Referat af Seniorrådsmøde den 15. august 2011

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

Næstformand

 

Mødeleder

 

 

 

 

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Vilfred Post (VP)

Flemming Djurnø

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 30. maj 2011

Bilag: Referat fra mødet

 

Referat blev godkendt.

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt.

 

3.     Valg af mødeleder til den 5. september 2011

 

Inge Jacobsen blev valgt til mødeleder til mødet den 5. september 2011.

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

Formanden havde følgende meddelelser:

 • Der har været vand i kælderen i Pensionisternes Hus, det er blevet ordnet.

 • På et møde med Lokalavisen Taastrup blev Seniornyt rost af redaktøren på lokalavisen, tidligere seniorrådsmedlem Børge Mogensen skal have ros for sit ihærdige arbejde for Seniornyts tilblivelse.

 •  Henvendelse fra Høje Taastrups venskabsby i Sverige, Ängelholm, tages op på næste møde.

 • Danske Ældreråds vedtægter skal behandles.

 • Der er Vestegnstræf den 5. oktober.

 • Det Fælles Medicinkort forventes fuldt implementeret ultimo 2011.

 • Der arbejdes på nye vedtægter for Seniorrådet. Hvad skal der gøres i forhold til lukkede sager og hvordan skal økonomien være.

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

Der var ingen meddelelser.

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

ad 4)    Der var diskussion om substansen af kontrakten, og der blev spurgt til om de praktiserende læger får oplysning om udskrivninger.

ad 5)    Punktet blev taget til efterretning, men der var kritik af grundlaget fra PriceWaterhouseCoopers.

ad 6)    Der var bekymring om prisen for de nye boliger, hvad vil det koste for personer uden andre midler end folkepension.

ad 7)    Punktet blev taget til efterretning, men der blev rejst spørgsmål ved, hvordan pårørende kan forholde sig.

ad 8)    Rådet udtrykte ros til strategien. Der var spørgsmål til hvordan de praktiserende læger kommer ind i strategien.

Det blev diskuteret at det som det er nu er uafklaret med ansvarsforsikring for demente. Søren D. Sørensen vil fremføre problemstillingen vedrørende retssikring og forsikring overfor Danske Ældreråd.

I øvrigt blev følgende nævnt: spørgsmål om private demenshjem, økonomi til demensområdet og muligheden for demenscafeer som det findes i visse andre kommuner.

Frank Lundorff udarbejder høringssvar.

ad 9)    Det blev påpeget at der nu er mindreforbrug, der blev givet udtryk for at de tidligere besparelser burde rulles tilbage. Der var dog enighed om at se nærmere på økonomien i forbindelse med de kommende diskussioner om budget 2012.

I øvrigt blev der spurgt til sparekataloget.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 16.08.2011

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Referat af Seniorrådsmøde 09.05.2011

 

Integrationspolitik – opsummering på kick off aften 15. juni 2011

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse

Taget til efterretning

3. Undersøgelse af udgiftertil aktivitetsbestemt medfinanciering 2007 - 2010

Taget til efterretning

4. Udlejning af ældreboligerne Kongsgården

Taget til efterretning

5. Status for registrering af UHT (Utilsigtede Hændelser)

Taget til efterretning

6. Handleplan til implementering af strategien for borgere med demenssygdomme

Høringssvar udarbejdes af Frank Lundorff

7. 3. Budgetopfølgning og regnsskabsprognose 2011 for Ældreudvalget

Taget til efterretning

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

Der var intet at berette.

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

Der har været afholdt møde med lederen af Taastrup Teater, der vil være en speciel forestilling for pensionister den 22. august, og resten af året vil der være tilskud til alle forestillinger.

Det undersøges om træningscenteret kan benyttes i ydertiderne.

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

Der har været henvendelser i forbindelse med besparelserne på rengøring.

Der arbejdes på at få hjemmesygeplejen på besøg.

Centerchef Susanne Strandkjær kommer til mødet den 28. november.

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

Der har været møde den 9. august, referat vil blive udsendt.

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

Der var intet at berette.

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

Der var intet at berette.

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

Der arbejdes på at ansætte en leder af frivilligcenteret.

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

Der er møde den 31. august.

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd

 

 • På Torstorp er der fokus på bemandingspolitikken, ind til videre er situationen ok.

 • På Sengeløse har man en sansesti under udarbejdelse.

 • Kløverhuset havde stor succes med løvspringsfesten. Der vil blive afhold løvfaldsfest, tidspunktet meddeles senere.

 • På Baldersbo var sidste møde den 11. maj, der arbejdes med information ved indflytning og håndhygiejne.

 • På Henriksdal arbejdes der med robotstøvsugere, petanquebane og der følges nøje med i personalebemandingen. Næste møde er den 23. august.

 

9.     Orientering fra Pensions-og Omsorgscentret v/ Karen Kofoed (kl. 11.00)

Ud over Karen Koefoed deltog udviklingsleder Mariann Lyby under dette punkt.

 

           Udfordringsretten

Der er ikke fra ældreområdet sendt forslag til ministeriet i forhold til udfordringsretten.

 

           Økonomioversigt af intern -ekstern madproduktion

Karen Koefoed afviste, at administrationen tidligere har udarbejdet en oversigt som kan give svar på Seniorrådets spørgsmål. Karen Koefoed forklarede at administrationen har igangsat et arbejde med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag til Byrådet i forhold til en vurdering af, hvilke økonomiske og kvalitative konsekvenser der vil være af forskellige produktionsformer.

 

           Samlet årsrapport Plejecentrene

Karen Koefoed bekræftede, at der ikke er udarbejdet en samlet rapport. Baggrunden her er at rapporterne primært er arbejdsredskaber for de enkelte plejecentres ledere og medarbejdere i samarbejde med bruger/pårørenderåd. Det er dog også sådan, at der samarbejdes tværgående på de områder, hvor der er fælles udfordringer.

 

           Budgetprognose

Karen Koefoed uddybede det foreliggende materiale og bekræftede at det samlet set for HTK ikke ser alt for positivt ud. Seniorrådet spørger til, hvornår de får budgetmaterialet. Karen Koefoed sender besked så snart det er muligt.

 

           Overførsel af mindreforbrug 2010

Karen Koefoed forklarede at der med den beslutning Byrådet i år har truffet vedr. budgetoverførsler betyder, at en positiv overførsel vil blive udlignet af en tilsvarende besparelse. Dette gøres for at reducere den ”strafafgift” kommunerne fra i år skal betale til staten, hvis kommunens servicevækstramme overskrides.

 

De politiske sager blev herefter drøftet.

ad 4)    Karen Koefoed vil få lavet en beregning af rådighedsbeløbet til de nye boliger.

ad 5)    Hvordan skal borgere og pårørende indberette utilsigtede hændelser? Vi afventer et udspil fra Sundhedsstyrelsen.

ad 6)    Forholdene omkring ansvarsforsikring for demente blev rejst. Som det er nu kan det opleves modsætningsfyldt at bede beboere i demensenhederne have en ansvarsforsikring, hvis forsikringsselskaberne afviser de sager de får. Administrationen overvejer at rejse problemstillingen i KL.

Det er meningen at alle (pårørende, naboer medarbejdere etc.) kan være med til at ”opspore” demente borgere, dette medfører også, at der skal arbejdes med kompetenceudvikling til flere om emnet.

Seniorrådet havde forslag om anonym (÷cpr-nummer) cafe a la noget de har i Århus. Karen Koefoed tog ideen med til det videre arbejde.

 

Mariann Lyby gennemgik i hovedtræk linjerne i den nye seniorpolitik. Det færdige oplæg vil ligge klart til næste møde. Seniorrådet afventer med spænding det færdige oplæg.

Der er planlagt et debatmøde om seniorpolitikken den 21. september.

 

10. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

Rådet efterlyser om der er noget nyt bl.a. vedrørende licitationen.

 

11. Økonomi

 

Tage Sørensen havde udarbejdet to forskellige budgetforslag, da der var uklarhed om hvorvidt en kontering var korrekt. Det blev besluttet at omplacere budgettet til FN-dag til konferencer, da der var enighed om at der ikke var økonomi til at afholde FN-dag. Tage Sørensen vil udsende et nyt budget.

 

12. Senior Nyt

 

Lisbeth Fæster takkede for indlæg til bladet. Frank Lundorff ønskede en diskussion om de redaktionelle principper på næste møde.

 

Mødet sluttede her da kl. var 13 og visitationen var tilsagt til dette tidspunkt. Resten af dagsordenen blev udskudt til næste møde.

 

13. Danske Ældreråds temadag den 6. oktober 2011

 

Udskudt til næste møde.

 

14. FN dag

 

Udskudt til næste møde.

 

15. Borgmestermøde den 29. august 2011 kl. 15:00 (emner)

 

16. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

Møde med centerchef Susanne Strandkjær

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

 

17. Eventuelt

 

 

Efter det ordinære møde: Møde med visitationen ved Tine Hoffman og Annette Petersen