Seniorrådsmøde 14.01.2008

Referat af Seniorrådsmøde mandag den 14. januar 2008 i Fløng Forsamlingshus

Til stede:
Agnete Christiansen (AC) – Måtte forlade mødet for en tid. Vendte retur senere.
Anna B. Kirkeberg (AK)
Børge Anker (BA) (formand)
Kirsten Thuesen (KT) (ordstyrer)
Anne-Lis Lystrup (AL) – Kom efter aftale efter mødestart.
Bente Steffensen (BS)
Irene Johansen (IJo)
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ)

Afbud:
Ingen

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed (KK), Ældrechef
Elisabeth Bundgaard (EB), Ældrekonsulent (referent)

1. Godkendelse af dagsorden.
• Meget ærgerligt, at Trykkeriet har glemt at printe hver anden side i materialet til dagens møde.
• Teksten i kursiv under punkt 6 skal fjernes

2. Valg af mødeleder til næste møde.
Inge Jacobsen

3. Godkendelse af referat fra den 03.12.2007
Høringssvar skal fremgå tydeligt af referatet

4. Orientering v/ Ældrekonsulenten
• Fakturaer til Senior-Avisens annoncører – Seniorrådet ønsker, at fakturering for annoncering sendes ud efter hver udgivelse. Dette undersøges til næste møde.
• Studietur – afventer svar fra kontaktperson i Malmø.
• Ny adresseliste til udsendelse af Senior-Avisen – og alligevel har Irene IKKE modtaget Senior-Avisen. Dette kan alene skyldes manglende postomdeling. Seniorrådet ønsker, at der fremover sendes 5 eksemplarer af Senior-Avisen til de enkelte plejecentre og til kirkekontorerne, således at besøgende kan erhverve et eksemplar.
• Brugerundersøgelse 2008: Brugerundersøgelsen på hjemmeplejens område kommer i 2008 til at omhandle hjælpen til indkøb og tøjvask. Administrationen (Marie Lindeløv) vil gerne have Seniorrådets eventuelle forslag til emner, som kan afdækkes i brugerundersøgelsen vedr. indkøb og tøjvask. - ja gerne, siger SR.
• Uddeling af oversigt over Ældreudvalgets mødeplan 2008 til alle i Seniorrådet.
• Uddeling af Pensionisthåndbog 2007-2008 til alle i Seniorrådet.
• Seniorrådets rettelser til Pensionisthåndbog 2007-2008.
• Revision af pjece om Seniorrådet - Informationsudvalget v. IJo arbejder/reviderer pjecen, som til orientering sendes ud til hele Seniorrådet sammen med nærværende referat.

Seniorrådet savner at modtage opdateret adresseliste. EB genfremsender sammen med nærværende referat.

5. Meddelelser fra formanden
Til orientering:
Julekort fra Borgmester Michael Ziegler.
Modtaget brochurer fra Den Uvildige Konsulentordning: ”Hvis sagen gør knuder”, ”Handicapguide” ”Rådgivning til sindslidende om sagsbehandling”.
Modtaget brochure fra Socialministeriet om Demens.
Modtaget brochure fra Socialpolitisk Forening.
Modtaget brochure fra Ældresagen.
Kopi af artikel fra Dagbladet (er sendt ud med dagens dagsorden)
– Seniorrådet ønsker at besøge Flønghjemmet på Baldersbo – aftales med KK.
Seniorrådets forretningsorden: BA indfører rettelser, herunder at dagsorden bringes/afsendes til rådets medlemmer torsdagen før Seniorrådsmøde.

5a. Kurser/konferencer
Der er kommet indmeldelsesblanketter til kursus i Roskilde.
Danske Ældreråds Årsmøde på Nyborg Strand d. 9. og 10.4.

6. Politiske sager – Høringssager

Meddelelser januar 2008 (Doknr: 1843596):
• Referat af Seniorrådsmøde mandag d. 3. december kl. 9.00 i lokale B104 (Doknr: 1824526)
• Referat Klageråd nov. 2007 (Doknr: 1816558) – referatet ser anderledes ud end vanligt, idet man ikke var fuldtallige ved mødet.
• Antal borgere der har valgt privat leverandør uge 49 (Doknr: 1844013).
• Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 49 (Doknr: 1842428) – bemærkelsesværdigt, at der er sket fordobling i antallet af ansøgere på et år. BA udarbejder skrivelse på baggrund af stigningen i antallet af ansøgere til pleje- og ældreboliger.
• Opfølgning på kvalitetsmåling om madservice (Doknr: 1845015) – 1/3 af modtagerne får maden alt for tidligt. Hvad er konsekvenserne heraf? Seniorrådet fastholder sin opmærksomhed på problemet til den kommende brugerundersøgelse på hjemmeplejens område.
• Brugerundersøgelse på hjemmeplejens område 2008 (Doknr: 1844560).
• Forslag til udviklingsstrategi for Høje-Taastrup Kommune (Doknr: 1845375) – Punkterne om forslag til udviklingsstrategi for Høje-Taastrup Kommune tages op på næste møde. Seniorrådets respektive udvalg arbejder videre med forslag hørende under hvert udvalg.
• Forslag til udviklingsstrategi 2010-2022 (Doknr: 1808509) - samme som ovenfor.
• Prissætning af personlig og praktisk hjælp 2008 (Doknr: 1838974).

7. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed:
• Afskaffelsen af samarbejdsbøger drøftes, da Rådet ønsker en løsning. - KK orienterer om, at oplysninger i henhold til Sundhedsstyrelsens 11 konkrete punkter skal ligge i elektronisk journal, således at udenforstående ikke har adgang. Pårørende/værge kan med aktindsigt få udleveret print. Derudover skal den løbende, mundtlige dialog sikre informationen. Bruger/pårørenderådene kan arbejde videre med det.
• Den 31.01.2008 ønsker Seniorrådet at besøge Baldersbo kl. 11.00 til 12.00. KK undersøger muligheden herfor med Jette Elleby.
• Seniorrådet ønsker, at KK undersøger, hvor mange/få kroner en folkepensionist i HTK kan have.
• Tur til ældreegnede boliger i HTK skal planlægges; Hvidesten, på Ingemannsvej, Gasværksvej m.m.
• Hjemmesiden er fortsat ikke korrekt. KK orienterer, at kommunikationsmedarbejder Helle Skaarup er i gang med at revidere den. Seniorrådet opfordres til at læse den kritisk igennem på et senere tidspunkt.
• IJ orienterer om, at Flønghjemmet ser så forladt ud med hængende markiser etc.
• KK: Nej, indkøbsordning er ikke en mulighed for borgere på plejecentre. Seniorrådet tilslutter sig, at spørgsmålet, hvorvidt dette er et problem, først vendes i de respektive Brugerråd. BM orienterer om løsningen via ”Solstrålen” på Henriksdal Plejecenter.
• Hele Seniorrådet inviteres til at deltage ved næste Borgmestermøde d. 8. april 2008.
• KK: budget ’08 … EB indkalder til møde mellem KK, forretningsudvalget og EB, så snart der er styr på Prisme.
• KK: Snarlig, generel politisk drøftelse af prissætning, serviceniveau, visitation m.v. om caféen på Espens Vænge, som er meget omkostningstung, især i weekends.
• KK: Snarlig drøftelse af ”Hvilken vej skal vi gå” affødt af Teknologidagen og efterfølgende reaktioner fra KL, leverandører, presse og mange flere.
• KK: Debatten om voksenelever i plejesektoren medfører stillingtagen i marts måned.
• KK: To nye ledere ansat; Charlotte Winsløw Ashi, leder i Kløverhuset og Charlotte Kern, leder for sygeplejerskerne. Alis Nørfjand går på efterløn. Stillingsopslag er offentliggjort.

8. Orientering fra udvalgene:
• Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget – afholder møde d. 17.01.08
• Social- og forebyggelsesudvalget – afholder møde d. 22.01.08
• Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget – Ny, forbedret ordning er under etablering til afløsning af servicebusserne. Således får de tyndt befolkede områder bedre service fremover.
• Informationsudvalget, herunder Bladudvalg og hjemmeside
- Borgermøde februar/marts måned. Det har vist sig vanskeligt at finde et ledigt sted. Arrangementet flyttes derfor til april måned med start kl. 16. Tema for mødet bliver den nye arvelov.
- Hjemmesiden – hvordan går det med den? – EB har just været på kursus i Sitecore og når BM har genvundet adgang som redaktør, aftales møde om opdatering, idet det blandt andet ikke ser godt ud med tre måneder gamle referater.
- Seniorrådet ønsker fortsat at være til sted ved orienteringsmøderne for nye Folkepensionister.
- Ved det kommende møde med den kommunale administration om Senior-Avisen ønsker Informationsudvalget repræsentation ved formanden (udover to repræsentanter fra Forretningsudvalget, deltager Senior-Avisens redaktør i mødet). Det forsøges at øge Seniorrådets antal mødedeltagere, men ved det første møde er aftalt, at der deltager tre personer fra henholdsvis Seniorrådet og administrationen.
- Høringssvar i Senior-Avisen: i videst mulige omfang udarbejdes en indledning om emnet, høringssvarets indhold samt konklusion.
• Forretningsudvalget - herunder Seniorrådets holdning til samarbejde med foreninger, for eksempel Ældresagen. Strategi for Seniorrådets budget 2008, herunder kursusdeltagelse. – Der er enighed i Seniorrådet om at samarbejde, men rådet udfører ikke de frivillige foreningers arbejde.
• Brugerrådene – Erfaringer med de dialogbaserede tilsyn, rapporter: positivt møde d. 19.12.2007 på Baldersbo Plejecenter.
- Der har været afholdt Nytårskur i Kløverhuset, hvor der samtidig blev sagt Farvel til afgående leder Jette Elleby og Goddag til ny leder Charlotte Winsløw Ashi.
- Møde afholdt i dec. 2007 på Sengeløse Plejecenter, hvor især Embedslægens rapport var til debat.
- Brugerrådsmøde på Henriksdal Plejecenter d. 10.01.08 var et godt og langt møde. Nytårskur d. 12.01.08. Næste møde i februar.
- Brugerrådsmøde på Torstorp Plejecenter d. 07.01.08. AC bliver fremover Brugerrådets repræsentant på møder med de pårørende.
• Klagerådet – ny politiker er blevet udpeget til at sidde i Klagerådet. Næste møde d. 22.01.08.
• Kostrådet – Ingen møder.
• Kontaktgruppen – holdt møde d. 10.12.08, hvorunder der blev budt Velkommen til 10 nye medlemmer.
• Ad hoc udvalg vedr. nyt plejecenter, Studietur til Sverige – intet nyt.
• Emner, der kan bruges til pressen – intet.

9B. Apotekets prispolitik – Seniorrådet og POC arbejder med sagen.

9C. Priser på Seniorrådets hjemmeside v. BM og IJ – punktet slettes

10. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer: kalenderen blev opdateret.

11. Økonomioversigt: savnes fortsat.

12. Evt. IJ har fået en pc, som tilbydes til medlemmer af Seniorrådet, men alle har nu pc. Seniorrådet savner at modtage opdateret adresseliste. EB genfremsender med nærværende referat.


Næste møde: 4. februar 2008 i mødelokale B102
Mødeleder: Inge Jacobsen