Referat fra seniorrådsmøde den 1. november 2010

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen - blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

Næstformand, Mødeleder

 

 

 

 

 

 

 

Inge Jacobsen (IJ)

 

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Jens V. Bruun (JB)

Vilfred Post (VP)

 

 

 

Henny Jessen

Bjørn Rønnow (referent)

 

Før mødet startede mindedes Peter Achton med et øjebliks stilhed. Førstesuppleant Vilfred Post blev budt velkommen i rådet.

 

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 4. oktober 2010

Bilag: Referat fra mødet

 

Beslutning:

 

Referatet blev godkendt.

 

2.     Valg af mødeleder til den 29. november 2010

 

Beslutning:

 

Leif Bentsen

 

3.     Sammensat punkt

 

A.     Meddelelser fra formanden

 

Bemærkninger:

 

Søren D. Sørensen har haft en samtale med Alice Rieland fra Ældresagen den 21. oktober, der var enighed om at man har et godt samarbejde.

Inge Jacobsen er stoppet som suppleant i Ældresagen.

Kvartalsmøder med borgmesteren og udvalgsformanden bliver på følgende datoer:

18. november 2010 kl. 16-17

17. februar 2011 kl. 17-18

19. maj 2011 kl. 17-18

18. august 2011 kl. 17-18

17. november 2011 kl. 17-18

I Pensionisternes Hus arbejder Leif Bentsen en del med problemer med teleslyngen.

Ældresagen sender inspirationsmaterialer til rådet.

Diskussionen i Taastrupbladet med Børge Anker blev kort debatteret.

Tage Sørensen foreslog et emne til et ekstraordinært møde kunne være: Er vi for stille? (i forhold til offentlig debat mm.)

 

B.     Evaluering af rundtur til plejecentre, hjælpemiddeldepotet og træningscenteret

 

Der var generel ros til rundturen, alle syntes det havde været en positiv oplevelse, der gav et godt indblik i forholdene på stederne.

Aktivitetsenheden på Sengeløse høstede stor ros, de andre aktivitetsenheder blev, af dem der kendte til dem, dog også rost, de var blot ikke vist frem på turen.

Der var en vis beklagelse over at hjemmeplejen ikke var med i rundturen.

 

C.     Økonomi (fast punkt)

 

Tage Sørensen orienterede om økonomien.

Økonomirapporten vil fremover blive sendt sammen med dagsordenen til møderne.

Budget for næste år forelægges på næste møde af forretningsudvalget.

Det skal huskes at der afsættes kursusmidler på budget.

Der havde været en forespørgsel fra forvaltningen om rådets forbrug af printerpatroner. Der var enighed om at alle var ansvarlige og ikke printede unødigt.

 

4.     Meddelelser fra ældrekonsulenten (kl. 9:30)

Sekretariatsbetjening af Seniorrådet ved Henny Jessen

 

Det fremsendte bilag blev drøftet. Der var tilfredshed med notatet, bortset fra det der galt bruger- og pårørenderåd, da det endnu ikke er vedtaget i ældreudvalget.

Angående hjemmesiden skal det tilføjes at Seniornyt lægges på af administrationen.

Kostrådet skal også indgå i beskrivelsen.

 

Jens V. Bruun spurgte til kvaliteten af maden. Det er kvalitetstjek via kostrådet og den årlige brugerundersøgelse.

 

5.     Plejecenter Rønnevang (ønske om at medvirke i styregruppen ikke kun medvirke i følgegruppen)

 

 

Rådet ønsker at medvirke i styregruppen, og ikke blot i følgegruppen.

 

6.     Udarbejdet progran for høring marts ved Frank Lundorff

 

Frank Lundorff fremlagde forslag til program.

Forslaget til program blev debatteret.

Der var enighed om, at oplægsholderne skal have ret præcise beskrivelser af, hvad det er, de forventes at holde oplæg om.

Det endelige program udfærdiges på møde med forvaltningen, hvor Søren D. Sørensen også deltager.

Tidspunktet for høringen bliver den 9. marts fra kl. 13:00 – 17:00.

 

7.     Nyt medlem af Seniorrådet (justering af konstituering)

 

Vilfred Post indtræder i rådet efter afdøde Peter Achton. Vilfred Post indgår i Teknik og miljøudvalget og Social-, sundheds- og forebyggelsesudvalget.

 

8.     Seniorrådsmedlemmers deltagelse ved Høje-Taastrup Kommunes julefester

 

Der er ca. 900 tilmeldte til julefesterne.

Følgende seniorrådsmedlemmer deltager på følgende dage:

22. november: Tage Sørensen, Lisbeth Fæster, Kirsten Thuesen

23. november: Tage Sørensen, Leif Bentsen, Lisbeth Fæster, Søren D. Sørensen

24. november: Frank Lundorff, Kirsten Thuesen

25. november: Frank Lundorff, Vilfred Post, Kirsten Thuesen

 

9.     Fællesmøde Høje-Taastrup Kommune og Seniorrådet den 4. november

 

Søren D. Sørensen orienterede om sit oplæg til mødet, som vil ligge indenfor det mandat Seniorrådet har arbejdet med.

 

10. Ny mødedato for ekstraordinært møde (Karlslunde)

 

Hvad må rådet bruge til julefrokost? Tage Sørensen spørger i forvaltningen.

 

Rådets julefrokost bliver den 10. december kl. 17, der vil komme nærmere orientering fra forretningsudvalget.

 

Næste ekstraordinære møde bliver den 24. januar kl. 9 – 13 i Pensionisternes Hus.

 

11. Nyt plejecenter Rønnevangsskolen) (fast punkt)

 

Intet nyt.

 

12. Senior-Nyt (fast punkt)

 

Lisbeth Fæster er ny redaktør. Kommunikationsudvalget har snakket om, at der skal arbejdes med en skarp profil og kortere artikler. Input til emner efterlyses.

 

13. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

Kommende FN-dag (2011)

Der mangler en i udvalget, Tage Sørensen indtræder i udvalget.

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren)

Spørgsmål til Karen Koefoed skal stilles på forhånd.

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth)

Der er to sager der går videre til forretningsudvalget.

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)

Holder ekstra møde den 9. december

Kommunikationsudvalget (Lisbeth)

Høringssvar skal på hjemmesiden. Der kommer fremover et nyt punkt i Seniornydt: meddelelser, hvor Seniorrådet kan orientere kort.

Der er et problem med: ”Kommentarer” på hjemmesiden, forstået sådan at det ikke er muligt for redaktøren at se hvem kommentaren kommer fra, og at det således er meget svært at svare på kommentarer.

Teknik og miljøudvalget (Leif)

Bus 116 får nu også rute øst om Fløng

Skal der laves en temadrøftelse om transport?

Kostrådet (Kirsten)

Skal have ny forretningsorden.

Den 17. november er der besøg hos Det Danske Madhus.

De hjemmeboende borgere  der er hjemme den 24. december får chokolade.

Den 25. november er der planlagt møde på Henriksdal med prøvesmagning.

Kontaktgruppen for frivillige (Frank)

Der er konference den 17. november, konferencen er helt åben.

Der er en rettelse til det tidligere meddelte: det er 50.000 kr. der er bevilget til forberedelse og ikke 500.000 kr..

Der er bevilget ca. 500.000 kr. til drift af et frivillighedscenter fremover.

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge)

Intet nyt

 

14.  Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

Der var intet at berette.

 

15. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 02.11.2010

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Referat Seniorrådsmøde 06.09.2010

 

Venteliste til pleje- og ældreboliger

 

Borgeres valg af hjemmeplejeleverandør i uge 37 2010

 

Borgerstyret Personlig Assistance - opfølgning på tids- og handleplan

 

Etablering af samtalerum i Kløverhuset

 

Oplæg om afbureaukratisering

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Ansøgning om midler fra Ældreudvalgets særlige pulje

Til efterretning

Udmøntning af statsstøtten til styrket kvalitet i ældreplejen

Initiativsvar *

Frit valg på hjælpemiddelområdet og forenkling af sagsbehandling vedr. handicapbil

Til efterretning

4. budgetopfølgning 2010 for Ældreudvalget

Til efterretning

Indberetning af økonomien på udvalgte poster på det specialiserede socialområde til Indenrigsministeriet

Til efterretning

Vedtægter for plejecentrenes bruger- og pårørenderåd

Høringssvar

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

* Initiativsvaret er forelagt Byrådssekretariatet, der har afvist at tage det med til udvalgsmødet, da der ikke opereres med initiativsvar men kun høringssvar.

 

    

16. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed (kl. 11:00)

 

·         Strukturen i visitationen (Hvorledes er visitationen fra ansøgning til ydelse?)

(udskydes til mødet den 29. november pga. ferie)

·         Visitators uddannelse? HK, sundhedsuddannet?

(udskydes til mødet den 29. november pga. ferie)

·         Møde med visitationen

(udskydes til mødet den 29. november pga. ferie)

·         Hækklipning ved pensionistboliger

Hækklipning ved pensionistboliger er ikke umiddelbart kommunens ansvar. Karen Koefoed vil dog undersøge om administrationen kan have en formidlende rolle i sagen.

 

Udover ovenstående blev følgende drøftet:

 

Det blev diskuteret hvordan rollerne er imellem forvaltning og praktiserende læger.

 

Der er interesse for at følge med i samarbejdet med Glostrup Hospital omkring den ældre medicinske patient.

 

De kommende sundhedsaftaler vil der senere blive orienteret om.

 

Der blev spurgt til hvor stor andelen af den specialiserede hjælp er?

Karen Koefoed svarede, at der er iværksat initiativer til at undersøge og rette op på området.

 

Karen Koefoed orienterede om besparelserne i forhold til budget 2011.

Oprindeligt kunne sparekravet have betydet at ca. 15 medarbejdere i driften kunne være blevet sagt op, men da det har været vidst i lang tid at besparelsen ville komme, er det mindre end fem nu der kommer på tale.

Der vil ske ændringer af rengøringen, så Visitationen skal revisitere alle der får rengøringsydelse, de private leverandører er orienteret.

Der vil blive set på ydelse til indkøbsordning, hvis man har en pc med internet og kan bruge den, skal man selv købe ind over nettet.

Der er tanker om at dagcentrene skal udvikle samarbejde med eksterne parter. Der vil senere blive vendt tilbage med, hvordan det gøres.

 

Der blev spurgt til prisen på nyt plejecenter, hvordan bliver prisen for at bo der?

 

Karen Koefoed gjorde rede for ventetider på hjælpemidler:

·         Alle hastesager er afgjort inden for den udmeldte tid på en dag.

·         Alle enklere sager er afgjort inden for den udmeldte tid på 10 dage.

·         Sager der kræver hjemmebesøg, afprøvning, indhentning af lægeoplysninger har en udmeldt afgørelsestid på 4 uger, der for tiden ikke kan overholdes. Der er for tiden 26 sager, hvor af den ældste har ventet 3,5 måneder. Borgerne har fået ventebrev, hvor den realistiske ventetid er oplyst.

·         Komplekse sager med en udmeldt afgørelsestid på 4 måneder, her har ingen ventet længere end 3,5 måned.

 

Der var spørgsmål vedrørende el-scootere: Karen Koefoed oplyste at der udleveres vejledning ved bevilling, det er en kommunal opgave for at stå for reparationer  ved tidligere bevilling, men ikke ved nye.

 

Der var debat om forslag til nye vedtægter for plejecentrenes bruger- og pårørenderåd.

 

Det blev oplyst at de dialogbaserede tilsyn bortfalder.

 

 

17. Afbureaukratisering (fast punkt)

 

Der var intet under dette punkt.

 

18. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

 

Spørgeskemaanalyse 2011 (Emne:indkøbsordningen)

 

Budget 2011 (status)

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

19.  Eventuelt

 

Der var intet under dette punkt.