Referat 08.06.2009

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B101

 

Til stede:
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Anne-Lis Lystrup (AL)
Bente Steffensen (BS)
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ) - Mødeleder
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT)
Børge Anker (BA) - Formand

 

Afbud

./.

 

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed
Henny Jessen referent

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning:
  Dagsordenen tilføjes følgende punkter:
  Pkt. 4a Kursus
  Pkt. 5 Forslag til Borgmestermøde
  Pkt. 6 Valg til Seniorråd

  Herefter blev dagsordenen godkendt.

 2. Valg af mødeleder til næste møde
  Beslutning:
  Børge Mogensen

 3. Godkendelse af referat fra den 4. maj 2009
  Bilag:
  Referat fra Seniorrådsmøde den 4. maj 2009
  Beslutning:
  Referat fra 4. maj 2009 blev godkendt uden bemærkninger.

 4. Formandens meddelelser – til orientering
  Bemærkninger:
  BA orienterede om materialet som, inden mødets start, er udsendt til Seniorrådets medlemmer.

  A) Kurser:
  Der er fremsendt kursustilbud om vold og ældre. Ingen fra Seniorrådet ønskede at deltage i kurserne.

 5. Forslag til borgmestermøde
  BA kontakter borgmesterkontoret for flytning af mødet.
  Såfremt rådets medlemmer ønsker, at særlige emner bliver drøftet på de kommende møder med borgmesteren, kontaktes AL.

 6. Valg til Seniorråd
  Referat fra valgudvalgsmødet er udsendt.
  Det bliver desværre ikke muligt af hensyn til tiden, at anvende Senioravisen i oktober måned til, at informere om de kommende kandidater. Informationen sker gennem en selvstændig pjece.

  Valgudvalget undersøger, om valgkandidaterne til Seniorrådet, kan deltage i valget som valgtilforordnede?
  Spørgsmål om antal stillere drøftes med borgmesteren.

 7. Økonomioversigt v. Irene – til orientering
  Bilag:
  Regnskabsoversigt
  Bemærkninger:
  IJO vil holde et møde med administrationen vedrørende kontering af enkelte bilag i økonomioversigterne.

 8. Cafépriser - til orientering
  Rådet besluttede den 4. maj 2009, at sagen vedrørende cafépriser genoptages på Seniorrådets møde i juni.
  Bilag: Takstoversigt
  Bemærkninger:
  IJ har rejst spørgsmålet om spiritusbevilling til Caféerne. Administrationen undersøger sagen.
  Administrationen orienterede om regulering af cafépriserne pr. 18. maj 2009.
  Orienteringen blev taget til efterretning.

 9. Har Fokusskifte givet anledning til tendenser i klagersager vedrørende hjemmeplejen – til drøftelse
  Bemærkninger:
  AC og KT informerede om, at Klagerådet til d.d. ikke har modtaget klager relateret til fokusskifteprojektet. Der opleves p.t. en tendens i klagerne i plejecenterregi.

  Seniorrådet vil fortsat have fokus på om projektet giver anledning til klage mv. Sagen genoptages på septembermødet. Det overvejes, om administrationen skal inviteres til et møde i Seniorrådet for, at fortælle om de seneste erfaringer med Projekt Fokusskifte.

  Vedrørende opfølgning på brugerundersøgelsen ønsker Seniorrådet, at se leverandørernes tilbagemeldinger på brugerundersøgelsen.

 10. Orientering fra udvalgene - kun orientering, såfremt der har været afholdt møde eller der er særlige initiativer
  Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget (Inge)
  Ingen bemærkninger

  Social- og Forebyggelsesudvalget (Bente)
  Ingen bemærkninger

  Teknik- og Miljøudvalget, herunder Trafiksikkerheds- og Servicebusudvalget (Agnete)
  Der har været afholdt borgermøde i Fløng vedr. bus til området. Udvalget arbejder videre med sagen. Ligeledes arbejdes der på, at forbedre og sikre det eksisterende stisystem.

  Informationsudvalget (Irene)
  Det er besluttet, at der ikke afholdes FN–dag i 2009 pga. valg til Seniorrådet.

  Redaktionsudvalget (Anna)
  Der er møde på onsdag den 10. juni.
  Anne-Lis har haft et læserbrev i Dagbladet vedrørende Senioravisen. Rådet overvejer om der skal skrives mere i august måned, hvor sagen genoptages. BA skriver om sagen i næste udgave af Senioravisen.

  Forretningsudvalget (Anne-Lis)
  Ingen bemærkninger

  Brugerrådene – herunder indkøbsordninger (Kirsten)
  Henriksdal – der har ikke været afholdt møde.
  Torstorp - arbejder på at etablere en støttegruppe.
  Baldersbo - Caféen er indviet.
  Sengeløse – Ingen bemærkninger.
  Kløverhuset – Centret har igangsat foranstaltninger til overholdelse af budget 09. Foranstaltningerne drøftes på bruger/pårørendemøderne og der er indkaldt til møde.

  Klagerådet (Kirsten)
  Der har været afholdt møde den 26. maj, hvor klager for det sidste halve år er blevet gennemgået, for at se på tendenser.

  Kostrådet (Kirsten)
  Der har ikke været afholdt møde. Der har været en sag i pressen vedrørende kommunens leverandør Den private Kok. Rådet kvitterer for at administrationen har behandlet sagen godt.

  Kontaktgruppen(Kirsten)
  Der har været afholdt møde, hvor frivillighedsportalen blev drøftet.

 11. Orientering fra Pension og Omsorg V/ Karen Koefoed
  Orientering fra Pensions- og Omsorgsområdet
  Bemærkninger:
  Bakterier i maden fra Din Private Kok.
  Sagen viste, at der var begået fejl flere steder i leverancen. HTK har været tilfreds med firmaets håndtering, men sagen giver anledning til overvejelser om forudsætningerne for evt. indførelse af kold mad.

  Administrationen undersøger, hvilke regler og betingelser der gælder for leverandørernes individuelle aftaler med borgere.

  Brugerundersøgelsen. Administrationen inviterer kommunens leverandører til et fælles møde, der bl.a. vil have fokus på inddragelse af borgerne samt kontinuitet.

  Der er igangsat et tværgående projekt vedrørende kommunens nødkaldsanlæg – hvilket omfang den endelige sag får, vides p.t. ikke.
  Med det nuværende system kan der kun etableres et nødkald, hvis borgeren har fastnettelefon, projektet bør inddrage problematikken, så borgerne kan vælge mellem at have fastnettelefon eller mobiltelefon.

  Der er igangsat et udviklingsprojekt for afprøvning af elektronisk nøglesystem, ca. halvdelen af hjemmeplejen bliver inddraget i projektet. Projektet er under forberedelse, og forventes iværksat efteråret 2009.

  Der er ansøgt midler fra puljen til udvikling af ældreområdet. Kopi af ansøgning vedlægges referat.

  Seniorrådet ønsker en oversigt over, hvor mange borgere der pt. ligger færdigbehandlede på hospitaler. Den 24. juni afholdes der kaffemøde med hospitalerne.

  Budget 2010 ser dystert ud. P.t. er der en ubalance på millioner af kroner, hvorfor administrationen er anmodet om, at udarbejde forslag til besparelser.

 12. Seniorrådets ”testamente” – til drøftelse
  Drøftelse af udformning og indhold i Seniorrådets ”testamente” til det efterfølgende Seniorråd.
  Bemærkninger:
  Alle udvalg skriver ca. en ½ side om:
  hvilke opgaver udvalget har haft,
  hvilke resultater udvalget har opnået i perioden
  hvilke uafsluttede sager, der overleveres til det nye udvalg, samt eventuel forlag til køreplan.

  Materialet sendes til AL i september måned, hvorefter AL sammenskriver udvalgenes bidrag til et fælles dokument.

 13. Ældrerapport 2009 – til drøftelse
  Rådet besluttede på mødet den 4. maj 2009 at genoptage sagen vedr. Ældrerapporten 2009.
  Bilag: Ældrerapporten 2009 er udsendt som bilag til mødet den 4. maj 2009.
  Bemærkninger:
  Sagen udsættes til næste møde.

 14. Politiske sager - Til beslutning om der skal udarbejdes og fremsendes høringssvar
  Sager på udvalgsmøde juni 2009
  Meddelelser - Seniorrådets beslutning:  Taget til efterretning
  Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 18 - Seniorrådets beslutning: Taget til efterretning
  Vagtcentral – status 2009 - Seniorrådets beslutning: Taget til efterretning
  Tildeling af midler fra Ældreudvalgets pulje - Seniorrådets beslutning: Taget til efterretning
  Forslag til kommuneplan 2010 - Seniorrådets beslutning: Ingen bemærkninger
  Boliger på Mølleholmen - Seniorrådets beslutning: Der er udarbejdet høringssvar.
                                                                                               Høringsvaret blev sat til afstemning:
                                                                                               For stemte 4 medlemmer
                                                                                               Imod stemte 5 medlemmer
                                                                                               Høringssvar fremsendes ikke.
  Evaluering af kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk bistand samt træning 2009 - Seniorrådets beslutning: Kvalitetsstandard vedrørende plejeboliger er lidt uklar i forhold til forskel mellem plejeboliggaranti og venteliste til plejeboliger.
  Der er udarbejdet høringssvar.
  Tildeling af §18 tilskud - Seniorrådets beslutning: Der udarbejdes ikke høringssvar.
  Tilskud via §18 til Veteransport TIK - Seniorrådets beslutning: Der udarbejdes ikke høringssvar.
  Bilag: Sagsfremstilling

 15. Eventuelt
  Møde med Ældre Sagen forventes aftalt inden næste Seniorrådsmøde.

  AC vil på mødet i august måned orientere om et foredrag, der har været afholdt i seniorfællesskabet.