Referat 02.03.2009

Referat af Seniorrådsmøde 02. marts 2009 i mødelokale B104

Til stede
Agnete Christiansen (AC) 
Anna B. Kirkeberg (AK)   - mødeleder
Anne-Lis Lystrup (AL)  - fungerende formand
Bente Steffensen (BS)
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT)

 

Afbud

Børge Anker (BA)

 

Øvrige deltagere

Karen Koefoed (KK)

Henny Jessen (HJ) (referent)


Godkendelse af dagsorden
Dagsorden udsendt af fungerende formand blev godkendt

Valg af mødeleder til næste møde
Bente Steffensen

Godkendelse af referat fra den 2. februar 2009
Referatet blev godkendt i den udsendte form

Formandens meddelelser
Forretningsudvalget for Seniorrådet har holdt møde med formand for Ældreudvalget Peder Helt.
På mødet blev flg. punkter drøftet:
- Besparelser på senioravisen
- Beregninger for beslutningen om ændret serviceadgang
- Fællesmøde med Seniorråd og Ældreudvalg. Mødet bliver evt. den 16. marts 2009 kl. 16.00 – 18.00

Første møde i udvalg for afholdelse af valg til Seniorråd er den 1. april 2009.
Udvalget består af Børge Mogensen, Irene Johansen, Anne-Lis Lystrup samt repræsentation for administrationen. Plan for gennemførelse af valg blev omdelt på mødet.

Der vil snarest blive indkaldt til budgetdialogmøde med plejecentrene. Datoen for dialogmødet er p.t. ikke fastlagt.

De korrigerede og vedtagne vedtægter for seniorrådet blev omdelt.

Tilsynsrapporten udsendes til næste seniorrådsmøde. Da årsrapport skal behandles i Ældreudvalget den 31. marts 2009.

Der har været en henvendelse fra Gigtforeningen, der ønskede at drøfte hjemmeplejen, ældreboliger og udenbys borgeres afgang til plejeboliger. Seniorrådet afventer en skriftlig henvendelse.

Kommunens skovture i 2009 bliver den:
11. maj 2009 hvor KT deltager som repræsentant for Seniorrådet
12. maj 2009 hvor AC deltager som repræsentant for Seniorrådet
13. maj 2009 hvor AL og AC deltager som repræsentant for Seniorrådet
14. maj 2009 hvor? deltager som repræsentant for Seniorrådet
15. maj 2009 hvor KT deltager som repræsentant for Seniorrådet
18. maj 2009 hvor BM deltager som repræsentant for Seniorrådet
19. maj 2009 hvor IJo og BM deltager som repræsentant for Seniorrådet

Der er fremsendt invitation til repræsentantskabsmøde i Dansk Ældreråd den 6. maj 2009. Seniorrådsformanden deltager.

Økonomioversigt v. Irene
Rådet ønsker fremover at få fremsendt oversigt over posteringsbilag. Budgetbemærkninger 2009 blev omdelt på mødet. IJo undersøger yderligere forhold om budget m.v.

Orientering fra udvalgene
Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget (Inge)
Ingen bemærkninger.

Social- og Forebyggelsesudvalget (Bente)
Ingen bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalget, herunder Trafiksikkerheds- og Servicebusudvalget (Agnete)
Der afholdes møde i udvalg vedrørende buskørsel den 12. marts.

Informationsudvalget.(Irene)
Der afholdes FN-dag den 1. oktober i Kulturhuset.

Redaktionsudvalget (Anne)
Seniorrådet kan acceptere, at der fremover annonceres i senioravisen svarende til en helside pr. sektion samt bagsiden. Det besluttes, at rådet fremover anvender kommunens hjemmeside.

Forretningsudvalget (Anne-Lis)
Møde afholdt med KK angående besparelserne på Senioravisen.

Brugerrådene – herunder indkøbsordninger (Kirsten)
Der er afholdt brugerrådsmøde på Baldersbo. Foreningen Baldersbo’s venner er ophørt.
Der er afholdt brugerrådsmøde på Torstorp.
Der er afholdt brugerrådsmøde på Henriksdal. Centret afholder valg til brugerråd den 26.marts 2009.

Klagerådet (Kirsten)
Der har været afholdt møde hvor rådets fremtidige arbejde blev drøftet, idet rådet har vanskeligheder med at opfylde krav til rådets sammensætning.

Kostrådet (Kirsten)
Rådet har rettet henvendelse til Ældreudvalget om ændring af rådets kommissorium for mødeafholdelse.

Kontaktgruppen(Kirsten)
Årets revy spilles den 17. marts i kulturcentret.
Pr. 1.september 2009 etableres der et værested i HTK og der søges frivillige til at støtte op om huset. Henvendelse kan ske til IJ.

Orientering v. Karen Kofoed
Budget 2009
Budgetbemærkninger for 2009 blev omdelt, de aftalte budgettilpasninger vil snarest blive indarbejdet i budgettet.

Embedslægens tilsynsrapporter
Administrationen har modtaget embedslægens tilsynsrapporter. Embedslægens bemærkninger er generelt væsentlig bedre end sidste år. Der er anerkendelse for det udførte arbejde, men embedslægen peger på behovet for at yde en fortsat indsats.

Hjemmeside
Kommunens hjemmeside opdateres jf. tidligere aftaler. Flg. materiale er tilgængeligt på hjemmesiden:
Dagsorden til seniorrådsmøderne
Referat fra seniorrådsmøderne
Oversigt over ordinære rådsmøder
Seniorrådets vedtægter
Oversigt over seniorrådsrepræsentanter

Beregningsbaggrund for justering af serviceadgangen
KK vil på næste møde præsentere beregningsgrundlaget der ligger til grund for sagen.

Sag vedrørende automater er godkendt og bevirker at der opstilles automater til varme drikke på Esbensvænge og der sker ændring af cafeens nuværende åbningstid i weekenderne.

Kørsel og diæter for rådsmedlemmerne
Administrationen undersøger om der er udbetalt korrekt tilskud til rådets medlemmer.

Sager til politiske udvalg
Hjemtagelse af færdigbehandlede patienter på hospitaler
Elektroniske nøgler i hjemmeplejen
Tilsynsrapporten
Plejehjemsbyggeriet, det videre arbejde afventer en politisk afklaring af, om byggeriet skal foregå som et OPP – projekt.

Borgerhenvendelse
Der er modtaget en borgerhenvendelse vedrørende betaling for medlemskab af TIK. Henvendelsen besvares af udvalgsformand Peter Helt.

Politiske sager
- Klagerådets Årsberetning 2008 - Tages til efterretning
- Netværk og studietur til Japan - Tages til efterretning
- Venteliste til pleje og ældreboliger uge 5 2009 - Tages til efterretning
- Resultat af afprøvning af alarm og pejlesystemer for demente borgere - Seniorrådet overvejer om der skal fremsendes høringssvar til Ældreudvalget
- Afsluttende status i forbindelse med Kl servicetjek på hjælpemiddelområdet - Seniorrådet fremsender høringssvar til Ældreudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets sag vedrørende evaluering af Tusindfryd vedlægges referatet.

Referat fra udvalg vedr. nyt plejecenter v. Agnete
Afventer politisk beslutning, om plejecenteret skal opføres efter OPP modellen eller en mere traditionel model. Udvalget vil blive indkaldt til møde når der er truffet politisk beslutning.

Spørgsmål til borgmestermødet d. 3. marts kl. 13
Besparelse på senioravisen
Justeringen af serviceadgangen
Politisk opbagning til Seniorrådets borgermøder
Seniorvalg
Senioravisen som netavis
Alarmer og pejleudstyr

Kalender – opdatering v. Irene
16. marts 2009 kl. 16.00 – 18.00 forventes der afholdt møde med ældreudvalget
13. marts 2009 kl. 9.30 afholder seniorrådet formøde.

Evt.
Næste møde: den 30. marts 2009 i lokale B101