Referat 30.03.2009


Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B101

Til stede
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK) 
Anne-Lis Lystrup (AL) - Fungerende formand
Bente Steffensen (BS) - Mødeleder
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT)

Afbud

Børge Anker (BA)

 

Øvrige deltagere
Karen Koefoed - afbud

Henny Jessen – referent

 

Deltager fra kl. 11.00

Konny Riising

Iben Fogstrup

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning:
  Punkt vedr. Seniorrådsvalg ændres til et beslutningspunkt
  Godkendt

 2. Valg af mødeleder til næste møde
  Beslutning:
  Kirsten Thuesen

 3. Godkendelse af referat fra den 2. marts 2009
  Bilag:
  referat fra seniorrådsmødet den 2. marts 2009
  Beslutning:
  Godkendt

 4. Formandens meddelelser – til orientering
  Valgudvalget har været på kursus. Punktet er sat på dagsorden i dag
  Fællesmøde med borgmester og Ældreudvalg.
  Fungerende formand beklager, at dagsordenen pga. tekniske problemer ikke er udsendt betids.
  Henvendelse fra Dansk Ældreråd vedrørende ”ældres selvmordrate”, samt ”småtspisende ældre”. Henvendelserne videresendes til kostråd plus plejehjemsudvalg.
  Meddelelse fra KK om, at der inden månedens udgang skulle være afregnet korrekt vederlag og diæter.
  Nyhedsbrev fra Dansk Ældreråd omdeles.

 5. Valg til Seniorråd 2009 – til beslutning
  Valgudvalget har deltaget i kursus om valg til Seniorråd. Anne-Lis orienterede fra kurset.

  Orienteringen gav anledning til flg. spørgsmål:
  Seniorråd har tidligere besluttet en valgdato 30.10.2009. Erfaringer på landsplan viser dog, at valgdeltagelsen bliver væsentlig højere ved afholdes af valg til Seniorråd parallelt med kommunalvalg. Spørgsmålet er derfor, om Seniorrådet skal beslutte en anden dato? Skal der laves informationsmøder på plejecentrene i samarbejde med brugerrådene?
  Skal der afholdes to informationsmøde. I Hedehusene og i Taastrup?
  Skal valget afholdes som fremmødevalg, elektronisk valg og brevstemning?

  Beslutning:
  Valgudvalget bemyndiges til at søge ændring af den tidligere besluttede valgdato, så valg til Seniorråd afholdes parallelt med valg til Byrådet.
  Valgmateriale omdeles på plejecentrene, men der afholdes ikke informationsmøder.
  Der afholdes et informationsmøde i Hedehusene, og det undersøges, om der er midler til forplejning – FN- dagen aflyses evt.
  Valgudvalget bemyndiges til at arbejde videre med fremmødevalg, elektronisk valg og brevstemning.

 6. Økonomioversigt v. Irene – til orientering
  Regnskab 2008 - Tid for ansøgning vedrørende budgetoverførsel?
  Bilag: Regnskabsoversigt
  Der søges om at få overført hele restbeløbet. Administrationen søger for ansøgning om overførsel af uforbrugte midler.

 7. Orientering fra udvalgene - kun orientering såfremt der har været afholdt møde eller der er særlige initiativer.
  Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget (Inge)
  Ingen bemærkninger

  Social- og Forebyggelsesudvalget (Bente)
  Ingen bemærkninger

  Teknik- og Miljøudvalget, herunder Trafiksikkerheds- og Servicebusudvalget (Agnete)
  Ingen bemærkninger

  Informationsudvalget.(Irene)
  Ingen bemærkninger

  Redaktionsudvalget (Anna)
  Der er stadig uafklaring vedrørende annonceindtægterne. For at sikre, at der ikke sker overlap af artikler i bladet, ønsker Redaktionsudvalget fremover at se kommunens artikler, inden de sættes i bladet.

  Forretningsudvalget (Anne-Lis)
  Der har været afholdt møde, men ingen nye aktiviteter.

  Brugerrådene – herunder indkøbsordninger (Kirsten)
  Henriksdal – der har været afholdt valg men det lykkedes ikke at få valgt beboerrepræsentant til brugerrådet.
  Baldersbo - ingen bemærkninger
  Kløverhuset – ingen bemærkninger
  Torstorp - Der er et ønske om, at plejecentrenes borgere (kørestolsbrugere) kan vælge mellem flere skovtursdage. Seniorrådet arbejder med muligheden
  Sengeløse – ingen bemærkninger

  Klagerådet (Kirsten)
  Ingen bemærkninger

  Kostrådet (Kirsten)
  Ingen bemærkninger

  Kontaktgruppen(Kirsten)
  Orientering om § 18 ansøgninger, revyen, samt informationsblad.

 8. Orientering fra Pension og Omsorg ved Henny Jessen
  Orientering fra Pension og Omsorgsområdet.
  Notat om udgifter til færdigbehandlede patienter udsendes med referat.
  Graf vedr. justering af serviceadgang udleveret på mødet.
  Udkast til spørgeskema til brug for brugerundersøgelse 2009 omdeles på mødet.

  Seniorrådet kan ikke give høringssvar før tidligst den 20. april 2009. Administrationen udsendes formelt høringsbrev primo i uge 14.

 9. Præsentation af Projekt Fokusskifte – til orientering
  Projektets resultater blev præsenteret for Ældreudvalget den 3. marts 2009.
  Konny Riising og Iben Fogstrup præsenteres resultat af Projekt Fokusskift for Seniorrådet.
  Bilag: Præsentationsoversigt

 10. Politiske sager - Til beslutning om der skal udarbejdes og fremsendes høringssvar
  Udvalgsformændene bedes vurdere og producere forslag til evt. høringssvar som omdeles på mødet.

  Sager på udvalgsmøde ultimo marts 2009
  - Meddelelsessag april - Seniorrådets beslutning: Til orientering
  - Venteliste til pleje- og ældreboliger - Seniorrådets beslutning: Taget til efterretning
  - Klagerådets årsberetning 2008: Seniorrådets beslutning: Seniorrådet behandlede årsberetningen den 2. marts 2009
  - Fordeling af midler fra § 79 puljen 2009 - Seniorrådets beslutning:  Taget til efterretning
  - Oprettelse af tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Kommune - Seniorrådets beslutning:  Udarbejdet høringssvar er tiltrådt
  - Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i arbejdskraftbesparende teknologiprojekter 2009 - Seniorrådets beslutning: Taget til efterretning
  - Årsrapport 2008 – tilsyn med Høje-Taastrup Kommunes plejecentre 2008 - Seniorrådets beslutning: Tager til efterretning
  - Kvalitetsstandard for daghjem og aktivitet på plejecentrene - Seniorrådets beslutning: Taget til efterretning - administrationen bedes dog verificere, at der ikke sker omdefinering af målgruppen.
  - Deltagelse i projekt om forebyggelse for borgere med diabetes og kronisk lungesygdom - Seniorrådets beslutning: Taget til efterretning – hilses velkommen
  - Borgerstyret personlig assistance - Seniorrådets beslutning: Taget til efterretning

  Bilag: Sagsfremstilling

 11. Årsrapport 2008 – tilsyn med Høje – Taastrup Kommunes plejecentre 2008
  Drøftelse af sag vedrørende årsrapport for tilsyn 2008.
  Bilag: Årsrapporten 2008 udsendes som bilag til ovenstående pkt.

  Årsrapport tages til efterretning med flg. Kommentarer:
  Uheldig med bemærkninger om håndhygiejnen … igen
  centrene oplever en øget plejetyngde
  Seniorrådsrepræsentanter på plejecentrene følger op på bemærkninger til de enkelte plejecentre. Eller en god årsrapport.

 12. Kalender – opdatering v. Irene
  Drøftelse af evt. korrektioner af forslag til ”køreplan” for diverse borgermøder.
  Beslutning:
  Kalender er udsendt pr. mail til rådets medlemmer.
  Ajourføring af kalender ophører d.d.

 13. Eventuelt
  Forslag til ”køreplan for arrangementer” omdeles. Kommentarer ønskes, så Rådet kan overlevere køreplanen til det nye Seniorråd.

  Dejligt at hjemmesiden nu er ajour.