Referat af Seniorrådsmøde 30.11.2009

Referat af Seniorrådsmøde den 30. november 2009
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00, Mødelokale: 101

Til stede
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Mødeleder Anne-Lis Lystrup (AL)
Bente Steffensen (BS)
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT)
Formand Børge Anker (BA)

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed

Lone Vej-Johansen (ref.)


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Der ønskes ekstra punkt om Senior-Avisens overlevering til det nye råd (4.c.) og om dialogbaserede tilsyn på plejecentrene (4.d).

2. Godkendelse af referat fra den 2. november 2009
Bilag: Referat fra seniorrådsmødet den 2. november 2009

Beslutning: Der var en mindre rettelse til side 2. Temaet om hjemmeservice ønskes med i Senior-Avisen under kommunens sider.

3. Formandens meddelelser – til orientering
a. Orientering om blad 5/2009 fra Danske Ældreråd

BA orienterede fra et møde i Regionsældrerådet – herunder seneste nyt om ambulancekørsel i regionen. 

Andre punkter
a. Fælles møde med det nye Seniorråd den 7. december 2009
b. Regeringens regelforenkling (se bilag)
c. Senior-Avisens overlevering
d. Dialogbaserede tilsyn på plejecentrene

Bemærkninger:
a. Ældrekonsulenten bedes invitere det nye råd til et fælles møde den 7. december 2009 i Pensionisternes Hus på det nuværende råds vegne. Det nuværende råd inviterer med henblik på en orientering og afleveringsforretning.
b. Regeringens regelforenkling blev drøftet. Der var bekymring over, at klagerådene, der er en del af den brede satspuljeaftale, tænkes nedlagt, og over at dialogtilsy-nene på plejecentrene samt Bruger- og Pårørenderådene eventuelt også fjernes. Seniorrådet så hellere, at antallet af hjemmebesøg hos 75-årige blev halveret til 1 gang om året, baseret på en individuel vurdering.
c. Det blev drøftet, om arbejdet med Senior-Avisen skal overgå til det nye råd allerede nu med ansvaret for første udgave af den nye avis i januar 2010. Det blev besluttet, at det nuværende redaktionsudvalg fortsætter arbejdet med nr. 1/2010.
d. Seniorrådet drøftede de dialogbaserede tilsyn på plejecentrene, der netop er afviklet.

5. Valg til Seniorråd v. Anne-Lis – til orientering
• Evaluering af valgprocessen
Bilag: Diverse valgmaterialer og valgbogen

Bemærkninger: Der var stor tilfredshed med den samlede valgproces og den flotte valgprocent på 56,15 procent mod 42 procent ved sidste valg. Det har givet et stærkt mandat til det nye råd. Der har været godt styr på og overblik over processen. Der var enkelte opmærksomhedspunkter, som tages med i valgudvalgets evaluering.

6. Økonomioversigt v. Irene – til orientering
Bilag: Regnskabsoversigt

Bemærkninger: IJo orienterede om økonomien. Der forventes et lille overskud på Seniorrådets konto ved årets udgang.

7. Orientering fra udvalgene - kun orientering såfremt der har været afholdt møde eller der er særlige initiativer

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget, herunder indkøbsordning (Inge): Ingen bemærkninger
Brugerrådene: Der er møde på Henriksdal næste uge. Baldersbo har holdt møde med stort fremmøde og en god dialog.
Brugerrådsmødet er aflyst på Sengeløse Plejecenter.
Social- og Forebyggelsesudvalget (Bente): Ingen bemærkninger
Teknik- og Miljøudvalget, herunder Trafiksikkerheds- og Servicebusudvalget (Agnete): Linje 116 og 850 ændrer køreplaner. Service til Øst-Fløng afventer Movia.
Informationsudvalget (Irene): Ingen bemærkninger
Redaktionsudvalget (Anna): AK opfordrer til at rådets medlemmer bidrager med stof til næste Senior-Avis.
Forretningsudvalget (Anne-Lis): Ingen bemærkninger
Klagerådet (Kirsten): Ingen bemærkninger
Kostrådet (Kirsten): Kostrådet har holdt møde om hjælp til cafeerne.
Kontaktgruppen(Kirsten): Der er møde 30.11.2009 om den kommende kongres og om § 18-midlerne.

8. Politiske sager - Til beslutning om der skal udarbejdes og fremsendes høringssvar

Sager på Ældreudvalgsmøde 1. december 2009
Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser (til orientering):
• Referat af møde i Seniorrådet 28.09.2009
• Svar til A vedr. personaleflow og mad i Espens Vænge
• Belægningsprocenter på plejecentre 2009
• Overdragelse af kontrakt til Falck 
Politiske sager (Ældeudvalget)

2. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 44/2009: Tages til efterretning
3. Ansøgning til Ældreudvalgets særlige pulje - aftenarrangement i Kløverhuset: Tages til efterretning
4. Færdigbehandlede somatiske hospitalspatienter: Tages til efterretning
5. Styrkede muligheder for rådgivning og selvtræning i Espens Vænge: Tages til efterretning
6. Kommuneplan 2010: Tages til efterretning
7. Puljen til bedre ældrepleje: Tages til efterretning
8. Opførelse af særligt handicapegnede boliger: Tages til efterretning
Politiske sager - Andre udvalgsområder:
a. Tildeling af § 18-tilskud (Social- og Sundhedsudvalget): Tages til efterretning
b. Fejladministration af lån i Torstorp Plejecenter (økonomi-udvalget): Tages til efterretning
c. Ændringer for biblioteker (Fritids- og kulturudvalget): Der udarbejdes høringssvar
Bilag: Sagsfremstillinger

Orientering fra Pension og Omsorg V/ Karen Koefoed
a. Muligheder for tilskud til hovedrengøring (også når HTK er leverandør)?
b. Madpriser 2010 og fremtidig madservice – status ønskes
c. Spiritusbevilling på plejecentrene – status ønskes
d. Hvor mange får støtte under § 83?
e. Spørgeskemaundersøgelse om hjemmehjælp (benchmark) – orientering ønskes

Punkt om priser på indkøb af dagligvarer udgår, da sagen først behandles af Ældreudvalget januar 2010 og priser offentliggøres derefter.
KK orienterede indledningsvist om de igangværende aktiviteter i forbindelse med rege-ringens afbureaukratiseringsplan. Administrationen har i nogen tid været i gang med at gå områderne igennem for at se på eventuelle muligheder for regelforenkling og ressourcebesparelser. Tiltagene omkring ældreråd med videre i regeringens plan er ikke drøftet endnu.

a. Der er 3 muligheder for hovedrengøring. Enten som en del af den visiterede hjælp (efter en konkret behovsvurdering) eller som en særlig foranstaltning i helt ekstraordinære og sundhedsmæssigt nødvendige tilfælde, der iværksættes af kommunen (der benyttes her ofte specialfirma). Endelig er der mulighed for at søge om tilskud til rengøring udført af godkendte private firmaer efter lov om hjemmeservice. Ordningen retter sig alene mod private firmaer.
b. Madtaksterne 2010 er meldt ud (uddrag omdeles).
c. Spørgsmålet om spiritusbevilling i cafeerne er ikke endelig afgjort. Administrationens udspil vil sandsynligt være, at der kun serveres spiritus til beboerne og deres gæster.
d. Der var 1290 borgere på 65+ år, der fik hjælp efter § 83 i uge 44/2009.
e. Seniorrådets forespørgsel vedrører spørgeskemaer til hjemmehjælpebrugere. KL udsender spørgeskemaer til brugere i forbindelse med den årlige undersøgelse af brugertilfredsheden på ældreområdet og orientering om undersøgelsen blev omdelt. AKF har imidlertid også en igangværende spørgeskemaundersøgelse til brugere af hjemmehjælp i 4 kommuner, som sandsynligt er den undersøgelse, Seniorrådet spørger til. Orientering om denne undersøgelse sendes derfor ud med referat af mødet til medlemmerne.

9. Eventuelt
Seniorrådet ønsker at blive orienteret om opfølgning om cafeerne. Der ønskes også en orientering om, hvorvidt personaleflowet på Espens Vænge har givet længere ventetid/kortere træningsforløb? Orienteringen sendes via mail, da der ikke afholdes flere møder i det nuværende Seniorråd.
Administrationen vil desuden orientere om nyt om trådløst nødkald og om cafépriser i 2010.
Den nye udgave af kvalitetshåndbogen udleveres efter aftale til det nye Seniorråd. Fremover opdateres håndbogen alene på hjemmesiden.
Seniorrådet holder julehygge hos Anne-Lis Lystrup den 21.12.2009 kl. 19.
Dette sidste referat fra det nuværende Seniorråd sendes ud til eventuelle bemærkninger og godkendelse inden årets udgang.