Referat 10.08.2009

Referat fra Seniorrådsmøde den 10. august 2009
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: 101

 

Til stede 

Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)

Anne-Lis Lystrup (AL)
Bente Steffensen (BS) 
Børge Mogensen (BM) - Mødeleder
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT)
Børge Anker (BA) - Formand

 

Afbud

./.

 

Øvrige deltagere
Karen Koefoed

Henny Jessen referent

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning:
  Godkendt

 2. Godkendelse af referat fra den 8. juni 2009
  Bilag:
  Referat fra seniorrådsmødet den 8. juni 2009
  Beslutning:
  Godkendt med følgende bemærkninger.
  Pkt. 9 sætningen ”Der opleves p.t. en tendens i klagerne, men det vedrører ikke Fokusskifte” ændret til ”Der opleves p.t. en tendens i klagerne i plejecenterregi”.
  Pkt. 10 Madhuset ændres til Den private Kok.
  Pkt. 12 Sætningen ”hvilke uafsluttede sager, der overleveres til det nye udvalg” tilføjes ”samt evt. forslag til køreplan”.

 3. Valg af mødeleder til næste møde
  Beslutning:
  Irene Johansen

 4. Formandens meddelelser – til orientering
  Bemærkninger:
  Rådet har modtaget takkeskrivelse fra Kirsten Felt.

  Flg. artikler/ blade er modtaget og omdelt til rådets medlemmer:
  Artikel om demens, Årsrapport fra Ældreforum, Pensionisten, Morellen, Nyt fra bibliotekerne, Ok-program samt folder om seniorerhverv.

  Der har været skriveri i Taastrup Avis om etablering af sundhedscenter i Høje-Taastrup kommune. Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget har udarbejdet forslag til kommentarer til artiklen. Rådets kommentarer fremsendes til Taastrup Avis samt Byråd.

 5. Kurser – til orientering
  Bemærkninger:
  Der er modtaget tilbud om konference fra EVG. Rådet overvejer om de skal deltage.

 6. Møde i Vestegnens Ældre/Seniorråd – til orientering
  Bemærkninger:
  Forslag til emner til mødet i oktober måned drøftes på næste rådsmøde.

 7. Budget 2010 – Budgetprognose 4 -Til drøftelse
  Drøftelse af udsendt orientering vedrørende høring om budget 2010.
  Bilag: Brev fra Borgmester vedrørende orientering om budget 2010 samt budgetprognose 2010-2013.
  Bemærkninger:
  Administrationen udarbejder løbende og frem til vedtagelse af budgettet nye budgetprognoser. Prognoserne udarbejdes på baggrund af seneste kendte tal, f.eks. Udviklingen i visiterede ydelser, befolkningstal m.v.

  Seniorrådet orienteres om eventuelle besparelsesforslag til budget 2010 i forbindelse med, at de modtager høringsmateriale til budget 2010. Høringsmaterialet udsendes umiddelbart efter 1. behandling af budget 2010 i Byrådet den 8. september 2009.

  Rådet afholder ekstraordinært møde den 21. september kl. 11.00 for udarbejdelse af høringssvar. Mødet afholdes i Pensionisternes hus. Efter ønske fra rådet deltager administrationen ikke.

 8. Valg til Seniorråd v. Anne-Lis – til orientering
  Punktet vil frem til valg afholdelse været et fast punkt på dagsordenen.
  Bilag: Referat fra valgudvalget
  Bemærkninger:
  Der afholdes møde i valgudvalget den 13. august 2009. På mødet skal det overvejes om der skal være tilmelding til borgermødet og i givet fald, hvordan det skal håndteres.

 9. Økonomioversigt v. Irene – til orientering
  Bilag:
  Regnskabsoversigt
  Nyeste rapporter blev omdelt. Eller ingen bemærkninger.

 10. Orientering fra udvalgene - kun orientering såfremt der har været afholdt møde eller der er særlige initiativer
  Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget (Inge)
  Der er aftalt møde med Ældresagen.

  Social- og Forebyggelsesudvalget (Bente)
  Ingen bemærkninger, men BS orienterede om to borgerhenvendelser vedrørende:
     - Ventetiden hos læger og på hospitaler. – Problemstillingen drøftes på det kommende møde for Vestegnens Ældreråd, for en evt. fælles henvendelse.
  Betaling for vedligeholdelsestræning, når man ikke længere er opfattet af kommunalt træningstilbud. Borgeren opfordres til at rette skriftlig henvendelse til Seniorrådet.

  Teknik- og Miljøudvalget, herunder Trafiksikkerheds- og Servicebusudvalget (Agnete)
  Ingen bemærkninger

  Informationsudvalget (Irene) 
  Ingen bemærkninger

  Redaktionsudvalget (Anne) 
  Senioravisens fremtid blev drøftet. Rådet afventer mødet den 19. august 2009 hvor avisens fremtidige udformning skal drøftes.
  Det forventes, at der til udvalgsmøderne i september måned udarbejdes sag vedr. avisens fremtidige udformning.

  Forretningsudvalget (Anne-Lis)
  Ingen bemærkninger

  Brugerrådene herunder indkøbsordninger (Kirsten) 
  Henriksdal - ingen bemærkninger.
  Torstorp - der holdes fødselsdagsfest den 1/9. Centret er med succes begyndt at afholde herre- og damefrokoster. 
  Baldersbo – Der indkaldes snarest til stormøde for, at engageret pårørende i brugerrådet. Den 23./9. kl. 14.00 afholdes der fælles brugerrådsmøde for de 5 plejecentre. 
  Sengeløse – ingen bemærkninger. 
  Kløverhuset – ingen bemærkninger.

  Klagerådet (Kirsten)
  Havde møde den 21.6.2009, hvor samtlige sager for første halvår af 2009 blev gennemgået for evt. fællestræk.

  Kostrådet (Kirsten)
  Ingen bemærkninger. Kostrådet forventer, at de seneste ”historier” om Den Private Kok indgår i det kommende udbud af mad til hjemmeboende borgere.

  Kontaktgruppen(Kirsten)
  Der har været afholdt møde om fordeling af § 18 midler.

 11. Politiske sager - Til beslutning om der skal udarbejdes og fremsendes høringssvar
  Udvalgsformændene bedes vurdere og producere forslag til evt. høringssvar som omdeles på mødet.

  Sager på udvalgsmøde august 2009 
  Meddelelser - Beslutning: Til orientering
  Venteliste til pleje- og ældreboliger - Beslutning: Til orientering
  Evaluering og status på opsætning af automater på Espens Vænge - Beslutning: Ingen bemærkninger
  Valg til Seniorråd - Beslutning: Ingen bemærkninger
  Forslag til revision af kvalitetsstandarder for træning og genoptræning - Beslutning: Der udarbejdes høringssvar
  Opsamling og strategi for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - Beslutning: Igen bemærkninger
  Bilag: Sagsfremstilling

 12. Orientering fra Pension og Omsorg V/ Karen Koefoed
  Orientering fra Pension og Omsorgsområdet.

  Mikala Kreiser ny Arbejdsmarkeds- og socialdirektør, samt Lone Vej-Johansen ny ældrekonsulent blev præsenteret for Seniorrådet.

  Grundet sygefravær og nyansættelser indenfor hjælpemiddelområdet oplever borgerne i øjeblikket en ventetid for hjælpemidler. Administrationen arbejder på at nedbringe ventetiden.

  Ventelistestatistikken til plejeboliger er p.t. meget kort, samtidig med at der fortsat er en forholdsvis lang ventetid. Hvilket dog skyldes at der p.t. er to borgere på listen som har et meget specifikt ønske til boligens placering.
  Der blev spurgt til, om der er truffet beslutning, om hvor lang tid en borger må stå på ventelisten? Det er der ikke, idet det er behovet for plads der er afgørende for, at stå på ventelisten, og for få et tilbud om en plejebolig.

  Vedrørende overgang til digitalt tv, så betragter kommunen det som en ”privatsag” og der tages ikke kommunalt initiativ til at sikring af tv-signal i ældreboligerne mv. Boligselskabet der administrerer kommunens plejeboliger har dog taget initiativ til at de nye tv-signaler kan modtages i plejeboligerne mv.

  Forespørgslen om hvorvidt cafeerne fremover skal have spiritusbevilling, er under fortsat behandling.

  På grund af driftssikkerheden er det p.t. en forudsætning for at få et nødkaldsanlæg, at borgeren har en fastnettelefon. Muligheden for at anvende mobiltelefon vil indgå i vurderingen af det fremtidige nødkaldsanlæg.

  Administrationen arbejder p.t. på to sager til politisk behandling i september møderækken, en vedrørende nyt nødkaldsanlæg, samt en vedrørende fremtidig koncept for levering af mad til hjemmeboende borgere.

  På næste seniorrådsmøde drøftes flg.:
  Brugerundersøgelsen – er 40 deltagere i en brugerundersøgelse nok til at vise det korrekte billede?
  Status på vedligeholdelsestræning
  Hvordan går det for borgere, der er blevet superstimuleret under projekt Fokusskift
  Ældres borgeres adgang til hjemmeservice.

 13. Hvordan går det for borgere der blev superstimuleret under projekt Fokusskift - Spørgsmål til Karen
  Udsat

 14. Ældrerapport 2009 – til drøftelse
  Rådet besluttede på mødet den 4. maj 2009 at genoptage sagen vedr. Ældrerapporten 2009.
  Bilag: Ældrerapporten 2009 er udsendt som bilag til mødet den 8. juni 2009.
  Bemærkninger:
  Taget til efterretning

 15. Brugerundersøgelse vedrørende deltagerantal på 40 personer
  Udsat

 16. Orientering vedrørende livskvalitet ved AC – til orientering
  AC fortalte om et arrangement i bofællesskabet, hvor Pensions- og Omsorgscentret bidrog på en god og inspirerende måde. AC vil skrive et indlæg til Senioravisen om arrangementet.

 17. Eventuelt
  IJo berettede om en episode vedrørende hjemmeplejen i sommerferien 2009. Administrationen retter henvendelse til hjemmeplejen for belysning af sagen.

  Afbud til kommende Seniorrådsmøde fra Bente Steffensen og Kirsten Thuesen.

Punkter til udvalgets dagsorden for kommende møder
31.08.2009:
Punktet med KK udvides så flg. spørgsmål kan belyses:
Brugerundersøgelsen – er 40 deltagere i en brugerundersøgelse nok til at vise det korrekte billede?
Status på vedligeholdelsestræning
Hvordan går det for borgere, der er blevet superstimuleret under projekt Fokusskift
Ældres borgeres adgang til hjemmeservice.

31.08.2009
Møde i Vestegnens Ældre/Seniorråd
Forslag til emner til mødet i oktober måned drøftes på næste rådsmøde.

28.09.2009 Orientering fra møde afholdt med private leverandører – som opfølgning på Brugerundersøgelse 2009

02.11.2009 Seniorrådets testamente