Referat af Seniorrådsmøde den 6. april 2010

 

 

 

Til stede

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed 

 

 

 

 

 

 

Mødeleder

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Peter Achton (PA)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Jens V. Bruun (JB)

Gik kl. 12.00

X

 

 

 

 

 

Mødte 11.20

Lone Vej-Johansen (ref.)

 Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 1. marts 2010

Bilag: Referat fra mødet

 

a.        Beslutning vedr. referat fra 1. marts 2010: Frivilligdag under pkt. 3.b rettes til Fri

villighedsdag. Ellers ingen bemærkninger.

b.        Referat fra ekstraordinært seniorrådsmøde (lukket møde – ref. Jens V. Bruun) tages til efterretning. Kirsten Thuesen havde meldt afbud til mødet.

 

2.     Valg af mødeleder til 3. maj 2010

 

Beslutning: Leif Bentsen

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

Bemærkninger:

 1. Tage har meldt fra til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 26. april. Lisbeth Fæster deltager i stedet. Ældrekonsulenten meddeler dette til Ældrerådet.

 2. Regionsældrerådsmøde 10.03.2010 – bla. med diskussion om udtalelse om antal af fyringer på sygehuse, der førte til en modificeret beregning.

 3. Pensionisternes Hus – nyt komfur og ovn er bestilt.

 4. Dansk Ældreråds formandsvalg – papirer er sendt ud.

 5. Økonomimøde med Michael Ziegler og Conny Trøjborg – dato skal afklares.

 6. Vestegnstræf 22.04.2010 – Søren og Inge deltager og har stillet flere forslag til dagsorden (Søren rundsender).

 7. Kort cv til kursusleder 07.04.2010 – nogle har ikke afleveret endnu.

 

4.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

Bemærkninger:

 1. Leif Bentsen er nu kommet på som medredaktør af hjemmesiden og fortalte kort om muligheder og begrænsninger. Det er et stort problem, at han som ekstern redaktør ikke kan linke til diverse dokumenter, da han ikke har adgang til kommunens server. Ældrekonsulenten vil undersøge evt. muligheder.

 2. Seniorrådets forslag til vedtægtsændring skal afvente regelforenklingsprocessen, bla. omkring Klagerådets fremtid. Rådet drøfter emnet på temadagene 7-8. april 2010. Behandlingen af vedtægterne er derfor udsat. Rådet vil udarbejde en inspirationsskrivelse til ÆU om, at Klagerådet bør opretholdes.

 3. Rundtur til plejecentre og hjælpemiddeldepoter afventer udspil fra plejehjemsudvalget, der har nyt forslag. Se under pkt. 6.

 

5.     Økonomi

 

Bemærkninger: Punktet udsættes, da Tage Sørensen ikke var til stede. Tage sender økonomioplæg rundt til rådets medlemmer. Seniorrådet ønsker den nuværende ordning med løbende bogføring ved ældrekonsulenten fortsat uændret.

 

6.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)                                                     

      

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren)

Ingen bemærkninger

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth)

Ingen bemærkninger

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)

Møde 04.03.2010 jf. referat. Udvalget har drøftet rundtur på plejecentre mv. Der ønskes en model, hvor rådet starter som ét hold for kort fælles intro, der derefter deler sig i 2 hold på de enkelte centre. Desuden ønskes lidt længere tid hvert sted, hvorfor der foreslås to dage frem for en. Fx med formiddagskaffe kl. 10, frokost og eftermiddagskaffe kl. 14 på i alt 3 steder ca. ½ time hvert sted. Rådet sørger selv for transport. Administrationen/ældrechefen behøver ikke nødvendigvis deltage. Repræsentanter for Brugerrådene må gerne være til stede (men er ikke et krav).

Forslag til datoer:

10. juni og 21. juni (evt. hjælpemiddeldepot her, hvis det karambolerer med plejecenterledelsen denne dato). 24. juni er reservedato. Ældrekonsulenten laver plan for rundturene.

Udvalget har udarbejdet et kommissorium, som sendes ud for godkendelse til næste møde.

Kartoflens dag (Valdemarsdag) 15. juni 2010 fejres på plejecentret Henriksdal med nye kartofler og stegt flæsk med persillesovs. Både Seniorrådets medlemmer og evt. ægtefæller er velkomne. Tilmelding til Kirsten Thuesen senest den 8. juni 2010.

Kommunikationsudvalget (Peter)

Maj-nummer af Senior Nyt er klar. Der ønskes dog stadig nyt fra de enkelte underudvalg. Hvad er der sket og hvad arbejdes der på?

Spørgsmål om tidligere godkendelse og dermed offentliggørelse af referat fra rådets møder på hjemmesiden drøftedes og nuværende offentliggørelsespraksis opretholdes. Det betyder, at referatet først kan lægges på hjemmesiden godt 2 måneder efter mødet. Rådet drøfter emnet videre på temadagene.

Teknik og miljøudvalget (Leif)

Der er møde i trafiksikkerhedsudvalget 22.04.2010.

Klagerådet (Kirsten)

Møde i marts blev aflyst pga. manglende klager. Næste møde er 21.04.2010 med en enkelt klage.

Kostrådet (Kirsten)

Har været på besøg hos 2 nye leverandører. Dagen efter var der prøvesmagning af evt. nye leverandørers mad, som Kostrådet var godt tilfredse med.

Kontaktgruppen for frivillige (Frank)

Der har været møde i PR-udvalget, bla. om mulighederne for at skabe mere opmærksomhed om § 18 og § 79. Der arbejdes desuden for et tættere samarbejde med Seniorrådet.

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge)

Ældrekonsulenten inviterer Tina Hosbond, POC, til et oplæg på næste rådsmøde om status og nyt på området.

 

7.      Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

Bemærkninger:

a.        Søren har spurgt Torstorp, om plejecentret er med i Falck-Healthcare projektet (tilbud om støtte til medarbejderne ifm. sygemeldinger). Der er 10-års jubilæum på Torstorp den 01.09.2010.

b.        Møde på Henriksdal Plejecenter 17.02.2010. Birgit Larsen er valgt til ny formand for rådet. Der er mangel på brugere til rådet, så det er mere et pårørenderåd. Henriksdal er med i projekt om robotstøvsugere, der skal køre i længere tid, og som der er store forventninger til. Plejecentrets beboere er inviteret på besøg i børnehave.. Leif og Kirsten har deltaget i påskefrokost på Henriksdal. Det var rigtig hyggeligt og de fik siden en opringning fra en beboer, som takkede for deres deltagelse. Næste møde på Henriksdal er 26.04.2010.

c.     Der har været møde på Sengeløse 18.03.2010 og desuden et hyggemøde inkl. pårørende. Der er rift om robotsælen på Sengeløse. På det almindelige møde var især brug af bus et stort emne. Der foregår et stort arbejde med at skaffe sponsorpenge til en ny bus til centret.

d.    Der har været møde på Baldersbo 17.03.2010, og man er ved at finde formen med det nye brugerråd. Til mødet i maj skal der laves en plan for sommerfesten.

e.        Der var møde i Kløverhusets pårørenderåd i marts. Der arbejdes med udvikling af sansehaven, med pårørendebladet og med en sommerfest. Der er en meget aktiv støttegruppe i Kløverhuset, men der ønskes flere besøgsvenner og kørestolskørere for at give beboerne flere oplevelser og aflaste personalet. Der arbejdes aktivt for at nedbringe sygefraværet i Kløverhuset.

f.         Der er 80-års jubilæum på Espens Vænge 19.09.2010.

 

 

8.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 07.04.2010 –

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

a. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 07/2010

b. Referat af Seniorrådsmøde 01.02.2010

c. Referat fra Klagerådsmøde 28.01.2010

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. Nærgymnastik

Tages til efterretning

3. Behovet for særlig indsats til borgere med anden etnisk baggrund

Tages til efterretning

 

Seniorrådets plejecenter- og hjemmehjælpsudvalg ønsker at blive inddraget i processen som Seniorrådets kontaktgruppe.

4. Klagerådets årsberetning 2009

Tages til efterretning

5. Fordeling af § 79 midler i 2010

Tages til efterretning

6. Ny sygeplejeprofil og forslag til revision af kvalitetsstandard for sygepleje

Tages til efterretning

7. Prissætning for tøjvask, indkøb og snerydning

Tages til efterretning

8. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tages til efterretning

9. Årsrapport om tilsyn med plejecentre i 2009

Tages til efterretning

 

Seniorrådet ønsker embedslægens årsrapport for HTK fremsendt

Politiske sager – Social- og Sundhedsudvalget

Til efterretning eller høringssvar

1. Nærgymnastik (samme sag som under ÆU)

Tages til efterretning

2. Udkast til Sundhedsaftale II – politisk del

Tages til efterretning

Bilag: Sagsfremstillinger

    

9.     Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed

 1. Netto rådighedsbeløb til pensionist efter betalte udgifter (ældreboliger)

 2. Spørgeskemaanalyse (ideer til 2010 analyse)

 3. Vågekoner

 4. Tandpleje

 

Bemærkninger:

 1. For en folkepensionist uden andre indkomster er rådighedsbeløbet 11.400 kr. + ATP ca. 2.000 kr. pr. måned (bruttotal). Dvs. ca. 13.000 kr. i brutto pr. måned. Rådet ønsker en nettoberegning af rådighedsbeløb efter skat, husleje, varme, el mv. Det vejledende rådighedsbeløb er 4.442 kr. pr. måned (netto efter faste udgifter). Denne sats bruges ved beregning af personlige tillæg, men ikke i forbindelse med beregning af boligstøtte.

 2. Seniorrådet vil gerne inddrages i arbejdet med spørgeskemaer til brugerundersøgelse fremadrettet (2011). Ideer til emner er bla. medicinhåndtering i samarbejdet mellem hjemmepleje, apotek og læger, rehabilitering ved hjemsendelse fra hospital og tryksår (hvem får det, hvor ofte og hvornår/hvorfor).

 3. Der pågår dialog med Ældresagen om vågekoner. HTK vil gerne være med til at introducere vågekoner på frivillig basis. Det kræver dog en vis erfaring og viden af de implicerede og et tæt samarbejde.

 4. Der arbejdes med forskellige forslag for en ny fast løsning. Plejecentrene er orienteret om overgangsordningen, som kræver en aktiv handling fra centrene. Der er kontakt med omegnskommunerne om valg af modeller.

 

10. a. Høje-Taastrup Kommunes sommerudflugter

 

Hvem deltager hvornår?

 

20. maj: Lisbeth og Leif

25. maj: Kirsten, Tage og Inge

2. juni: Søren

9. juni: Kirsten

16. juni: Frank

 

10.b. Besøg hos Delfin Vask 16. juni 2010

 

Bemærkninger: Seniorrådet besøger Delfin Vask 16. juni (uden Frank). Søren laver en køreplan.

 

 

11. Senior Nyt

 

Bemærkninger: Se under kommunikationsudvalget pkt. 6.

 

 

12.  Dagbladet til alle

 

Bemærkninger: Drøftelsen udskydes til majmødet.

 

 

13. Afbureaukratisering (fast punkt)

 

Bemærkninger: Intet nyt

 

 

14. Nyt plejecenter (fast punkt)

 

Bemærkninger: Intet nyt

 

 

15.  Kommende emner til dagsorden (rådets egne drøftelser)

 

Møde

Emne

Maj

Hvordan understøtter Seniorrådet udviklingen med besøgsvenner?

Maj

Dagbladet til alle?

Maj

Kommende borgermøder/Seniorernes Dag?

 

16. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

Maj

Der ønskes indlæg fra Tina Hosbond med nyt om ældreteknologi – gerne om eventuelle planer for nye HTK-tiltag

Maj

Nettoregnestykke for rådighedsbeløb ifm. ældreboliger

 

17.  Eventuelt

 

Bemærkninger:

a.        Jens Bruun melder afbud til majmødet pga. bortrejse.

b.         Ældrekonsulenten bedes undersøge, hvem der har teknisk indsigt i Sitecore-adgang for ikke-ansatte med henblik på ½ times møde med Leif.