Referat af Seniorrådsmøde den 1. marts 2010

 

Gå til mødekalender


Til stede: 
Formand Søren D. Sørensen (SDS) 
Mødeleder Inge Jacobsen (IJ)
Tage Sørensen (TS)
Kirsten Thuesen (KT)
Lisbeth Fæster (LF)
Peter Achton (PA)
Leif Bentsen (LB)
Frank Lundorff (FL)
Jens V. Bruun (JB)

Øvrige deltagere:

Henny Jessen

Lone Vej-Johansen (ref.)

1. Godkendelse af referat fra møde den 1. februar 2010
Bilag: Referat fra mødet

Beslutning: Godkendt uden bemærkninger.

2. Valg af mødeleder til 6. april 2010

Beslutning: Frank Lundorff

3. Meddelelser fra formanden

a. Forretningsudvalgets møde med borgmesteren
b. Eventuelt

Bemærkninger:

a. Forretningsudvalget har holdt møde med borgmesteren og Ældreudvalgets formand. Karen Koefoed deltog også. Det var et rigtig godt møde, hvor økonomien blev diskuteret (se nærmere under punkt 5). Der var også en god snak om regelforenkling, samarbejde mv. Parterne var positive overfor tilbagevendende møder, hvor både borgmesteren og ældreudvalgsformanden deltager.
b. Der var Frivillighedsdag den 22.02.2010 med stort fremmøde. Der er ny Frivillighedsdag 28.08.2010 i Høje-Taastrup og i Hedehusene 04.09.2010.
c. Der afholdes pt. høring om regeringens plan for afbureaukratisering/regelforenkling. Alle oplysninger kan findes på borger.dk.
d. Formanden nævnte et brev om energirenovering i forbindelse med Pensionisternes Hus.
e. Der er nu klarhed over, at der for tiden ikke er aktivitet omkring projekt Hedehusenene/Gammelsø (jf. Claus Møller på møde i Pensionisternes Hus).
f. Datoerne for pensionisternes skovture er meldt ud. Seniorrådet fordeler sig på de forskellige dage (20.maj, 25. maj, 2.juni, 9.juni og 16. juni – alle dage kl. 9-16). Søren D. Sørensen vil gerne deltage 25. maj.
g. Hvem skal Danske Ældreråds Hæderspris gå til i 2010? Seniorrådet skal senest 08.03.2010 give besked på, om rådet vil indstille en person eller forening.
h. Der er Vestegns Træf 21.04.2010 i Vallensbæk (mellem Vestegns Ældrerådene). Søren D. Sørensens og Inge Johansen deltager. Den 10.03. 2010 er der Regionsældrerådsmøde i Hillerød. Søren og Inge deltager også her.
i. Rådet har fået en invitation til besøg hos Delfin Vask, der leverer vask af tøj for borgere, der er visiteret til vask. Dato meldes ud snart.

4. Meddelelser fra ældrekonsulenten

a. Status på IT-løsning
b. Eventuelt

Bemærkninger:

a. Status blev meldt ud. Seniorrådet ønsker en økonomisk afklaring omkring rådets økonomi, før der besluttes en endelig løsning for IT i Pensionisternes Hus.
b. Leif Bentsen får adgang til hjemmesiden i samarbejde med ældrekonsulenten, der står for ”oplæringen”.

5. Økonomi
Tage Sørensen har udarbejdet forslag til et nyt budget, der er på 47.000 kr. Der er tale om et rammebudget med underkonti, som der kan flekses imellem. IT-service kan give en årlig ekstraomkostning på op til 6.500 kr., der ikke er indeholdt pt.
Kontoen studieture foreslås forhøjet til 8.000 kr. og posten borgermøder nedsættes til 5.700 kr. (andre borgermøder). Der er tidligere afholdt ca. 2 borgermøder om året, men det nuværende budget giver kun plads til 1, især pga. IT-udgiften.
Budgettet er godkendt som forelagt.
Rådet ønsker et nyt møde med borgmesteren om økonomi på baggrund af det vedtagne budget.

6. Indkøbsordning

a. Oplæg ved Henny Jessen, Pensions- og Omsorgscentret om indkøbsordning og le-verandørordning
b. Seniorrådets drøftelse

Bemærkninger:

a. Henny Jessen informerede om indkøbs- og leverandørordningen. Der er pt. i alt 12 private leverandører på flere forskellige ydelsesområder (13 leverandører pr. 24.03.2010 pga. ny leverandør af indkøb). På madområdet er der pt. 2 leverandører, men området er i udbud, så måske kommer der flere til snart

Der er 2 leverandører på kolonialområdet og en tredje er netop godkendt. Desuden ønsker en fjerde leverandør godkendelse, så der vil muligvis snart være 4 leverandører på kolonialområdet. De 2 nuværende leverandører er Supervare og Intervare. Begge firmaer udsender kataloger og en række tilbudsblade. Begge har kataloger til basispris og til discountpris. Indkøbsordningen er ikke en udbudsordning, men er etableret via godkendelsesmodellen, hvor kommunen fastsætter prisen for ydelsen, og firmaerne kan så byde ind på at blive godkendt. Grundlaget for at blive godkendt som leverandør er, at firmaet bliver godkendt her eller er godkendt i anden kommune, og at firmaet lever op til kvalitetsstandarden i kommunen. Der afholdes årlige møder med de enkelte leverandører om samarbejde og evt. tiltag, ligesom kommunen har varslet, at der vil blive lavet prissammenligninger inden længe for at sikre synlighed. Intervare er nu gået i et samarbejde med et madleverandørfirma, så der også kan tilbydes færdigretter.

Alle leverandører godkendes via ældreudvalget og rådet høres i denne forbindelse. De nuværende firmaer er godkendt for lang tid siden, men der kommer nye sager om godkendelse af de nye leverandører. Kommunen har ikke derudover indflydelse på firmaernes varesortiment eller katalogudformning m.v. men kan komme med kommentarer.

Kommunen betaler et leverings- og kontaktgebyr. Rådet ønsker oplysninger om beløbets størrelse ønskes (oversigt fremsendes).

b. Et foreløbigt udkast til høringssvar om leverandører af kolonialvarer udgår. Rådet ønsker at blive orienteret ved større ændringer i kataloger o.l. for eksempel i forbindelse med de årlige leverandørmøder.

7. Afbureaukratisering

Bemærkninger: Se under formandens meddelelser. Punktet vil fortløbende være på dagsorden for at holde øje med nyheder på området. Se også mødepapirer (bilag og referat) fra Ældreudvalgets og Sundhedsudvalgets februarmøder, hvor udviklingen de næste 4 år forklares. Kan findes på www.htk.dk

8. Nyt plejecenter

Bemærkninger: Intet nyt

9. Høje-Taastrup Kommunes skovtur

Bemærkninger: Datoerne er nu kendt. Der er mulighed for handicapdeltagelse på alle ture. Der er ingen guide med i år.

Alle bedes melde tilbage til Søren D. Sørensen, hvilken dato de ønsker at deltage.

10. Godkendelse af vedtægter (bilag vedlagt)

Bemærkninger: Rådet foreslår mindre ændringer, der sendes til godkendelse i Ældreudvalg og Byrådet via ældrekonsulenten.

11. Godkendelse af forretningsorden (bilag vedlagt)

Bemærkninger: Ændringerne er godkendt med mindre ændringer. Den nye forretningsorden udsendes sammen med referatet til orientering til ældreudvalget.

12. Temadag Kursuscenter Karlslunde 7. – 8. april 2010

Bemærkninger: 2 medlemmer overnatter ikke (1 medlem og kursusleder). Peter Achton transporteres af Sengeløse Transport, som også tager Peters stol med. Peter arrangerer selv med selskabet, regningen sendes til ældrekonsulent.

Borgmesteren har givet tilsagn om, at konferencen betales af kommunen indenfor en ramme på op til ca. 20.000-25.000 kr.

Borgmesteren er inviteret til frokost 8. april 2010 og til at deltage i formandens opsamling og afslutning.

Rådet ønsker kun kursusleder på 1. dagen (kl. 9-18). Administrationen deltager med diverse oplysninger og om samarbejde på 2. dagen.

13. Brugermøde i Pensionisternes hus 25. februar 2010

Bemærkninger: Der var et rigtig godt møde med mange fremmødte. Desuden deltog en repræsentant for ejendomscentret, der fortalte, at der er 22.000 kr./år til indvendig vedligehold i huset. Der er flere ønsker til husets vedligehold/fornyelse. Se i øvrigt fremsendt referat fra mødet ved Inge Johansen.

14. Ejendomsudvalg (Pensionisternes Hus)

Bemærkninger: Huset ejes af kommunen, men er stillet til rådighed for pensionister i kommunen (brugerne). Revision af vedtægter er planlagt til næste møde.

15. Senior Nyt

Bemærkninger: Peter Achton har udarbejdet en ny header til avisen, som ønskes brugt ved marts-udgaven af avisen (nu Senior-Nyt).

Kommunikationsudvalget har valgt sport som hovedtema i martsnummeret. Der er desuden et interview med borgmesteren og diverse andre indslag.

Kommunikationsudvalget foreslår kørselsgodtgørelse til Lisbeth Fæster i forbindelse med fotoarbejde for avisen. Der er også forslag om indkøb af en diktafon til kr. 550 i forbindelse med interviews.

Indkøb af diktafonen blev godkendt.

Der er normalt kun kørselsgodtgørelse til diætgivende møder, men kommunikationsudvalget vil udarbejde et mere specifikt overslag til forbrugsrammen, hvorefter emnet drøftes på ny.

16. Hjemmesiden

Bemærkninger: Se under ældrekonsulentens orientering

17. Politiske sager - Til beslutning om der skal udarbejdes og fremsendes høringssvar
Udvalgsformændene bedes udarbejde forslag til evt. høringssvar som omdeles på mødet.


Sager på udvalgsmøde marts 2010                                                    Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser (til orientering):
a. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 02/2010
b. Færdigbehandlede somatiske hospitalspatienter
c. Referat af Seniorrådsmøde 11.01.10
d. Notat vedr. Sengeløse Plejecenter: rengøring og person-alarmer
e. Referat fra Klagerådsmøde 10.12.2009

Politiske sager/Ældreudvalget:                                                         Til efterretning eller høringssvar
2. Partnerskabsaftale med Veteransport/TIK:                                            Tages til efterretning
3. Borgerstyret personlig assistance § 95 (kvalitetsstandard og takster):     Tages til efterretning 
                                                                                                             Konkret antal BPA pr. år ønskes oplyst
4. Servicebeviser på ældreområdet:                                                         Tages til efterretning

18. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret

a. Priser på ældreboliger (hvad har pensionisten til rådighed efter udgifter?)
b. Magtanvendelse (medicingivning, hvordan indgår evt. brug af magt?)
c. ”Vågekoner”
d. Introduktionsforløb - nyt Seniorråd

Bemærkninger:
a. Et priseksempel blev omdelt. Egenbetalingen stiger med ca. 300 kr. efter ombygning (til 2.267 kr.). For ægtepar med folkepension og ATP bliver ændringen lidt over 1.000 kr./mdr. Seniorrådet ønsker en beregning over nettorådighedsbeløb for en pensionist med folkepension og spørger desuden til om boligstøtte er beregnet som maksimalt beløb.
b. Der er ingen indberetninger om tvangsmedicinering i kommunen. Hvis der kommer konkrete tilfælde, bedes de oplyst kommunen, da det ikke er tilladt. Plejepersonalet gør en stor indsats for at sikre medicingivning ad frivillige veje. Kommunen vil have fokus på, at denne form for magtanvendelse indarbejdes mere eksplicit i indberetningspapirerne.
c. Der er en dialog i gang om en ordning med frivillige vågekoner. Seniorrådet ønsker en tilbagemelding på, hvornår en afklaring kan forventes. SR ønsker også en orientering om ordningen for pårørende til døende borgere.
d. Der arrangeres rundtur til plejecentre og hjælpemiddeldepotet. Rådet foreslår torsdag den 10. juni. Rådet ønsker også en rundtur til de private leverandører, Turene/turen planlægges med Søren D. Sørensen.
e. Der afholdes dialogmøde om budget 2011 den 24.03.2010. Administrationen sender invitation ud.
f. Regnskab 2009 er ved at blive afsluttet. Det konkrete ”overskud” for Seniorrådet i 2009 kendes endnu ikke, men en evt. overførsel af midler skal behandles politisk i april eller maj måned. Merforbrug som følge af seniorrådsvalget skal også dækkes ind. For 2010 er der afsat 92.000 kr. til rådets aktiviteter, hvoraf ca. 45.000 kr. skal dække diæt og kørsler (omkostninger til 12 møder). Restbudgettet er derfor 47.000 kr.

19. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren): Ingen
Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth): Tage Sørensen har undersøgt en sag om hjælp med rollator i bussen. Evt. problemer skal meldes til Movia, som oplyser at chaufføren skal være behjælpelig.
Tage oplyser desuden, at der er gode muligheder for deltidsjob som senior. Emnet tages op på næste møde.
Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank): Udvalget holder møde den 04.03.2010 kl. 9-12. Alle er inviteret til at deltage fra kl. 10-11, hvor visitationen holder oplæg om generelle principper og regler. Mødet foregår i Pensionisternes Hus.
Kommunikationsudvalget (Peter): Efterspørger indlæg fra de enkelte udvalg mv.
Teknik og miljøudvalget (Leif): Linjeføring af bus 116 er drøftet den 02.02.2010 i Teknik- og Miljøudvalget, uden at Seniorrådet er hørt. Administrationen vil tage praksis for høring af rådet op internt.
Klagerådet (Kirsten): Rådet har behandlet en enkelt klagesag. Et andet møde er aflyst pga. manglende sager.
Kostrådet (Kirsten): Der er afholdt kostrådsmøde og prøvesmagning på Henriksdal, hvor Conny Trøjborg deltog. De udadvendte leverandørbesøg er sparet væk, men Kostrådet ønsker dem genindført.
Kontaktgruppen for frivillige (Frank): Der var møde 25.02.2010, og der er udarbejdet høringssvar til partnerskabsaftale med Veteransport. Frank rundsender dette til orientering.
Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge): Ingen bemærkninger.

20. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

Bemærkninger: Udsættes til næste møde.

21. Kommende emner til dagsorden

Møde/Emne
April 2010: Spørgeskemaanalyse (ideer til 2010 analysen)
April 2010: Besøgsvenner – hvordan understøtter Seniorrådet udviklingen med besøgsvenner?
April 2010: Revision af vedtægter for Pensionisternes Hus
April 2010: Forslag fra Frank Lundorff om, at SR også får mulighed for at læse dagblade (som politisk niveau)

22. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

Møde/Emne
April eller maj 2010: Budget 2010 – gennemgang af opbygning, BUM-model, takstsystem mv.
April 2010: Etik (problemstilling uddybes af Seniorrådet)
April: Status på tandplejeordning – herunder er det af rådet oplyst, at plejecentre ikke er helt klar over, hvordan den midlertidige ordning fungerer.

23. Eventuelt

Bemærkninger: Seniorrådet ønsker at få tilsendt mødepapirer (bilag og referat) fra Ældreudvalgets og Sundhedsudvalgets februarmøder, hvor udviklingen de næste 4 år forklares.