Referat 04.05.2009

Referat af Seniorrådsmøde den 4. maj 2009
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: 101

Til stede
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Anne-Lis Lystrup (AL) - Fungerende formand
Bente Steffensen (BS)
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo)
Mødeleder Kirsten Thuesen (KT)
Børge Anker (BA)

 

Afbud

Børge Mogensen (BM) 

Øvrige deltagere

Karen Koefoed

Henny Jessen - referent

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning:
  Dagsorden tilføjes flg. punkter:
  Evaluering af underudvalg inden nuværende rådsperiode ophører.
  Brugerundersøgelser.
  Cafépriser.
  De tre punkter behandles inden pkt. 7. Dagsorden godkendt med ovenstående tilføjelser.

 2. Valg af mødeleder til næste møde
  Beslutning:
  Inge Jakobsen

 3. Godkendelse af referat fra den 30. marts 2009
  Bilag
  : Referat fra seniorrådsmødet den 30. marts 2009
  Beslutning:
  Under pkt. 11 – ændres sætningen til, centrene oplever en øget plejetyngde.

 4. Formandens meddelelser – til orientering
  Der er fremsat Lovændring vedr. seniorrådsmedlemmernes mulighed for at frasige sig diæter for deltagelse i rådsmøderne.

  Udvalg for Teknik og Miljø vurderer konsekvenserne af de nye digitale tv-signaler.

  Der er møde i regionen den 3. juni 2009. Børge Anker deltager.

 5. Valg til Seniorråd 2009 – til orientering
  Der har været afholdt møde med Michael Ziegler, vedrørende afholdelse af valg til Seniorråd. Administrationen har udarbejdet sag til politisk behandling vedrørende fremmødevalg. Sagen behandles i Byrådet i maj 2009.

  Kommende kandidater skal henvende sig til Pension- og Omsorgscentret.

  Vedrørende afstemning på plejecentrene kan det overvejes om seniorrådets repræsentanter i centrenes Bruger-/pårørenderåd kan indgå i tilsynsopgaven.

 6. Økonomioversigt v. Irene – til orientering
  Bilag
  : Regnskabsoversigt

  Irene er ikke tilfreds med de udsendte rapporter. Administrationen udarbejder nye rapporter.

  Økonomioversigten udsendes fremover med dagsorden.

 7. Evaluering af alle udvalg inden vi stopper i Seniorrådet
  Seniorrådet har traditionelt en mundtlig overdragelsesforretning. Det foreslås, at der udarbejdes et ”testamente” til det kommende Seniorråd.

  En god idé, rådet arbejder videre med den endelig form.

 8. Brugerundersøgelser
  Seniorrådet har fremsendt forslag til ændring af et enkelt spørgsmål.

  Undersøgelsen er gennemført og sagen er under udarbejdelse.

 9. Cafépriser
  De fire café vil fremover få fælles priser og takster. Det forventes at de nye priser vil blive implementeret fra medio maj 2009.

  Sagen behandles igen på Seniorrådets møde i juni.

 10. Orientering fra udvalgene - kun orientering såfremt der har været afholdt møde eller der er særlige initiativer.
  Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget (Inge)
  Møde i april – hvor det blev drøftet, i hvilket omfang udvalget havde sat ”fingeraftryk” i de år udvalget har eksisteret. Udvalget vil i den resterende valgperiode koncentrere sig om at afslutte igangværende sager.

  Social- og Forebyggelsesudvalget (Bente)
  Udvalget har intet at bemærke.

  Teknik- og Miljøudvalget, herunder Trafiksikkerheds- og Servicebusudvalget (Agnete)
  Der afholdes vejsyn i maj måned. Der er problemer med busruterne til Fløng og Rådhuset. Endelig beslutning afventer borgermøde.

  Informationsudvalget (Irene)
  Der er problemer med at reservere Hedehuset til de kommende valgmøder, da møderne skal afholdes en torsdag.

  Redaktionsudvalget (Anne)
  Senioravisen har været forsinket i sin udsendelse – der har afstedkommet en del klager til redaktionen. Den sene udsendelse af bladet, bevirkede at flere pensionister modtog bladet den dag hvor det var sidste tilmeldingsfrist for kommunens skovtur.
  Borgerservice har udvist stor fleksibilitet for at imødekomme de sene tilmeldinger til skovturen.
  Det undersøges hvad der var årsagen til den sene udsendelse.

  Forretningsudvalget (Anne-Lis)
  Der har ikke været afholdt møde.

  Brugerrådene – herunder indkøbsordninger (Kirsten)
  Baldersbo - formanden er trådt tilbage plus 2 medlemmer er udtrådt af udvalget. Caféen på Baldersbo er åbnet. Brugerrådet har drøftet tilsyn 2008. Fremover vil centret have et bruger-pårørenderåd.
  Henriksdal – der skal ansættes en ny stedfortræder på centret.
  Torstorp – Der har været afholdt valg til bruger/pårørende for repræsentanter udefra. Pga. fødselsdagsfest deltager centrets beboere ikke året skovtur.
  Sengeløse –
  Kløverhuset -

  Der afholdes årligt et stort fælles bruger/pårørendemøde for alle plejecentrene. Baldersbo vil kontakte Torstorp for planlægning af mødet.

  Klagerådet (Kirsten)
  Der har været afholdt møde, referat er vedlagt i bilag.
  Seniorrådets repræsentanter i klagerådet udtrykte bekymring over de seneste klager, der afspejlede et mønster. Seniorrådets repræsentanter i klagerådet vurderer det videre arbejde. Klagerådet er fremover fuldt repræsenteret, idet rådet er forøget med en repræsentant for handicapforeningerne.

  Kostrådet (Kirsten)
  Der har været afholdt møde med prøvesmagning fra Det Danske Madhus. Det var en god oplevelse. Husk kartoflernes dag den 15. juni kl. 12.00 på Torstorp.

  Kontaktgruppen(Kirsten)
  Ingen bemærkninger.

 11. Sparekrav Senioravisen – til orientering
  Der har været mailkontakt med Peter Helt vedrørende sparekravet til Senioravis.
  Peder Helt lovede på et tidspunkt, at administrationen ville udarbejde et notat vedr. besparelse på senioravisen.
  Notatet er ikke fremkommet, men der er nu udarbejdet sag til politisk behandling.

 12. Orientering fra Pension og Omsorg
  Orientering fra Pension og Omsorgsområdet:
  Diæter og kørselsgodtgørelse

  Færdigbehandlede patienter på hospitalerne.
  KK orienterede om den seneste i sagen vedrørende færdigbehandlede patienter på hospitalerne.
  Sagen har givet anledning til en gennemgang af nuværende arbejdsgange og der afspejler sig en ændret praksis fra hospitalerne. Idet hospitalerne udskriver borgerne tidligere end hidtil. Forvaltningen er i gang med at skabe øget kendskab til området ved en analyse af enkeltsager.
  John Sørensen og Karen K. vil invitere sig til et kaffemøde med hospitalerne for at drøfte det videre perspektiv.
  Der er udarbejdet sag til politisk behandling der bl.a. foreslår:
  Kontrolling – øget gennemgang af fremsendte regninger.
  Hoteller – er drøftet med hospitalerne der mener at det ikke er løsningen for borgerne
  Hjemmeplejen – måske en form for akut team, bedre samarbejde med læger m.v.
  Har kontakt til Tranehaven - Gentofte - vedr. køb af døgntræningspladser.

  Budgetopfølgning
  Administrationen undersøger årsagen til reduktion af omsorgstandplejens budget 2009. KK oplyste at der er fokus på at borgerne har gode tænder, og der er målet at der måske allerede i 2010 vil være et tema alá kost, ernæring og sunde tænder!

  KK oplyste, at den reducerede plads i Senioravisen som konsekvens af øgede annonceoptag, forventes fordelt ligeligt mellem Seniorråd og kommune.

  Budgetopfølgning vedrørende senioravisen - Rådet ønsker fremover at få økonomirapport.

  Kommunens har fået henvendelse fra sundhedsstyrelsen vedrørende evt. svineinfuenza. Kommunen har et beredskab.

  Velfærdsministeriet har udmeldt midler til pulje for særlig indsats for ældreområdet. HTK vil søge om midler til projekter vedrørende sygepleje og administration, fokusskifte samt nye dialogmetoder ved f.eks. særlige komplekse sager.

  HTK har været i tv-avisen vedrørende forsøget med robot-støvsuger.

 13. Samarbejde med Ældre Sagen - til drøftelse
  Der har været afholdt møde med Ældre Sagen. Der orienteres fra mødet og samarbejdet drøftes.

  Beslutning:
  Der har været afholdt møde med Forretningsudvalget og Ældre Sagen. Alle udtrykte ønske om at Seniorrådet og Ældre Sagen fremover samarbejder.

  Forslag til emner der kan samarbejdes om:
  Den teknologiske udvikling i hjemmeplejen
  Bus 116
  Pårørende til kronisk syge

  Seniorrådet besluttede, at tager kontakt til Ældre Sagens plejecenterudvalg for den videre drøftelse af det fremtidige samarbejde.

 14. Politiske sager - Til beslutning om der skal udarbejdes og fremsendes høringssvar
  Udvalgsformændene bedes vurdere og producere forslag til evt. høringssvar som omdeles på mødet.

  Sager på udvalgsmøde ultimo marts 2009 - Seniorrådets beslutning
  Meddelelsessag april - Til orientering
  Referat fra dialogmøde vedr. budget 2010 – 2013 - Til orientering
  Venteliste til pleje- og ældreboliger - Til orientering
  Udgifter til betaling for færdigbehandlede somatiske hospitalspatienter - Taget til efterretning
  Regnskab 2008 for Ældreudvalget - Taget til efterretning
  Ansøgning om overførsel af bevillinger fra 2008 …. - Taget til efterretning
  2. budgetopfølgning 2009 for Ældreudvalget - Taget til efterretning
  Rådgivning på hjælpemiddelområdet - Taget til efterretning
  Udmøntning af besparelse på og ny organisering omkring kontinensområdet - Der udarbejdes høringssvar
  Tilskud til forebyggelsesfonden til projekt raskijob - Taget til efterretning
  Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgspriser 2008 - Taget til efterretning
  Godkendelsesmateriale for snerydning - Taget til efterretning
  Senioravis, udmøntning af besparelse via øget reklamefinansiering - Der udarbejdes høringssvar
  Redegørelse for retningslinierne for § 18-tilskud - Taget til efterretning

  Bilag: Sagsfremstilling

  Ældrerapport 2009 tages op som særskilt punkt på næste møde.

 15. Eventuelt
  Næste møde afsluttes med en sommerfrokost HJ + Kk inviteres. ??Sørger for reservation af bord til frokosten.