Referat 28.09.2009

Referat af møde i Seniorrådet den 28. september 2009

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00, Mødelokale: 101

Til stede: 
Mødeleder Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)

Anne-Lis Lystrup (AL)
Bente Steffensen (BS)
Inge Jacobsen (IJ)
Kirsten Thuesen (KT)
Formand Børge Anker (BA)
Afbud:

Børge Mogensen (BM) X
Irene Johansen (IJo) X
Øvrige deltagere:
Karen Koefoed

Lone Vej-Johansen (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Nyt punkt 5.a. om ændring af kvalitetsstandarder. Nyt punkt 5.b. om sag fra Henriksdal (tilbageflytning). Brugerrådene, herunder indkøbsordninger, skal flyttes op under pleje-center og hjemmehjælpsudvalget.

2. Godkendelse af referat fra den 31. august 2009
Bilag: Referat fra seniorrådsmødet den 31. august 2009

Beslutning: Sætning om klagerådsmøde s. 2 øverst tages ud.

3. Valg af mødeleder til næste møde

Beslutning: Anna Kirkeberg

4. Formandens meddelelser – til orientering

Bemærkninger: Nyhedsbrev nr. 4 fra Danske Ældreråd, Artikel fra Vibeke Storm Ras-mussen om svigt af ældre borger, samt Senior-Avisen blev lagt frem.

Der er møde om Senior-Avisen den 29. september 2009. Der er møde med Mikala Kreiser og Forretningsudvalget den 29. oktober 2009.

Der er temadag på Espens Vænge den 28. september. Den er arrangeret sammen med Ældresagen.

Der er foreløbig 11 tilmeldte kandidater til det nye Seniorråd – heraf 2 fra det nuværende råd. Fristen for tilmelding er 29. september 2009.

5. Kurser – til orientering

Bemærkninger:

5.a: Selvtræning/vedligeholdelsestræning
Seniorrådet drøftede spørgsmålet om sammenlægning af selvtræning og vedligeholdelse, herunder processen omkring offentliggørelse af beslutningerne på området. Rådet mener fortsat, at vedligeholdende selvtræning på Espens Vænge er ønskeligt. Kommunikationen kan dog bedres, hvis borgerne får skriftlig oplysning om træningsforløbets varighed og ophør.

5.b: Henriksdal
Seniorrådet drøftede mulighederne for overflytning fra ældrebolig til plejecenter, herun-der om der i konkrete tilfælde kan opstår problemer omkring betaling af indskud i den gamle og nye bolig.

6. Valg til Seniorråd v. Anne-Lis – til orientering
Status for valgprocessen.

Bilag: Referat fra valgudvalget (valgmanual og valgmateriale indtil nu)

Bemærkninger:
Der er udarbejdet en detaljeret valgmanual, der gør det let at overskue, hvad der skal ske, og hvem der har ansvar for hvad. Der var enkelte konkrete forslag til aktiviteterne.

7. Økonomioversigt v. Irene – til orientering
Bilag: Regnskabsoversigt

Diæter/kørsel:
Seniorrådets medlemmer af Bruger- og Pårørenderåd skal melde tilbage til ældrekonsulenten om deltagelse i 2009.

8. Orientering fra udvalgene - kun orientering såfremt der har været afholdt møde eller der er særlige initiativer

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget (Inge): Ingen bemærkninger 

Brugerrådene, herunder indkøbsordninger (Kirsten): Der er afholdt fælles bruger- og pårørenderådsmøde den 23. september 2009. Kløverhuset bør efter Seniorrådets opfattelse også inviteres til de fælles møder.
Der er problemer med økonomien til at afholde eftermiddagsarrangementer. Seniorrådet har udarbejdet høringssvar.
Social- og Forebyggelsesudvalget (Bente): BS sender datoer ud for forberedelse af testamenter
Teknik- og Miljøudvalget, herunder Trafiksikkerheds- og Servicebusudvalget (Agnete): Ingen bemærkninger.
Informationsudvalget (Irene): Ingen bemærkninger.
Redaktionsudvalget (Anna): Der er aftalt møde med Lokalvisen 29. september 2009 om den nye Senior-Avis.
Forretningsudvalget (Anne-Lis): Høringssvar til budget 2010 er sendt til Byrådet. Bruger- og Pårørenderådene skal selv udtale sig om besparelser på plejecentrene.
Klagerådet (Kirsten): Ingen bemærkninger
Kostrådet (Kirsten): Næste møde er 21. oktober 2009. Der blev spurgt til Kostudvalgets forespørgsel om ændring af Kostrå-dets kommissorium.
Kontaktgruppen(Kirsten): Der var møde den 27. august, og diverse aktiviteter er i gang.

Bemærkninger:
AL vil forberede 4 overskrifter for opsamling omkring Seniorrådets ”testamente” til næste mødes dagsorden.

9. Politiske sager

Sager på udvalgsmøde september 2009

1. Meddelelser:
• Referat fra møde i Klagerådet 18.08.09
• Referat fra Seniorrådsmøde 10.08.09
• Handlingsplan for den regionale udviklingsplan  
2. Temadrøftelse om servicebeviser på ældreområdet: Til orientering.
3. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 35/2009: Tages til efterretning.
4. Tilskud til kørsel til og fra Øfeldt Centret ApS: Tages til efterretning.

Bilag: Sagsfremstilling

10. Orientering fra Pension og Omsorg V/ Karen Koefoed
Orientering fra Pension og Omsorgsområdet.

• Budget 2010 – status
Den videre beslutningsproces afventes. Administrationen er blevet bedt om at undersøge yderligere effektiviseringsmuligheder, uden at servicen til borgerne forringes.

• Status på nøgleprojektet
Udbudsrunden afgøres i løbet af oktober.

• Nyt udviklingsprojekt for hjemmesygeplejerskerne
Det nye projekt er i første omgang mest en intern udviklingsproces hos hjemmesygeplejerskerne på baggrund af nye vilkår i de senere år. Projektet indeholder blandt andet en kortlægning af kompetencer og af behovet for specialister på forskellige områder.

• Orientering fra møde med private leverandører – opfølgning på Bruger-undersøgelse 2009
Der er afholdt møde med et talstærkt og konstruktivt fremmøde. Emner var blandt andet behovet for forventningsafstemning og kommunens oplysningsforpligtigelser. Der er planlagt nyt møde med en leverandør, der har haft problemer med dokumentation af sin ydelse.

11. EventueltPunkter til udvalgets dagsorden for kommende møder
Mødedag Emne
02.11. 2009 • Seniorrådets testamente
• Sidste planlægning omkring Seniorrådsvalget
• Tilskud til hovedrengøring (også når HTK er leverandør)
• Priser på indkøb af dagligvarer – status ønskes
• Spiritusbevilling på plejecentrene – status ønskes
• Mulighed for rengøring under lov om hjemmeservice – også til uvisiterede pensionister – hvilken ret har man?
• Madservice – status for fremtidig ordning ønskes
• Servicebeviser på ældreområdet - Anette Petersen (Visitation og hjælpemidler) informerer.
• Rapport om fokusskifte ved Konny Riising - Espens Vænge