taget til efterretning.

Andre sager:
• Placering af IT-legepladser – taget til efterretning.
• Boliger til hjemløse – taget til efterretning.
• Pensionsbidrag til hjælpere ansat under hjælpeordningen – taget til efterretning.

8. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed –
• Orientering om ”Vederlagsfri fysioterapi”, som blev vedtaget ved lov pr. 01.08.2008.
• Orientering om den nylige stigning i kostprisen på plejecentrene (pr. 01.08.2008). Hjemmesidens oplysninger opdateres snarest.
• Orientering om hvilket beløb en borger på et plejecenter kan have tilbage efter betaling af de fast udgifter.
• Seniorrådet udtrykker tilfredshed med Strategien for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet. Udbeder sig samtidig eksemplarer af pjecen ”15 principper for stillinger på Ældreområdet”. KK uddyber endvidere om Introprogrammet.
• KK svarede på de spørgsmål, som var dukket op i forbindelse med Seniorrådets gennemgang af punktet: ”Status på strategi for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet”; om mere tid ved brug af PDA, deltid contra fuldtid, faldet af voksenelevpladser baserede sig på afventen, stiger nu igen i år, samt den store udfordring at rekruttere tilstrækkeligt til området.
• KK orienterede om de snarlige møder med Bruger-/pårørenderådene om hjemmeboende borgeres adgang til plejecentrenes tilbud (§ 79).

• 9. Orientering fra udvalgene:
• Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget – har holdt møde med Ældre Sagen om muligheder for samarbejde.
• Social- og forebyggelsesudvalget – BS har gennemgået Kvalitetshåndbogens afsnit om genoptræning. Vanskeligt at gennemskue. Dette afsnit tages op igen i Seniorrådet efter møde mellem BS, Annette Petersen, teamchef for Visitation & hjælpemidler, og Konny Riising, områdeleder for trænings- og rehabiliteringsområdet, Espens Vænge.
• Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget – Den nye ringbus starter med at køre i starten af januar 2009. Der annonceres herom i lokale medier (borger, der spurgte, har fået besked via mail d. 17.06.2008).
• Informationsudvalget – Har holdt møde og forberedt FNs Ældredag d. 01.10.2008. Har ligeledes forberedt næste Borgermøde, som bliver i Hedehuset d. 29.01.2009.
• Redaktionsudvalget
• Forretningsudvalget – har forberedt sig på møde med borgmesteren d.d. Har holdt to møder med Poul Bonderup, formand for Ældreudvalget.
• Brugerrådene – herunder indkøbsordninger – Brugerrådsmøde afholdt på Henriksdal d. 04.06.2008.
• Klagerådet – afholdt møde d. 17.06.2008, men måtte udsætte en sag på grund af manglende materiale.
• Kostrådet – stor succes med Kartoflens Dag.
• Kontaktgruppen
• Ad hoc udvalg vedr. nyt plejecenter
• Emner, der kan bruges til pressen

10. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer

11. Økonomioversigt – vedlagt dagens dagsorden

12. Evt.
Opsigelser: Teamchef Mette Birk Berger og Kvalitetskoordinator Helle Falktoft

Næste møde: 1. september 2008 i lokale B102.
Mødeleder: KT
Afbud til næste møde: AK