Referat 12.01.2009

Referat af Seniorrådsmøde mandag den 12.01.2009 i mødelokale B104

Til stede:
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Anne-Lis Lystrup (AL)
Bente Steffensen (BS)
Børge Anker (BA) (formand)
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo) (ordstyrer)
Kirsten Thuesen (KT)

Afbud:

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed (KK)
Elisabeth Bundgaard (referent)

1. Godkendelse af dagsorden
IJ gentog sin anmodning om at få punktet ” Seniorrådets Vedtægter og Forretningsorden” på dagens dagsorden. Punktet blev oprettet som punkt 7.a.

2. Valg af mødeleder til næste møde
AC

3. Godkendelse af referat fra den 01.12.2008
IJ kan ikke godkende referatet af mødet d. 01.12.2009: ”Besvarelse af tidligere fremsendte spørgsmål fra IJ”. Tages op med KK senere på dagens møde.

4. Orientering v/Ældrekonsulenten
• Underskrift til dækning af diæter og kørselsgodtgørelse; Ældrekonsulenten underskriver et notat, hvor antal km mellem de enkelte Seniorrådsmedlemmers bopæl og Rådhuset fremgår. Notatet sendes med referatet af hvert Seniorrådsmøde til Løn- og Personaleafd.
• Rapporter af anmeldte tilsyn på plejecentrene (lægges på Seniorrådets kontor)
• 60+ - et blad for seniorer i Albertslund (et eksemplar til Seniorrådets kontor)
• 60+ i Gladsaxe samt Ældrerådets Midtvejsrapport 2006-2007 (også fra Gladsaxe) (et eksemplar af hver til Seniorrådets kontor)

5. Meddelelser fra formanden
1. Julekort fra borgmesteren
2. Danske Ældreråds Nyhedsbrev nr. 5. (udleveret tidligere)
3. Skovtur 2009
4. Telefonsvarer i Bygaden 21; virker stadig ikke. Det er utilfredsstillende.
5. Modtaget materiale fra Beredskabsforbundet (et sæt til kontoret). EB bestiller pjece til Seniorrådets medlemmer.
6. Mødeoversigt 2009 (vedlægges dagsorden)
7. Drøftelse om sikkerhed for ambulancedrift i tilfælde af økonomiske problemer for Samaritten.
8. Taastrup Apotek har flyttet nummerviseren til gene for hørehæmmede; BA har udarbejdet skrivelse til Taastrup Apotek med ønske om, at nummerviseren flyttes tilbage og/eller at der sættes teleslyngeanlæg op, så alle kunder har lige muligheder for at reagere, når det bliver deres tur. Et teleslyngeanlæg ville desuden muliggøre fortrolighed i købssituationen.
9. Orientering om henvendelse fra borger vedr. risiko for udhuling af Folkepensionen.
10. Modtaget ”Morellen” – blad fra Torstorp Plejecenter (lægges på kontoret).

6a. Kurser/konferencer
a. Seniorrådet har endnu ikke modtaget materiale vedr. mødet om ”Den Ældre Medicinske Patient”.

7. Valg til Seniorrådet
Valgudvalg skal udpeges; Informationsudvalget. Seniorrådet ønsker at få klarlagt, hvad rådets opgave i forbindelse med valget er. Gennemgang af ”Valgkøreplanen” på næste møde ved EB. Haster, idet der skal bookes lokaler.

7.a. Seniorrådets ”Vedtægter og Forretningsorden” – der er forskel på forretningsorden punkt 4 ”Seniorrådets næstformand fungerer som dirigent på møderne” er jo ændret og skal derfor rettes til. EB retter - også på hjemmesiden.

Vedr. vedtægter – Det er en statslig beslutning om ændring, så der nu ikke længere skal udpeges en personlig stedfortræder. HTKs vedtægter for Seniorrådet lyder således: ”Seniorrådet udpeger af sin midte 3 medlemmer og en personlig stedfortræder for hver til Klagerådet for hjemmehjælps- og træningsområdet.” - og bør derfor ændres.

Debat i forhold til ALs tilbagevenden til Seniorråd og Forretningsudvalg samt BMs fortsatte deltagelse i begge dele i forbindelse med opstilling til valg. Forretningsudvalget består fremover af BA, AL og BM.

8. Politiske sager – Høringssager
1. Meddelelser januar 2009
• Antal borgere der har valgt privat leverandør uge 48 2008
• Referat af Seniorrådsmøde 01.12.2008 (udsendt tidligere)
• Orientering om kørsel i forbindelse med træning m.v.
2. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 48; stigning fra 33 borgere til 54 bekymrer.
3. Senioravis, distribution, Post Danmark – Der orienteres herom ved borgermødet
4. Finansiering af kostråd – afsnit 4 : bør tilføjes ”samt madservice med og uden udbringning”, så det svarer til Kostrådets Kommissorium.
5. Prissætning af personlig og praktisk hjælp 2009 – taget til efterretning
- Beregning- Prissætning af personlig og praktisk hjælp 2009 – Seniorrådet er usikker på tallene personlig pleje på ubekvemme tider, idet der er divergens mellem beløbene forskellige steder i sagen 2223409 og 2196861.
- Skabelon til allonge til kontrakt under godkendelsesmodellen hvor pris og prisregulering fremgår – taget til efterretning.
6. Brugerundersøgelse på hjemmeplejens område 2009 – Seniorrådet opfordrer med et høringssvar til at brugerundersøgelsen kommer til at omhandle punkt 2. Træning og genoptræning samt 3. Kontinuitet.

Andre sager:
Social- og Sundhedsudvalget
• Hjertestartere – plejecentre bør have hjertestartere
• 2. behandling af Handicappolitikken
o Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik

8. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed –
I. Besvarelse af tidligere fremsatte spørgsmål fra Seniorrådet: Gebyr opkrævet en eller flere gange i forbindelse med ventelister til specifikke plejeboliger.

II. Gebyr opkrævet en eller flere gange i forbindelse med ventelister til specifikke plejeboliger: der opkræves kun engang (560 kr.) Langt hovedparten vælger en specifik plejebolig (dok.nr. 2227314).

III. Lovhjemmel for opkrævning undersøges til næste møde.

IV. Svar på Seniorrådets spørgsmål om, hvorvidt borgeren får tilbudt den første ledige bolig på det specifikke plejecenter, når den bliver ledig – og man bor midlertidigt på et andet.

V. Ny kontakt for Pensions- og Omsorgscentret (POC) i Økonomisk Administrativt Center bliver Peter Lindstrøm.

VI. IJo og KK afholder møde om Seniorrådets budget d. 10.02.2009 kl. 13-14.30 på KKs kontor.

VII. Sletning fra venteliste til plejebolig: Tilbud er behovsbestemte og det vurderes løbende om borgeren har et behov. Linien om sletning bliver nu slettet. Samtidig lægger POC sag med ny kvalitetsstandard op til politisk beslutning.

Arbejdet omkring Offentlig/Privat/Partnerskab (OPP) er i gang . Kan betyde, at Seniorrådet – som Følgegruppe - inviteres til møde, inden politisk sag lægges frem.

Midler i Fonden for Arbejdskraftbesparende teknologi – HTK er med i to projekter; nye nøglesystemer og teknologi til forflytninger. Deltagelsen koster 1 million. Arbejdsgruppen mødes igen senere.

Orientering om kørsel i forbindelse med træning m.v.: notat herom blev omdelt på mødet.

Seniorrådets hjemmeside: Ældrekonsulenten lægger officielle, formelle dokumenter samt dagsordner (1 per møde), høringssvar, Seniorrådets faste mødedatoer og referater (1 per møde) på hjemmeside – og kan derudover linke op til en eventuel ny hjemmeside ifald Seniorrådet opretter en sådan.

Referatet fra mødet d. 01.12.2009 er uklart i forhold til prisforskellene på ”Det gule” og ”Det blå katalog”. KK: Der bliver skelnet - og der er ingen eksempler på det modsatte.

KT: visitation til mad på enten plejecentrenes caféer eller Espens Vænge er så stram, at den er nærmest umulig at blive visiteret til. KK: mange er blevet visiteret. Enkelte er ikke, og må så betale momsen. Re-visitation kan ske, så har Seniorrådet kendskab til sager, kan de bringes frem.

Har plejecenterlederne kompetence til at afgøre, hvorvidt der skal være julegudstjeneste på plejecentrene eller ej? KK: Der er ingen overordnede regler. Spørgsmålet bør behandles i Bruger-/pårørenderådene.

9. Orientering fra udvalgene:
• Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget – møde d. 22.01.2009 med efterfølgende møde med KK.
• Social- og forebyggelsesudvalget – intet nyt.
• Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget - Bustransport for pensionister til drøftelse: Der er udarbejdet en pjece om den nye busdrift. Seniorrådet kan konstatere, at ændringerne udgør en forringelse for borgerne i Fløng.
• Informationsudvalget – hjemmeside (er drøftet tidligere). Borgermødet d. 28.01.2009: lokalet er klar fra kl. 14. – herefter skal der sættes borde op, dækkes op m.v.
• Redaktionsudvalget – mødes med lederen af Kommunikationsafdelingen, Indkøbskonsulenten og EB om mulige besparelser på Senior-Avisen d. 19.01.2009.
• Forretningsudvalget
• Brugerrådene – Igen i år har Balderbo Plejecenter glemt at invitere Seniorrådets repræsentant til det Anmeldte tilsyn.
• Klagerådet
• Kostrådet –
o Ingen møder i december måned.
o IJ og KT tog imod invitationen til at deltage i Henriksdal Plejecenters julefrokost.
o Møde med KK og om Kostrådets beføjelser blev aflyst samtidig med, at mødet skulle have fundet sted. To Seniorrådsmedlemmer mødte forgæves.
o Sag om midler til Kostrådet tages nu op i ÆU.
o De nye visitationskriterier for mad virker nu – meget negative tilbagemeldinger herom. Kostrådet tager sagen op med KK.
• Kontaktgruppen
• Ad hoc udvalg vedr. nyt plejecenter
• Emner, der kan bruges til pressen

10. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer

11. Økonomioversigt – kan ikke vedlægges dagens dagsorden, idet EB ikke har modtaget den. Økonomi skal på dagsorden som punkt 4 til næste møde.

12. Evt.

Næste møde: 02.02.2009
Mødeleder: AC
Afbud til næste møde: