Seniorrådsmøde 29.09.2008

Referat af Seniorrådsmøde mandag den 29.09.2008 i mødelokale B104

Til stede:
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Børge Anker (BA) (formand)
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ) (ordstyrer)

Afbud:
Anne-Lis Lystrup (AL)
Bente Steffensen (BS)
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT)

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed (KK)
Elisabeth Bundgaard (referent)

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Valg af mødeleder til næste møde
BM

3. Godkendelse af referat fra den 01.09.2008
Godkendt

3A. Godkendelse af referat fra Ekstraordinært Seniorrådsmøde den 22.09.2008
Da posten endnu ikke har afleveret brevet med referatet fra d. 22.09.2008 til BA, udsættes godkendelse til næste møde.

4. Orientering v/Ældrekonsulenten
• Nye adresser; Agrovej og Sognevangen
• Uddeling af oversigt over tv-programserie: ”Når døden os skiller”
• Pensionisternes Julefest d. 24/11, 25/11 og 26/11 2008
• Diæter er ved at være udbetalt nu, så I må gerne komme med kørselsopgørelser.

5. Meddelelser fra formanden
1. Orientering om forvaltningens forslag om budget 2009 (kopi af avisartikel vedlagt)
2. Orientering om møde mellem BA, Edith Hansen og Sally Schnell
3. Orientering om fællesmøde mellem Ældreudvalget og Seniorrådet
4. OBS! På at Kommunen arbejder målrettet på at forbedre Sundheden;
5. Orientering om skrivelse om Snerydning (tidligere sendt ud til Seniorrådets medlemmer)

6a. Kurser/konferencer
Danske Regioner inviterer til Tema-seminar vedr. den ældre medicinske patient d. 23.10.2008 (foreløbigt program omdelt)
Danske Ældreråd inviterer til konference om resultaterne af SATS-puljeprojektet om udbygning og fastholdelse af nærdemokrati for alle. Foregår i Vingstedcentret d. 26.11.2008 kl. 10.30-16.00.

7. Politiske sager – Høringssager
1. Nyvalg af formand til ÆU – til Seniorrådets orientering. BA inviterer Peder Helt til næste Seniorrådsmøde
2. Meddelelser oktober 2008
3. Antal borgere der har valgt privat leverandør; tallene er faldet fra tidligere oversigter. Dette skyldes udelukkende en justering, dvs. at disse tal er de korrekte.
4. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 35 2008
5. Samarbejdsaftale i Region Hovedstaden om social- og specialundervisningsområdet efter Hensigtserklæringen – taget til efterretning.
6. ”Efter Hensigtserklæringen” – Aftale om det kommunale samarbejde i Region Hovedstaden om social- og specialundervisningsområdet – taget til efterretning.
7. Caféerne – Ny prisstruktur; Høringssvar er udarbejdet. Ensretning via KV. Håndb: hvorfor har Torstorp og Henriksdal så forskellige åbningstider – spørgsmål: hvordan kan der spares 245.000 kr. på en times mindre åbningstid på Espens Vænge? Angivet åbningstid på Torstorp til 14.45 – spørgsmål: men varm mad ophører kl. 13.00?
8. Dagtilbud på plejecentrene; To høringssvar er udarbejdet.
9. Status på handleplan i forbindelse med KL servicetjek på hjælpemiddelområdet
10. Statusrapport – Tids- og handleplan for indsatsområder i forbindelse med KL servicetjek på hjælpemiddelområdet
11. 3.1.5 Sagsbehandling af ansøgninger om udlånshjælpemidler og boligændringer

Andre sager:
• Undersøgelse af merudgifter til diabeteskost 2007 og 2008
• Frivillighedskonferencen 2008
• Status vedrørende motionsstier og hjertestartere – taget til efterretning
• 1. behandling af handicappolitikken - Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik

8. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed –
• KK orienterede om sagerne ”Caféerne – Ny prisstruktur” samt ”§ 79” nu er på dagsordenen til ÆU.
• KK orienterede om situationen for Visitations- og Hjælpemiddelteamet; at øgede midler har medført ansættelse af en ekstra medarbejder og at bunken af visitationssager reduceres.
• Nye pjecer om sagsbehandlingstider m.v. ” Servicemål for borgerkontakt” og ”kommunikation – sådan gør du” er just blevet udarbejdet og omdelt til medarbejderne. Seniorrådet bør også have pjecerne, som derfor sendes ud sammen med dette referat.
• KK orienterede om, at de sidste efterslæb med diæter skulle komme med oktoberbetalingerne. Hvorledes afregningen med kørselsopgørelser skal tackles, finder KK ud af. Seniorrådet skal derfor ikke gå i gang med de store udregninger, men afvente svar om en måned.
• Arvesagen fra sidste år resulterer nu i, at midlerne kan fordeles efter ansøgning. BA spurgte, hvor midlerne fra IBM-medarbejderfonden til Pensionisternes Huse bliver af. Det undersøges.
• Plejecentrenes busser – KK er blevet opmærksom på, at andre kommuner deltidsansætter chaufførerne. Samme overvejes her.
• Nyansættelser i POC: Henny Oxholm Jensen er blevet ansat som ny teamchef per 01.11.2008 og Stine Fanø er blevet ansat som Kvalitetskonsulent per 13.10.2008.
• KK orienterede om forventningsafstemning angående Ældrekonsulentens arbejde for Seniorrådet, bl.a. indføres telefontid fra kl. 14.00-15.00 og mails sorteres om morgenen. Indledende møde i Forretningsudvalgs-regi herom følges op.
• Spørgsmål fra Seniorrådet til KK:
1. Er der hjertestartere på plejecentrene. Svar KK: nej.
2. Diabeteskost: hvordan visiteres borgerne fremover? KK: falder ikke indenfor rammen af, hvad kommunerne skal yde tilskud til.
3. § 79 og Kvalitetshåndbog: udtalelse fra Ekstraordinært Seniorrådsmøde om, at rådet anvendte en forældet udgave at Kvalitetshåndbogen er ukorrekt. KK: Det er korrekt, at visitationen hele tiden har haft opmærksomhed på, hvor meget borgeren selv magter. Men antallet af visiterede i HTK er meget højt i forhold til sammenlignelige kommuner er meget højt.9. Orientering fra udvalgene:
• Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget – fortsætter samarbejdet med Ældre Sagen. Vender tilbage med orientering, når der er nyt. Orientering om projektet om ny teknologi; herunder robot-støvsugere ligger også på HTKs hjemmeside.
• Social- og forebyggelsesudvalget
• Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget – der arbejdes stadig for at etablere busstop ved Baldersbo Plejecenter. Der er forslag om at rykke det eksisterende busstoppested ved skolen nærmere mod Baldersbo.
• Informationsudvalget – der er nu 50 tilmeldte til FNs Ældredag 1. oktober.
• Redaktionsudvalget – Senior-Avisen, i sin nye udformning, er på vej. Desværre gav det nye layout ikke plads til at vise Seniorrådsmedlemmernes udvalgsposter.
• Forretningsudvalget
• Brugerrådene – Der har været afholdt ekstraordinært brugerrådsmøde på Torstorp Plejecenter om budget 2009. På mødet talte man også om muligheden for at tilbyde borgerne at tilmelde sig Indkøbsordningen. Det vil dog ikke være relevant, idet borgerne er for svage. Pårørenderådet på Henriksdal Plejecenter har ligeledes afholdt ekstraordinært møde om budgettet.
• Klagerådet – Har arbejdet med nogle svære sager om kommunikation.
• Kostrådet – næste møde d. 22.10.2008 + d. 24.11.2008
• Kontaktgruppen – anvender Rådhusets kantine til det årlige arrangement.
• Ad hoc udvalg vedr. nyt plejecenter
• Emner, der kan bruges til pressen

10. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer
FNs Ældredag d. 01.10.2008. 14.10
Forretningsudvalget afholder: Fællesmøde for alle brugerrådene d. 15.10.2008 kl. 14.00 på Baldersbo Plejecenter.
Klagerådet afholder møde d. 28.10., d. 25.11. og d. 09.12.2008 – alle møder foregår i Mødelokale E200 og starter kl. 16.00.
Forebyggelsesudvalget afholder møde i Pensionisterne Hus d. 30.10.2008 kl. 10.
Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget og Ældre Sagen mødes igen d. 27.11.2008 kl. 12.30 i Bygaden 21.
Fællesmøde for Baldersbo Plejecenters Bruger- og Pårørenderåd d. 01.12.2008 kl. 17.30.
Redaktionsmøde d. 15.12.2008 kl. 10.00 i Bygaden 21.

11. Økonomioversigt –
Seniorrådet afventer, at den nye kontoplan er taget i brug, så økonomioversigten bliver anvendelig.

12. Evt.

Næste møde: 03.11.2008
Mødeleder: BM
Afbud til næste møde: AL