Referat 02.02.2009

Referat af Seniorrådsmøde mandag den 02.02.2009 i mødelokale B101

Til stede:
Agnete Christiansen (AC) (ordstyrer)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Anne-Lis Lystrup (AL) (fungerende formand)
Bente Steffensen (BS)
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT)

 

Afbud:
Børge Anker (BA)

 

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed (KK)
Elisabeth Bundgaard (referent)

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Omvendt dagsorden ønskes, således at de punkter, der ofte ikke kan nås, bliver gennemgået. Dagens dagsorden forsøger at tilgodese dette ved at enkelte punkter er blevet løftet frem.

 2. Valg af mødeleder til næste møde
  AK

 3. Godkendelse af referat fra den 12.01.2009
  Der er ikke indløbet svar fra Taastrup Apotek. Til gengæld har Seniorrådet modtaget flere klager over de utilfredsstillende forhold for dårligt hørende.
  Afklaring om BMs status grundet opstilling til Byrådsvalg. EB spørger en jurist i HTK.

 4. Økonomioversigt – budgetoverførsel af hele mindreforbruget; OBS: endnu ikke afregnet for kørselsgodtgørelse fra 01.07.2007 -> (udsendt med dagsorden)

 5. Meddelelser fra formanden
  - BA sygemeldt
  - Indkaldelse til møde Regionsrådet.
  - Referat af møde med Ældre Sagen 
  -  Invitation til teamchef, Henny Jessen, til at deltage i næste møde samtidig med KK.
  - Peder Helt har tilkendegivet at han gerne mødes med Seniorrådet

 6. Seniorrådets Forretningsorden af 14.01.2008 (vedlagt dagsorden med tilføjelser)
  Nye rettelser: linie 9; Ændres fra 3 til 2 uger. Linie 11; tilføjelse …”eller fredage”.
  Opdateret udgave af Forretningsordenen godkendes på næste møde (lægges dernæst på Seniorrådets hjemmeside)

 7. Visitation til madordning – skrivelse direkte til Ældreudvalget ved BM (omdeles på mødet)

 8. Valg til Seniorrådet - Orientering ved EB 
   - primært materiale kopieret og givet til AL: Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse m.v. (Vejledning nr. 2 til serviceloven - vej. 94 af 5. dec. 2006)
     * andet materiale – (en kopi af hver tekst udleveret på dagens møde): Lov om Ældreråd & Klageråd; Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) LBK nr 877 af 03/09/2008. Kilde: Danske Ældreråds hjemmeside.
     * Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældreråd/seniorråd. Kilde: Danske Ældreråds hjemmeside.
     * Spørgsmål og svar om ældrerådsvalg. Kilde: Danske Ældreråds hjemmeside.
     * Valgdeltagelsen ved ældrerådsvalg. Kilde: Danske Ældreråds hjemmeside.
     * Næste ældrerådsvalg. Kilde: Danske Ældreråds hjemmeside.

  Orientering ved AL: Valgudvalget kan allerede nu rette henvendelse til borgmesteren, så samarbejdet kan indledes.

  AL:
  - EB skal indkalde valggruppen til 01.04.2009
  - Valgdato d. 30.10.2009
  -  Afklaring om digitalt valg – HTK skal ansøges herom inden 21.04.2009.

 9. Spørgsmål til Borgmestermøde d. 03.03.2009 kl. 13 – hele rådet bedes overveje mulige spørgsmål

 10. Justering af serviceadgang for praktisk bistand (Dok.nr. 2198852) – Godkendelse af Plejecenterudvalgets skrivelse til ÆU ved IJ

 11. Referat ved AK af udvalgets møde med lederen af Kommunikationsafdelingen, Indkøbskonsulenten og EB om mulige besparelser på Senior-Avisen d. 19.01.2009. IJ foreslår, at Senior-Avisen fremover også lægges på rådets hjemmeside.
  AK arrangerer nyt møde med lederen af Kommunikationsafdelingen.

 12. Orientering v/Ældrekonsulenten
  -  
  (en smutter) Dagsorden mangler punkt 5
  -  Underskrift til dækning af diæter og kørselsgodtgørelse; EB har udarbejdet skabeloner til brug for Seniorrådsmøder og Brugerrådsmøder. Er i gang med at rekonstruere de kørte km.
  -  Fritvalgspriser 2009 (oversigt udleveret på dagens møde)
  -  Kopier om ”Vellykket aldring” samt oversigt over udgivelser fra Videnscenter på ældreområdet (et sæt til kontoret)
  -  Pjece fra Beredskabsforbundet til Seniorrådets medlemmer (udleveret på dagens møde).

 13. Politiske sager – Høringssager
  1. Meddelelser februar 2009 
      Oversigt:
      Årsberetning vedrørende magtanvendelse på Ældreområdet 2008 (2220543) 
      Referat af Seniorrådsmøde 12.01.2009 (2239556) (udsendt tidligere) 
      Orientering om dialogmøde om budget 2010 (2267925)
  2. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 2 2009 (2261083)
  3. Høringssvar på Region Hovedstadens Plan for den ældre medicinske patient (2251658)
  4. Budgetopfølgning for Ældreudvalget 2009 (2254087)
  5. Status for budgetvedtagelsen 2009 (2257826) – høringssvar udarbejdet
  6. Justering af serviceadgang (2257807) - høringssvar udarbejdet
  7. Automater på plejecentrene (2258652) – taget til efterretning
  8. Forebyggende indsats for ældre og handicappede jf. Servicelovens §79 (2261092) – taget til efterretning, men høringssvar vedr. Senior-Avisen omfatter ligeledes dette punkt.
  9. § 79 tilskud (2261092) - taget til efterretning

  Andre sager:
  Social- og Sundhedsudvalget
  1. Meddelelser februar 2009
      Oversigt: 
     
  Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn - 2. halvår - sociale område (2246538) 
      Venteliste inden for social- og handicapområdet - januar 09 (2257181) 
      KL´s undersøgelse: Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale indsats i 2008 (2245748)
  2. Sundhedsfremme og forebyggelse i 2009 (2255347)
  3. Udkast til hjemløsestrategi for Høje-Taastrup Kommune (2257138)
  4. Årlig redegørelse 2008 for det kommunale tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområde for voksne (2251608)

  Teknisk Udvalg
      a. Indkøring af buslinie 116 (2266486) – volder en del problemer; buschaufførerne kender ikke selv ruten. Seniorrådet udtrykker ønske om at bussen holder ved rådhuset. Seniorrådets Teknik- og miljøudvalg tester fortsat ruten og er i dialog med Driftsbyen.
      b. Etablering af cykelring (2248349) - taget til efterretning

  Plan- og Miljøudvalget 
      - Forslag til lokalplan 1.25.2 for Stationscenteret, Selsmosevej 2 samt tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2006, Taastrup (2250409) 

  Boligsocialt Udvalg 
      - Ansøgning om fritagelse for dækning af lejetab via dispositionsfonden samt forelæggelse af regnskab 2007/2008 for Lejerbo Høje Taastrup (2263029)

 14. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed
      I.   Lovhjemmel for opkrævning af gebyr i forbindelse med ventelister til specifikke plejeboliger: Lov om Social Service § 174 (dok.nr. 2227314): Lov om Social Service § 174. Ifølge Kvalitetshåndbogen opkræves borgerne 500 kr., men med vedtagelsen af Budget 2009 er prisen pr. 01.01.2009 hævet til 560 kr. 
      II.   Får borgeren tilbudt den første ledige bolig på det specifikke plejecenter, når den bliver ledig – og man bor midlertidigt på et andet? (dok.nr. 2227314). Det går efter behov, men da den borger, som bor midlertidigt på et andet plejecenter, således får sit plejebehov dækket, vil andre kriterier som f.eks. afstand til de pårørende indgå i vurderingen.
      III.   De to måneders plejeboliggaranti er alene skatte- og bopælskommunens ansvar; således er borgere fra andre kommuner ikke omfattet af Høje-Taastrup Kommunes garanti (dok.nr. 2227314). 
      IV.   KK bekræfter, at forslag fra Seniorrådets Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg ikke er indarbejdet i sagen om Justering af serviceadgang (dok.nr. 2257807), idet det kræver en nøjere granskning. Beklagede, at hun ikke havde gjort mere klart under mødet, at administrationen var langt i udarbejdelsen af den politiske sag, således at Seniorrådet havde været forberedt på, at forslag fra mødet ikke kunne indgå for nærværende. KK henviste til, at administrationens beregninger på effekten af Projekt fokusskifte nu viser sig at betyde, at en stor del af den vedtagne budgetbesparelse kan hentes derigennem. 
      V.   KK lover at finde svar vedr. prøvespisning ved borgmestermøde 03.03.2009
      VI.   IJ undrede sig over, at tvangsmæssig medicinindtagelse; knuste piller i maden o.l. ikke indgår i Årsrapport over Magtanvendelser. Mener at det bør fremgå af denne rapport i det tilfælde at det anvendes. KK bekræfter at det i givet fald bør medføre en anmeldelse. Spørgsmålet har tidligere været rejst overfor plejecentrene, der dengang oplyste, at tvangsmæssig medicinindtagelse IKKE finder sted i plejecentrene i Høje-Taastrup Kommune. KK opfordrer IJ til at henvende sig såfremt hun har kendskab til konkrete sager.

 15. Orientering fra udvalgene – KUN indlæg, såfremt der er nyheder 
  - Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget
  - Social- og forebyggelsesudvalget
  - Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget
  - Informationsudvalget – Hjemmeside + Borgermøde d. 28.01.2009; Evaluering af borgermødet: Succesrigt møde, men alt for stor arbejdsbyrde for rådsmedlemmerne med alt det praktiske; bordopsætning, - nedtagning, opvask, oprydning m.v. Næste arrangement: FN-dagen - forsøges holdt i Kulturcentret (alternativt Medborgerhuset).
  - Redaktionsudvalget – alle opfordres til at komme med indlæg
  - Forretningsudvalget
  - Brugerrådene – Baldersbo Plejecenter: der er blevet afholdt valg til Bruger-/pårørenderådet på Baldersbo Plejecenter. Baldersbos Venner vil ikke være ”venner” med centret mere. Henriksdal Plejecenter: medarbejderne bør udstyres med PDA’er, som kan vise, hvor det brænder, når & hvis det brænder. Kløverhuset: er ved at have gang i støtteforeningen. Torstorp Plejecenter: holdt møde d. 12.0.2009. Overvejelser om at danne en støtteklub.
  - Klagerådet – ingen møder gr.
  - Kostrådet – Næste møde d. 11.02.2009.
  - Kontaktgruppen – Holdt møde d. 07.01.2009. Næste møde d. 17.02.2009.
  - Ad hoc udvalg vedr. nyt plejecenter – mødeindkaldelse afventes. AC kontakter KK herom.
  - Emner, der kan bruges til pressen

 16. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer

 17. Evt.

Næste møde: d. 02.03.2009 i lokale B104.
Mødeleder: AK