Dagsorden til Seniorrådsmøde den 16. august 2010

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B201 (mødegangen på første sal - blok B)

 

 

Til stede

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

 

 

 

 

Mødeleder

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Peter Achton (PA)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Jens V. Bruun (JB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

 Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 31. maj 2010

Bilag: Referat fra mødet

 

Beslutning:

 

Referat fra mødet 31. maj 2010 blev godkendt.

 

Referat fra møde den 22. juni 2010 skrevet af Lisbeth Fæster blev godkendt.

 

Referat fra ekstraordinært budgetmøde 12. august 2010 skrevet af Peter Achton venter.

 

Referat af fælles bruger pårørende møde 7. juni 2010 taget til efterretning.

 

 

 

2.     Valg af mødeleder til 6. september 2010

 

Beslutning:

 

Jens V. Bruun

 

 

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

Bemærkninger:

 

Kommunen opfordres til at offentliggøre ny rentesats på indefrysning af ejendomsskat.

 

Rundtur til kommunens plejecentre udskudt, mangler dato. Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget planlægger også besøg hos hjemmeplejen.

 

9. juni 2010 var der regions ældrerådsmøde.

 

Frivillighedsdag Peter Achton fra Kommunikationsudvalg deltager.

 

28. juni 2010 var der møde i Pensionisternes Hus.

 

Det blev pointeret at Seniorrådets adresse er hos formanden og at Seniornyts adresse er hos redaktøren.

 

 

 

4.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

Ingen bemærkninger

 

 

 

5.     Økonomi

 

Bemærkninger:

Der er ikke mange penge tilbage, Tage Sørensen skal have møde om manglende indbetaling af tilgodehavender fra kommunen.

 

Tage Sørensen efterlyser afklaring om rollen som kasserer i forretningsudvalget.

 

Seminar i Karlslunde ikke blevet betalt (på trods af aftale med borgmesteren).

 

 

6.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)                                                     

      

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren)

Forslag til dagsorden (Inge Jacobsen)

Den 30.august 2010 er der aftalt møde borgmester.

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth)

Arbejder på et forslag om billige billetter, i situationer hvor der ikke er udsolgt.

Ældre i arbejde.

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)

Har holdt møde den 11. august 2010, hvor der blev udarbejdet nyt forslag til offentlig høring (se dagsordenens punkt 18).

Kommunikationsudvalget (Peter)

Arbejder med en borgerdag og en frivilligheds.

Teknik og miljøudvalget (Leif)

 

Klagerådet (Kirsten)

 

Kostrådet (Kirsten)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank)

Der holdes møde den 26. september 2010 med Fritid og Kultur.

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge)

Jens V. Bruun har nogle emner til senere diskussion.

 

 

7.      Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

Bemærkninger:

Baldersbo holder møde næste den gang 31. august 2010.

Kløverhuset får besøg af politikkerne den 30. august 2010.

Henriksdal holder næste møde den 2. september 2010.

Torstorp holder møde den 23. august 2010, der er 10 års jubilæum den 1. september 2010.

 

 

 

8.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 01.06.2010

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Venteliste til pleje- og ældreboliger

 

Referat fra Seniorrådsmøde den 3. maj 2010

 

Antal borgere der har valgt privat leverandør

 

Ny lovgivning om magtanvendelse

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Ansøgning om midler fra Ældreudvalgets særlige pulje

Til efterretning

Evaluering af besparelser på hjemmeplejens natbemanding

Til efterretning

Indberetning af økonomien på udvalgte poster på det specialiserede socialområde til Indenrigsministeriet

Til efterretning

Dimensionering af sundhedsuddannelserne 2010 og 2011

Til efterretning

Evaluering af den særlige selvtrænerindsats

Til efterretning

Økonomisk vurdering af eksisterende vikarløsning sammenlignet med oprettelse af internt vikarbureau

Til efterretning

Afledt virkning af ændring af lov social service mv.

1. til efterretning

2. til efterretning

3. til efterretning

4. til efterretning

5. høringssvar der opfordrer til at bevare bruger- pårørenderåd

6. til efterretning

7. til efterretning

Fremtidig behov for ældreboliger

Til efterretning

Forslag til ny betalingsstruktur for borgere der modtager praktisk hjælp

Til efterretning

Forslag til ny praksis for godkendelse af og orientering om nye leverandører

Til efterretning

Ændring af visitationskompetencen for pleje- og ældreboliger

Til efterretning

Tage Sørensen så gerne at der blev udarbejdet et høringssvar.

Kvalitetskontrakt på Ældreudvalgets område

Til efterretning

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

 

    

9.     Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed

a.      Budget 2011 (høringsfrist)

Budgetforslaget vil blive sendt til høring.

b.      Fælles borgermøde (dato)

Der arbejdes på en dato, formodentligt kan det først blive i oktober. Søren D. Sørensen udtrykte utilfredshed med prioriteringen af mødet. Det er uklart om mødet er for alle eller kun for nye pensionister, måske vil der blive prøvet med åbent møde for alle pensionister.

c.      Hjemmesiden (opdatering)

Der skal afholdes møder om hjemmesiden. Der er behov for oprydning på hjemmesiden.

d.      Sekretariatsbistand

Spørgsmålet om fremtidig sekretariatsbistand afventer mødesag.

e.      Misbrug af PDA (snyd med borgernes tid – hvordan sikrer HTK sig)

Orientering om hvad der gøres i HTK for at undgå snyd. Karen Koefoed fremhævede godt lederskab og kollegialt fællesskab i modsætning til kontrol. Brugerundersøgelser er også positive. Fremadrettet skal der arbejdes med hvordan vi skaber gode medarbejdere, skal lederne mere ud? Debat om brug af uniformer.

f.       El – scooter (opfølgning)

Der er kommet brev fra ministeriet, dette skal lige nærlæses, derefter vil der blive fremlagt en sag for Ældreudvalget.

 

Udover ovenstående emner orienterede Karen Koefoed om følgende:

·         Brandalarmer, instrukser på alle centre

·         Besøgsrunde kommer først i oktober

·         FN-dagen kommer på udvalgsmøde

·         Den nye personalesituation: orientering om nedskæringerne

·         Orientering om den nye struktur.

 

 

10. Senior-Nyt (fast punkt)

 

Bemærkninger:

Det nye nummer er klart til udsending.

 

Der var en mindre debat for og imod sundhedscentre.

 

Evaluering af sidste nummer af bladet: Kirsten Thuesen var kritisk overfor indholdet, mangler artikel om besøg på Delfinvask. Vægtningen af indholdet i bladet blev diskuteret. Peter Achton forsvarede udvalget af materiale.

 

11. Afbureaukratisering (fast punkt)

 

Bemærkninger:

Intet at bemærke

 

12. Nyt plejecenter (fast punkt)

 

 

Bemærkninger:

Intet nyt men der efterlyses nyt fra styregruppen.

 

 

 

13. Opfølgning på aftaler fra Karlslunde – indsatsområder – procedure

Herunder mail fra Jens V. Bruun om Seniorrådets fremtidige virke.

 

Bemærkninger:

Udsættes til næste møde.

 

14. Evaluering af skovtur (sejltur)

 

Bemærkninger:

Der var forlydender om at det var svært ved spisning, dette blev dog bedre efterfølgende ifølge Søren D. Sørensen.

Lisbeth Fæster bemærkede at man stod for længe og ventede for at komme ombord.

Inge Jacobsen mente at det stort set var positivt, hvad der var at bemærke. Inge Jacobsen mindede om, at der snart skal planlægges næste års tur.

Søren D. Sørensen efterlyser evaluering af turen og planlægning af julearrangementet.

Der er behov for bedre styring af tilmeldingen til skovturen.

Rådet indstiller at skovturene fortsætter, også som sejltur.

 

15. Deltagelse Dansk ældreråds konference

 

Bemærkninger:

Seniorrådets medlemmer kan deltage i en konference i løbet af efteråret under forudsætning af, at de penge der menes at mangle på rådets konto bliver bogført.

 

16. FN dagen

 

Bemærkninger:

Der orienteredes om programmet.

Debat om tidspunkt for arrangementer: hvilket tidspunkt på dagen er bedst?

 

17. Fælles borgermøde (kommunikationsudvalget)

 

Bemærkninger:

 

18. Ældres vilkår, høringsforslag ved Frank

 

Bemærkninger:

Forslag til hørings program i starten af september.

Rådet er positivt men tidspunktet er uheldigt februar prioriteres.

Forslag om rundsending af referater fra andre udvalg. Referater fra udvalgene vil fremover blive rundsendt.

 

 

19. Besøg Delfin Vask (orienteringssag)

 

Bemærkninger:

 

 

Møde

Emne

 

Besøgsvenner – hvordan understøtter Seniorrådets udviklingen med besøgsvenner?

 

20. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

 

Den oversete patient

 

Spørgeskemaanalyse 2011 (Emne:indkøbsordningen)

 

Budget 2011 (status)

 

21.  Eventuelt

 

Bemærkninger:

Afbud fra Leif Bentsen og Søren D. Sørensen til næste møde.