Referat af Seniorrådsmøde den 11. januar 2010
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00, Mødelokale: B101

Gå til mødekalender

 

Til stede:                                                

Formand Søren D. Sørensen (SS)            

Inge Jacobsen (IJ)
Tage Sørensen (TS)
Kirsten Thuesen (KT)
Lisbeth Fæster (LF)
Peter Achton (PA)
Leif Bentsen (LB)
Frank Lundorff (FL)
Jens V. Bruun (JB)

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed
Lone Vej-Johansen (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Punktet ”godkendelse af dagsorden” udgår fremover.

Forretningsudvalgets udkast til dagsorden fremsendes til rådets medlemmer sammen med den endelige dagsorden, og der indsættes et nyt opsamlingspunkt om ”temaer til kommende møder”.

Punkt med ”Politiske sager” og ”Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret” rykkes op på dagsordenen før ”Nyt fra udvalgene”.

2. Godkendelse af referat af konstituerende møde den 2. december 2009
Bilag: Referat fra mødet 02.12.2009.

Beslutning: Godkendt (Lisbeth Fæsters navn rettes under punkt 9).

3. Valg af mødeleder

Beslutning: Formanden formulerer konklusion af mødets drøftelser. Rollen som ordsty-rer går på skift. Kirsten Thuesen er ordstyrer ved aktuelle møde.

Ordstyrer til næste møde er Tage Sørensen.

4. Meddelelser fra formanden

Beslutning: Ældrekonsulenten oplyser Regionsældrerådet, Danske Ældreråd og Vestegnens Ældreråd oplyses om rådets nye medlemmer og formandskab. Tilsvarende skal Ældrevidenscentret (Ældreforum) i Odense have besked om formandskabet. Der vil kunne tilknyttes andre medlemmer ved særlige opgaver.

5. Meddelelser fra ældrekonsulenten 

a) Mulighederne for en velfungerende IT-ordning i Pensionisternes Hus afventer tilbagemeling fra kommunens IT-afdeling/KMD. Leif Bentsen fra kommunikationsudvalget er ind-draget i arbejdet.
b) Mødet med Conny Trøjborg Krogh og Bjarne Kogsbøll er flyttet til 25. januar 2010 kl. 15-17 (ny invitation er omdelt).

6. Ændring af forretningsorden (pga. udvidet forretningsudvalg)
Bilag: Gældende forretningsorden

Beslutning: Forretningsudvalgets forslag om at udsætte af ændringer af forretningsor-denen et par måneder med henblik på en erfaringsperiode blev godkendt. Punktet sættes på til mødet i marts 2010.

7. Økonomi
Bilag: Budgetoversigt 2009 (2010): 

a) Budget 2010 
b) Udbetaling af diæter 
c) Kurser, temadage, drift m.m.

Bemærkninger:
a) Seniorrådet råder over et beløb på 50-60.000 kr., ud af et samlet budget for rå-dets arbejde på 92.000 kr. i 2010. Der ønskes et forenklet budget, kun med be-løb, som rådet selv har rådighed over, gerne i mere læsevenlig version. Ældre-konsulenten arbejder på en løsning sammen med rådets budgetansvarlige (Tage Sørensen).
b) Ældrekonsulenten oplyste kort om udbetaling af diæter og kørselsgodtgørelse.
c) Seniorrådet ønsker at deltage i Danske Ældreråds kurser for nye ældreråd. For-manden deltager desuden i kurset for nye ældrerådsformænd. Ældrekonsulenten tilmelder til kurserne, der foregår i Høje-Taastrup. Forretningsudvalget vil under-søger mulighederne for supplerende midler til rådets opstart (teamtur eller tilsva-rende). Inge Jacobsen deltager i seminar ved Teknologisk Institut.

8. Suppleanternes evt. deltagelse på Seniorrådsmøder jfr. vedtægterne
Bilag: Vedtægter

Beslutning: Det blev besluttet, at suppleanterne ikke deltager i rådsmøderne.

9. Fælles møde med øvrige brugere af ”huset på Bygaden”

Beslutning: Forretningsudvalgets forslag om, at alle brugere af Pensionisternes Hus in-viteres til brugermøde i huset den 25.02.2010 kl. 16-18, blev godkendt. Ældrekonsulen-ten inviterer brugerne af huset på Seniorrådets vegne. Seniorrådet står selv for forplej-ningen.

10. Valg af person til trafiksikkerhedsudvalget

Beslutning: Trafiksikkerhedsudvalget er et rådgivende udvalg for byrådet. Seniorrådet udpeger Leif Bentsen som medlem. Ældrekonsulenten videregiver dette til Høje-Taastrup Kommune.

11. Forslag om oprettelse af nyt kultur - og aktivitetsudvalg (Jens, Tage)

Beslutning: Oprettelse af et nyt Kultur- og Aktivitetsudvalg blev godkendt. Tage Søren-sen og Jens V. Bruun blev valgt som medlemmer. Udvalget konstituerer sig selv og udar-bejder kommissorium.

12. Valg til følgegruppe for ældreboliger på Mølleholmen

Beslutning: Lisbeth Fæster og Kirsten Thuesen er valgt som nye medlemmer af følge-gruppen for ældreboliger på Mølleholmen. Ældrekonsulenten anmoder byrådscentret om, at de får plads i følgegruppen for planlægning/byggeri af ældreboliger på Mølleholmen.

13. Valg til følgegruppe for nyt plejecenter

Beslutning: Søren Sørensen, Frank Lundorff og Inge Jacobsen er godkendt til at deltage i følgegruppen for nyt plejecenter (i nævnte rækkefølge). Administrationen anmoder by-rådscentret om, at de får plads i følgegruppen for planlægning/byggeri af det nye pleje-center.

14. Valg til følgegruppe for planlægning/udbygning af Hedehusene/Gammelsø

Beslutning: Leif Bentsen og Inge Jacobsen er godkendt til at deltage i følgegruppen. Æl-drekonsulenten anmoder byrådscentret om, at de får plads i følgegruppen.

15. Orientering fra udvalgene (såfremt der har været afholdt møde eller der er særlige initiativer)

 Forretnings- og Økonomiudvalget (Søren)  Ingen bemærkninger
 Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget (Lisbeth)  Ingen bemærkninger
 Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)  Udvalget holder møde den 14. 01.2010 kl. 10-12.
Kommunikationsudvalget (Peter) Første udgave af den ny Senior-Avis 1/2010 er på gaden 12.01.2010 som tillæg til Lokalavisen Taastrup.
Kommunikationsudvalget ønsker, at redaktionens medlemmer fremover præsenteres i avisen med foto, adresse og kontaktinfo.
Kommunikationsudvalget udarbejder et kort skriftligt oplæg med ønskede ændringer af Senior-Avisen.
 Teknik og miljøudvalget (Leif)  Jens V. Bruun blev godkendt som nyt medlem af udvalget. Udvalget holdt møde 10.12.2009, om overdragelse og trafik mv.
 Klagerådet (Kirsten)  Rådet holder møde 28.01.2010 kl. 16.
Der er en sag til mødet.
Kostrådet (Kirsten) Kostrådet har holdt et konstruktivt møde med Henny Jessen 7.01.2010, hvor diverse ændringer af madudbud (kvalitetshåndbo-gen) blev drøftet.
Der er møde den 24.02.2010 kl. 11-14 på Henriksdal. Conny Trøjborg og Michael Ziegler deltager i prøvesmagning fra kl. 13-14.
Bruger- og pårørenderåd (Søren, Inge, Kir-sten, Lisbeth og Frank) Der er møde på Torstorp 11.01.2010.
Der var nytårkur på Baldersbo 10.01.2010 og der er møde 14.01.2010
Henriksdal afholdt nytårskur 09.01.2010. Der er valg til nyt råd 28.01.2010.
Der var nytårskur i Kløverhuset 02.01.2010 og der er møde 08.02.2010.
Kontaktgruppen for frivillige (Frank) Der blev holdt møde i december. Der er nyt møde 14.01.2010.
Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge) Ingen bemærkninger.


16. Politiske sager - Til beslutning om der skal udarbejdes og fremsendes høringssvar
Udvalgsformændene bedes udarbejde forslag til evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på udvalgsmøde januar 2010 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser (til orientering): 
a. Referat af møde i Seniorrådet 02.11.2009
b. Valgbog - Seniorrådsvalg 17.11.2009
c. Orientering om Seniorrådsvalg 2009 og konstituering af nyt Seniorråd 2010-2013
d. Referat fra Klagerådsmøde 17.09.2009
e. Borgere der har valgt privat leverandør uge 49 i 2009
f. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 47/2009

 

Politiske sager: Til efterretning eller høringssvar
2. Prioritering af strategiske mål for § 79-midler i 2010: Taget til efterretning
3. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere: Kostudvalget udarbejder høringssvar omkring udbud af madservice til hjemmeboende borgere.
4. Brugerundersøgelse 2010: Ældres oplevelse af helheden i hjemmeplejen: Taget til efterretning
5. Betjening af nødkald i hjemmeplejen og Kløverhuset: Taget til efterretning
6. Prissætning af personlig og praktisk hjælp i 2010: Taget til efterretning

Bilag: Sagsfremstillinger

Orientering fra Pension og Omsorg V/ Karen Koefoed
a. Uddybende orientering om ældreområdet i tal (se oplæg)
b. Seniorrådets yderligere behov for introduktion/kurser mv.

Bemærkninger:
a. Karen Koefoed introducerede kort til ældreområdet (organisering og faktatal - uddelingskopi blev omdelt).
b. Efter aftale laves introduktionsplan med temagennemgange om bla. træning/genoptræning, kvalitetshåndbogen, fokusområder og eventuelle andre emner frem til sommerferien 2010, hvor forskellige oplægsholdere deltager.
c. Seniorrådet ønsker at blive inddraget i arbejdet med spørgeskema til brugerundersøgelsen. Administrationen vil arbejde for at Seniorrådet får spørgeskema til gennemsyn/kommentarer næste år.

17. Eventuelt

Bemærkninger:
a. Forretningsudvalget modtager gerne ideer til mødet med Conny Trøjborg og Bjarne Kogsbøll.
b. Ældrekonsulenten udsender regler for udvalgene (kopi fra Inge Jacobsen).
c. Ældrekonsulenten udarbejder ny udleveringsliste for nøgler til Pensionisternes Hus (kun til Seniorrådet).

Temaer til kommende møder (Administrationen orienterer)

Møde/Emne
Februar 2010: Orientering om særlige midler øremærket ældre på finansloven ønskes. Kultur- og fritidsudvalget ønsker herunder en gennemgang af særlige puljer på finansloven til kultur- og fritidsaktiviteter for ældre (2,8 mio. kr. i Høje-Taastrup Kommune)
Februar 2010: Budget 2010 – Hvilken betydning har rammebesparelserne for 2010 for ældreområdet?
Februar 2010: Kort orientering om ikke-kommerciel senioridræt/fitnesstræning ønskes.
Februar 2010: Redegørelse for indkøbsordningen (ændringer) ønskes.
Marts 2010: Information om frisør på plejecentrene ønskes
Marts 2010: Etik
Marts 2010: Tandpleje på kortere og ældre sigt – orientering ønskes fra Social- og sundhedsudvalget.

Temaer til kommende møder (rådets egne drøftelser)

Møde/Emne
Marts 2010:

Drøftelse af Seniorrådets forretningsorden
Spørgeskemaanalyse (ideer til 2010 analysen)
Besøgsvenner – hvordan understøtter Seniorrådet udviklingen med besøgsvenner?
Forretningsudvalgets møde med Borgmesteren