Referat 02.11.2009

Referat af møde i Seniorrådet den 2. november 2009

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00, Mødelokale: 101

Til stede: 
Agnete Christiansen (AC)
Mødeleder Anna B. Kirkeberg (AK) Anne-Lis Lystrup (AL)
Bente Steffensen (BS)
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT)
Formand Børge Anker (BA)

Øvrige deltagere: 
Karen Koefoed
Lone Vej-Johansen (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra den 28. september 2009
Bilag: Referat fra seniorrådsmødet den 28. september 2009

Beslutning: Ingen bemærkninger.

3. Valg af mødeleder til næste møde

Beslutning: Anne-Lis Lystrup

4. Formandens meddelelser – til orientering

a. Orientering fra Vestegnens Ældreråd
Vestegnens Ældreråd har været på en god tur i Hvidovre, hvor kommunen har etableret en ugentlig indkøbsbustur for ældre med frivillige hjælpere.
Vestegnens Ældreråd har gjort indsigelse imod nedlæggelse af ældrerådene/seniorråden i regeringens afbureaukratiseringspakke, som Regionsældrerådet tager med i det videre arbejde.
Der er Regionsældremøde den 11. november 2009 i Hillerød. BA deltager.

b. Idekatalog til aktiviteter for ældre
BA medbragte et idékatalog om aktiviteter for ældre til orientering.

c. Møde med direktør Mikala Kreiser 29.10.2009
Forretningsudvalget har holdt et godt møde med Mikala Kreiser den 29.10.2009, hvor hun hørte om samarbejdet med Seniorrådet og om det nuværende råds anbefalinger til det nye råd. Forretningsudvalget anbefaler, at man gør så meget som muligt ud af det nye Seniorråds uddannelse og fastholder de 4 årlige borgmestermøder. Seniorrådet finder det også ønskeligt med en stor grad af politisk kontakt, så det nye råd har føling med aktuelle temaer.

5. Formanden - Andre punkter

a. Forslag til spørgsmål til borgmestermøde den 9. november 2009?
b. Julefester (datoer)

Bemærkninger:

a. Kontakten til en udlejer af ældreboliger foreslås drøftet.
b. BA efterlyser gode ideer til underholdning til julefesten.
Datoer for julefesterne er 23.11., 24.11 og 25.11 og 26.11, og følgende fordeling er aftalt:
23.11: Børge A., Bente, Kirsten, Børge M.
24.11: Irene, Agnete, Anna, Børge M.
25.11: Bente, Kirsten, Inge, Børge M.
26.11: Kirsten, Børge M. og Bente

Seniorrådet har aftalt julekomsammen onsdag den 9. december. Den vil finde sted på Hereford-restauranten på Høje-Taastrupvej. BA bestiller bord.

6. Kurser – til orientering

Bemærkninger: Ingen bemærkninger.

7.Valg til Seniorråd v. Anne-Lis – til orientering

• Status for valgprocessen
• Sidste planlægning før valget den 17. november 2009
• Møde og overdragelse til nyt Seniorråd – plan ved BA

Bilag: Referat fra valgudvalget (handleplan og valgmanual)

Bemærkninger:

• Der var ros til arrangementet med borgermødet. Det var godt tilrettelagt og blev godt gennemført. Valgmanualen viser, at der er mange møder og aktiviteter at holde styr på i forbindelse med valget. I denne uge holdes der afstemning på plejecentrene. Der er desuden en liste over placeringen af de valgtilforordnede med i valgmanualen. Der skal ikke tælles stemmer op på dagen, men den 18/11 på Rådhuset. Alle interesserede opfordres til at melde sig til optællingen, på nær de nye kandidater. Bente prøver at finde nogle reserver til valget (tilforordnede). Der er diverse punkter til evaluering efter valget.

• Der er ikke indkommet skriftlige testamenter fra underudvalgene.

• Rådet vil holde et møde med det nye Seniorråd. Der sendes skriftlig invitation ud til mødet, der foreslås holdt mandag den 07.12.2009 i Pensionisternes Hus. BA undersøger mulighederne nærmere. Der skal også aftales overdragelse af Senior-rådets kontorer i Pensionisternes hus. Administrationen planlægger et konstitue-rende møde for det nye råd omkring den 1.12.2009.

8. Økonomioversigt v. Irene – til orientering
Bilag: Regnskabsoversigt

Lone og IJo holder et møde efter valget for at se nærmere på posteringerne i budgettet. IJo har opstillet et budget for 2010 til det nye råd, der tager udgangspunkt i samme ramme som 2009. Det nye råd vil kunne søge om overførsel af ubrugte beløb fra 2009 i løbet af februar 2010, for eksempel til brug ved kurser.
Der var ros til IJo for det store arbejde med budgettet og regnskabet.

9. Orientering fra udvalgene - kun orientering såfremt der har været afholdt møde eller der er særlige initiativer

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget, herunder indkøbsordninger (Inge); Der er tilsyn på de forskellige plejehjem i løbet af oktober og november måned. IJ har været til møde om sorg- og livsmodsgrupper (Ældresagen). Ældresagen opfordrer til, at Seniorråd, menighedsråd med videre laver et samarbejde om en sorg- og livsmodsgruppe i Høje-Taastrup.
Brugerrådene (Kirsten): Der er møde den 26.10.2009 på Henriksdal.
Social- og Forebyggelsesudvalget (Bente): BS har fået henvendelse fra borgere, der har fået en spørgeskemaundersøgelse om hjemmehjælp. Skemaerne er sendt ud til et udvalg af kommuner som en del af bench-markingen.
Teknik- og Miljøudvalget, herunder Trafiksikkerheds- og Servicebusudvalget (Agnete): Der har været møde i vejudvalget. Der er endnu ingen afklaring om linje 116.
Informationsudvalget (Irene): IJo takkede for et godt borgermøde og samarbejde.
Redaktionsudvalget (Anna) :Redaktionsudvalget holder nyt møde den 11.11.2009, uden Lokalavisen. Der er desuden planer om et nyt møde med Lokalavisen sammen med det nye redaktionsudvalg.
Forretningsudvalget (Anne-Lis): Forretningsudvalget har holdt 2 møder. Et om dagsordenspunkter og et andet som optakt til mødet med Mikala Kreiser
Klagerådet (Kirsten): Det sidste møde blev aflyst pga. manglende sager. Det næste møde er 10.12.2009.
Kostrådet (Kirsten): Kostrådet holdt møde 21.10.2009, hvor rådet fik en status fra administrationen om madservice 2010 og foretog prøvesmagning fra ”Din private kok”. Peder Helt deltog. Den 9.12.2009 er der prøvesmagning på Torstorp, hvor borgmesteren deltager. Der er ikke fastsat priser for 2010 endnu.
Kontaktgruppen(Kirsten): Der holdes formøde den 15.10.2009 og ordinært møde den 22.10.2009, herunder om frivillighedskonferencen i december måned. Man skal tilhøre en forening for at deltage.

Seniorrådets ”testamenter”, herunder:
• Hvilke områder er der arbejdet med?
• Hvilke resultater er opnået?
• Hvilke uafsluttede arbejdsopgaver er der (inkl. køreplan)?

Bemærkninger: Der er ikke indkommet skriftlige oplæg til AL. Efter planen skal Seniorrådet aflevere en samlet mappe med høringssvar og andet skriftligt materiale. Derudover giver hver formand en mundtlig fremstilling af, hvad udvalget har arbejdet med og de aktuelle emner. AL har lavet en kort oversigt over, hvad plejehjemsudvalget har arbejdet med og uafsluttede emner, der kan bruges som eventuel inspiration for andre. Det blev besluttet, at de enkelte udvalg ikke nødvendigvis skal aflevere skriftlige testamenter.

Det er vigtigt, at vedtægter, forretningsorden og regler for diæter udleveres til det nye råd, men ikke referater.

10. Politiske sager - Til beslutning om der skal udarbejdes og fremsendes høringssvar
Udvalgsformændene bedes vurdere og producere forslag til evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på udvalgsmøde september 2009                        Seniorrådets beslutning
1. Meddelelser:
• Regeringens sundhedspakke 2009
• Referat af Seniorrådsmøde 31.08.2009: Til orientering.
2. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 40/2009: Taget til efterretning.
3. Drøftelse af behovet for særlig indsats overfor ældre borgere med anden etnisk baggrund: Taget til efterretning.
4. Tildeling af midler fra Ældreudvalgets pulje: Taget til efterretning.
5. Omsorgstandpleje: Taget til efterretning.
6. 4. budgetopfølgning 2009 - Ældreudvalget: Taget til efterretning.
7. Effektivisering af brugen af vikarer i hjemmeplejen: Taget til efterretning.

Bilag: Sagsfremstillinger og regeringens Sundhedspakke 2009

Orientering fra Pension og Omsorg
Karen Koefoed var forhindret i at deltage.

Rapport om fokusskifte – orientering ved Konny Riising - Espens Vænge
Konny Riising orienterede om projekt fokusskifte, hvor afslutningen nu er i gang, og der er lagt 3 rapporter ud på Espens Vænges hjemmeside. Visitationen foretager test af ældre borgeres benstyrke, ganghastighed og balanceevne. Der har været stor inte-resse for projektet med flere henvendelser udefra, herunder fra andre kommuner. Projektet er blandt andet med i et idékatalog.
Fokus i projektet er på hjælp til selvhjælp, og de nærmere principper er beskrevet i en refleksionsplakat, der hænger rundt omkring. Der etableres et kompetenceudvik-lingsforløb på 7 kursusdage i ”vellykket aldring”, som blandt andet tager udgangs-punkt i plakaten. Deltagerne kommer fra plejegrupperne og plejecentrene.
Erfaringen i Danmark og Sverige er, at aktiv hjælp til selvhjælp giver mulighed for, at borgeren kan klare sig selv i større omfang end førhen. Det primære er ”vellykket aldring”, selvom der som en sidegevinst sandsynligt vil kunne spares ressourcer.
Hjælp til selvhjælp skal tænkes ind i bred forstand, blandt andet via introduktionspro-grammet, ved visitationsbesøg, hvor der tages afsæt i ”hvad kan jeg?” fremfor ”hvad kan jeg ikke?”, og endeligt i tværfaglige samarbejder på ældreområdet. Projektet in-tegreres også med træningsforløbene, og forebyggelseskonsulenterne er med i pro-jektet.
Undervejs har der været et stigende samarbejde med Ældresagen, hvor der blandt andet er afholdt 2 foredrag/temadage. Der er andre nye foredrag/temadage på vej, blandt andet om hørelse og om puljemidler til bedre ældrepleje. Konny Riising fore-slår, at der holdes et møde med det nye Seniorråd på Espens Vænge, gerne sammen med Ældresagen.

Mulighed for rengøring under lov om hjemmeservice
Lone Vej-Johansen orienterede om mulighederne for tilskud til rengøring under lov om hjemmeservice.
Borgere på 65 år og op samt førtidspensionisterne kan få foretaget almindelig rengøring i deres hjem af firmaer, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune eller en an-den kommune indenfor ordningen, der hører under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Staten giver et tilskud på 40 procent til prisen for rengøringen, op til maksimalt 6.000 kr. i tilskud pr. virksomhed. Pleje og omsorg, samt forskellige former for specialren-gøring, havearbejde og indkøb ikke er omfattet af ordningen. Hvis man allerede er vi-siteret til praktisk hjælp, kan man ikke få tilskud til de samme ydelser via ordningen.
Der vil inden længe blive lagt et notat ud på hjemmesiden om mulighederne. Det skal samordnes med Borgerservice, som administrerer ordningen.
En vejledning om ordningen kan ses på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside.

Øvrige punkter
De øvrige emner under orientering fra pension og Omsorg udskydes til næste møde den 30.11.2009.

Punktet om servicebeviser på ældreområdet udgår helt, da der først foreligger nyt på området omkring årsskiftet.

11. Eventuelt
Dele af Seniorrådet ønsker en opdateret udgave af kvalitetshåndbogen. Lone Vej-Johansen undersøger mulighederne, da den er trykt i et begrænset oplag og fra 2010 overgår til elektronisk version.

Punkter til udvalgets dagsorden for kommende møder

Mødedag/ Emne

30.11.2009:

• Evaluering af valgprocessen
• ”Testamenter”
• Overdragelse til det nye Seniorråd
• Benchmarkingundersøgelse vedr. brugere af hjemmehjælp – orientering ønskes om undersøgelsen
• Antal ledige ældreboliger og antal borgere på venteliste – orientering ønskes
• Indskud – kan der opstå problemer med betaling af ind-skuddet ved midlertidig placering i ældrebolig og overflyt-ning til plejebolig – orientering ønskes
• Omlægning af rutiner, der skal sikre mindreforbrug af ti-mer til personlig pleje og praktisk bistand og besparelser omkring inkontinens – orientering om konkrete tiltag øn-skes
• Indkøbsordningen – tilbagemelding ønskes, blandt an-det om priser på varekøb