Referat af Seniorrådsmøde den 1. februar 2010  

 

Gå til mødekalender


Til stede:
Formand Søren D. Sørensen (SS)

Inge Jacobsen (IJ)
Tage Sørensen (TS)
Kirsten Thuesen (KT)
Lisbeth Fæster (LF)
Peter Achton (PA)
Leif Bentsen (LB)
Frank Lundorff (FL)
Jens V. Bruun (JB)
Øvrige deltagere:

Karen Koefoed
Lone Vej-Johansen (ref.)

1. Godkendelse af referat fra møde den 11. januar 2010
Bilag: Referat fra mødet.

Beslutning: Godkendt med mindre ændringer.

2. Valg af mødeleder til 2. marts 2010

Beslutning: Inge Jacobsen

3. Meddelelser fra formanden

a. Seniorrådet har holdt et godt møde med Ældreudvalgets formandskab.
b. Der er planlagt møde 02.02.2010 med borgmester Michael Ziegler.
c. Der er modtaget tilbagemelding fra en bygningskonstruktør om gennemgang af Pensionisternes Hus.
d. Dato for sommerudflugter ønskes. Ældrekonsulenten melder tilbage. Borgerservice annoncerer udflugterne i Senior-Avisen og i Lokalavisen som i øvrige år.
e. Der afholdes møde mellem Alice Rieland fra Ældresagen og Seniorrådets formand. Der er Brugermøde i Pensionisternes Hus 25.02.2010. Mange brugere har meldt deres deltagelse.

4. Meddelelser fra ældrekonsulenten 

a. Inge Jacobsen er valgt til trafikudvalget sammen med Leif Bentsen. For følgegruppe til nyt plejecenter ønskes kun 3 medlemmer (jf. referat af sidste møde). Følgegruppe for Gammelsø/Hedehusene afventer administrationen.
b. Status på IT-løsning i Pensionisternes Hus blev opsummeret. Seniorrådet skal vælge mellem forskellige løsninger.
c. Der er åbnet for, at et medlem fra Seniorrådets kan være medredaktør af rådets hjemmeside. Ældrekonsulenten instruerer medlemmet i henhold til reglerne for kom-munens hjemmesider.
d. Seniorrådet er tilmeldt kurser for nye ældrerådsformænd og ældrerådsmedlemmer i marts 2010 i Høje-Taastrup.
e. Skema med registreret Km-tal for rådets medlemmer ved udbetaling af kørselsgodtgørelse blev fremlagt. Km-tallet baserer sig på Kraks afstand mellem bolig og rådhuset. For brugerrådsmøder er km-tallet opgjort som afstanden mellem plejecenter og bopæl.
f. En forældet folder om Seniorrådet blev omdelt med henblik på eventuel revision.

5. Politiske sager - Til beslutning om der skal udarbejdes høringssvar

Sager på udvalgsmøde februar 2010

Seniorrådets beslutning
1. Meddelelser (til orientering)
a. Referat af møde i Seniorrådet 30.11.2009

b. Referat fra konstituerende møde i Seniorrådet 02.12.2009
c. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 52/2009
d. Dialogmøde vedr. budget 2011
e. Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2009

Politiske sager: Til efterretning eller høringssvar
2. Udmøntning af bevilling om selvtræning: Taget til efterretning
3. Ændring af lovgrundlag for bevilling af el-scootere: Der udarbejdes høringssvar
4. 1. budgetopfølgning 2010 - Ældreudvalget: Taget til efterretning

6. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed

a. Ældrechefen gennemgik en oversigt over rammebesparelser for 2010. Administra-tionen har i oplægget taget udgangspunkt i, at besparelserne skal findes via tilpasning og effektivisering uden serviceforringelser. Rammereduktionerne skal bla. findes via besparelser på: 
- Forbedret framelding til kørsel 
- Fokusskifte-initiativer (selvhjælp, selvtræning) 
- Fusion af tekniske medarbejdere 
- Driftsoptimering 
- Optimeret anvendelse af træningspersonale 
- Inddragelse af uforbrugte puljer

b. Der er afsat 2,8 mio. kr. i særlige midler til Høje-Taastrup Kommune på finansloven. Den nærmere fordeling behandles politisk i marts eller april 2010. Senhjer-neskade og tandplejeordningen er mulige emner. Seniorrådet vil foreslå, at en del af beløbet anvendes til fripasordning for brugere af el-scootere jf. høringssvar til Ældreudvalget. Andre mulige emner er tilskud til kulturelle aktiviteter og tilskud til Senior-Avisen. Seniorrådet melder emnerne ud til ældrechefen.
c. Den tidligere tandplejeordning er opsagt af tandlægen, der går på pension. Der er udarbejdet en midlertidig ordning, som er meldt ud til plejeområdet. Ældrekonsu-lenten formidler ordningen til Seniorrådet. Der kommer også information fra kommunen i Senior-Avisen.
d. Den tidligere frisørsalonløsning på plejehjemmene er nedlagt, da frisørerne ikke ønskede at betale salonleje. Frisøren tager nu mod tilmeldinger via personalet, og går på besøg på stuerne som andre hjemmefrisører i kommunen.
e. Seniorrådet spurgte til prisen på nye pensionistlejligheder i Fløng. Ældrechefen undersøger det nærmere og vender tilbage.
f. Årsberetning om magtanvendelse blev drøftet. Rådet spurgte til registrering af eventuel magtanvendelse ved medicinering, der ikke direkte fremgår af registreringsmulighederne. Ældrechefen oplyste, at der gøres en stor indsats for at undgå tvangsmedicinering. Der følges op på emnet senere.
g. Seniorrådet spurgte til telefonisk opfølgning på genoptræningsområdet. Opfølgningen sker ved terapeuten/behandleren med måneders mellemrum. Ordningen forventes at give et ekstra godt efterforløb, der opvejer ressourceforbruget.
h. Seniorrådet spurgte til, hvorfor dele af budget 2010 ikke er demografikorrigeret (transport til træning). Udgifterne på dette område svinger meget og er vanskeligt at fastsætte fuldt ud, uanset korrektion. Stadig flere får træning på grund af større fokus og en voksende ældrebefolkning, og omkostningerne til transport er generelt stigende.

7. Senior-Avisen
Bilag: Senior-Avis 1/2010

a. Kommunikationsudvalget ønsker, at der sker en bedre adskillelse af tekst og reklamer, for eksempel ved farvet bjælke. Redaktionsudvalgets kontaktinformation ønskes også oplyst.
b. Seniorrådet indstiller, at avisen skifter navn til ”Senior-nyt”. Det skal sandsynligt godkendes af Byrådet. Det blev desuden besluttet, at indslag der udtrykkes på Seniorrådets vegne skal være vendt i rådet eller med en udvalgsformand. Det er muligt at komme med personlige indslag, hvis det tydeligt fremgår at indslaget er på egne vegne og med navns nævnelse.
c. Seniorrådet drøfter Senior-Avisen yderligere på en kommende konference.

8. Økonomi

a. Der er Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 26.04.2010 på Hotel Nyborg Strand
b. Et statuspapir om rådets økonomi fra Tage Sørensen blev omdelt. Der afholdes møde mellem Tage og administrationen 04.02.2010. Forretningsudvalget vil udarbejde budget som fremlægges på martsmødet.

9. Hjemmesiden 
Ingen bemærkninger

10. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren): Ingen yderligere bemærkninger
Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget (Lisbeth): Udvalget arbejder på at udrede behovet for overvågning af ældreboliger. Desuden undersøges eventuelle problemer for rollator-brugere i forbindelse med transport til træning på Espens Vænge.
Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank): Udvalget har haft møde 14.01.2010. Referat udsendes til Seniorrådet til orientering. Der afholdes temadrøftelse om hjemme-hjælp/hjemmepleje 04.03.2010 med deltagelse af lederen af hjemmeplejen.
Kommunikationsudvalget (Peter): Ikke yderligere bemærkninger
Teknik og miljøudvalget (Leif): Ikke yderligere bemærkninger
Kultur- og Aktivitetsudvalget (Jens/Tage): Det foreslås, at udvalget flyttes ind under Social-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Forslaget skal godkendes på næste møde.
Klagerådet (Kirsten): Rådet har afholdt møde 28.01.2010 med 2 nye medlemmer (politikere). En klage på mødet udsat.
Kostrådet (Kirsten): Ingen bemærkninger.
Kontaktgruppen for frivillige (Frank): Gruppen har holdt opstartsmøde. Jørgen Jensen er kontaktgruppens formand. Næstformand er Hans Behrendt. Frank Lundorff deltager i en PR-gruppe.
Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge): Ingen bemærkninger

11. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene
Der har været valg til et nyt råd på Henriksdal, hvor det kunne registreres, at det er blevet sværere at få nye medlemmer. En mulig årsag er, at plejehjemsbeboerne er blevet ældre og tungere.
Der er også afholdt møde på Baldersbo.

12. Møde – Ældreudvalget og Seniorrådet 25.01.2010 
Ingen bemærkninger

13. Kommende emner til dagsorden

Møde/Emne:
Marts 2010: Forretningsudvalgets møde med borgmesteren
Marts 2010: Kultur- og Aktivitetsudvalget lægges ind under Social-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Marts 2010: Drøftelse af forretningsorden
Marts 2010: Seniorrådets budget 2010 (Forretningsudvalget)
Marts 2010: Spørgeskemaanalyse (ideer til 2010 analysen)
April 2010: Besøgsvenner – hvordan understøtter Seniorrådets udviklingen med besøgsvenner?

14. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

Møde/Emne:
Marts 2010: Indkøbsordning/fritvalgordning v/ Henny Jessen
Marts 2010: Budget 2010 – gennemgang af opbygning, BUM-model, takstsystem mv. v/Henny Jessen
Marts 2010: Pris på nye pensionistlejligheder i Fløng (med priseksempel)
Etik (problemstilling uddybes af Seniorrådet)

15. Eventuelt

Bemærkninger: Der indhentes tilbud fra Dansk Folkeferie i forbindelse med konference i marts 2010.