Referat af konstituerende møde i nyt Seniorråd 02.12.2010

Referat af konstituerende møde i nyt Seniorråd den 02.12. 2009
Tidspunkt: Kl. 12,30 – 15,30; Mødelokale: B105

Til stede 
Medlemmer:
Peter Achton
Leif Bentsen
Jens V. Bruun
Lisbeth Fæster
Inge Jacobsen

Frank Lundorff
Kirsten Thuesen
Søren D. Sørensen
Tage Sørensen
Suppleanter (deltog under punkt 1-5):
Erik Selmer Larsen
Flemming Djurnø
Leif Sørensen
Øvrige deltagere

Karen Koefoed
Lone Vej-Johansen (ref.)

1. Præsentation af dagsorden

Bemærkninger: Ældrechef Karen Koefoed bød det nye råds medlemmer og de fremmødte suppleanter velkommen. Suppleanterne deltog i den første del af mødet (introdelen), men forlader mødet under rådets konstituering.

2. Valg af mødeleder (fra punkt 6)

Beslutning: Søren D. Sørensen.

3. Kort præsentationsrunde

Bemærkninger: De 9 nye medlemmer og de 3 fremmødte suppleanter præsenterede kort sig selv og deres interesser og ideer for det nye råds arbejde.

4. Introduktion til HTK, ældreområdet og de overordnede lovmæssige/politiske/administrative rammer ved Ældrechef Karen Kofoed

Bemærkninger: Karen Koefoed holdt et introduktionsoplæg om de overordnede rammer for det nye Seniorråds arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Kopi af oplægget blev omdelt.

5. Introduktion til Seniorrådets arbejde i praksis (om de praktiske rammer, regler og muligheder) ved ældrekonsulent Lone Vej-Johansen

Bemærkninger: Lone Vej-Johansen holdt et oplæg om de praktiske rammer for det nye Seniorråds arbejde. Kopi af oplægget blev omdelt.

6. Mødetidspunkter 2010 (foreslåede mødedatoer fremsendt i bilag)

Bemærkninger: De foreslåede mødedatoer blev godkendt. Møderne afholdes fra kl. 9-13.

7. Valg af formand og næstformand

Beslutning:
• Enstemmigt valgt formand: Søren D. Sørensen
• Enstemmigt valgt næstformand: Inge Jacobsen

8. Nedsættelse af udvalg – for nuværende som flg.:
• Forretningsudvalget (3 personer)
• Informations/redaktionsudvalget (6 personer)
• Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (4 personer)
• Teknik- og miljøudvalget (4 personer)
• Social- og forebyggelsesudvalget (4 personer)

Beslutning:

• Forretnings- og økonomiudvalg (4 personer): Søren D. Sørensen, Inge Jacobsen, Tage Sørensen og Kirsten Thuesen
• Social- og forebyggelsesudvalg (3 personer): Jens V. Bruun, Lisbeth Fæster,
Tage Sørensen
• Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalg (4 personer): Jens V. Bruun, Frank
Lundorff, Kirsten Thuesen og Inge Jacobsen
• Kommunikationsudvalg (4 personer), der skal varetage information, hjemmeside og
redaktion for Senior-Avisen: Leif Bendtsen, Tage Sørensen, Peter Achton, Lisbeth Fæ-ster
• Teknik- og miljøudvalg (2 personer), der varetager områderne ydre miljø, trafik, in-frastruktur mv.: Leif Bentsen, Frank Lundorff

Seniorrådets forretningsorden skal revideres ved førstkommende lejlighed med henblik på udvidelsen af forretningsudvalget fra 3 til 4 personer. Udvidelsen blev enstemmigt vedtaget. Udvalgene konstituerer sig selv.
Spørgsmålet om suppleanternes rolle tages op på et senere møde.

9. Repræsentanter til diverse råd og følgegrupper:

Beslutning:
• Regionsældrerådet (2 personer): Søren D. Sørensen og Inge Jacobsen
• Klagerådet (3 personer): Kirsten Thuesen, Inge Jacobsen og Lisbeth Fæster
• Kostrådet (3 personer): Kirsten Thuesen, Jens V. Bruun og Leif Bendtsen
• Bruger- og pårørenderåd (1 person til hvert plejecenter):
o Torstorp Plejecenter: Søren D. Sørensen
o Baldersbo Plejecenter: Inge Jacobsen
o Henriksdal Plejecenter: Kirsten Thuesen
o Sengeløse Plejecenter: Lisbeth Fæster
o Kløverhuset: Frank Lundorff
• Kontaktgruppen for frivillige (2 personer): Frank Lundorff (medlem) og Tage Søren-sen (suppleant)
• Følgegruppe for teknologi i ældreplejen: Inge Jacobsen

8. Eventuelt

Bemærkninger: Næste møde bliver mandag den 11. januar 2010. Dagsorden og sager til mødet udsendes torsdag den 7. januar 2010.

Ordstyrer ved næste møde: Kirsten Thuesen

Punkter til næste møde:
• Ny forretningsorden
• Konstituering af underudvalg
• Nyt Plejecenter (drøftelse og nedsættelse af adhoc-udvalg)
• Leverandørområdet
• Suppleanternes rolle
• Kommunikation (generel debat om retningslinjer)
• IT i Pensionisternes Hus
• Kurser i seniorrådsarbejde

Administrationen undersøger mulige kursussteder og priser i februar udenfor uge 7 og 8 med henblik på en eventuel teamopstarts-tur med en overnatning.

Ældrekonsulenten sender referat af møde og en opdateret adresseliste ud på mail.