Hvad siger loven om Seniorråd

Formål med Seniorråd
Seniorrådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

 

Byrådets høringsforpligtigelse

Seniorrådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Kommunalbestyrelsen er derfor forpligtiget til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre.

For at sikre, at ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid, inden kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger.

 

Seniorråd er for alle ældre

Seniorrådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svage ældre. Men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover, for eksempel trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

De ældre skal altså have indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand og på både spørgsmål af overordnet karakter og på forhold, der har betydning for ældres hverdag. Seniorrådet skal for eksempel høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger til ældre, om forslag til at iværksætte aktiviteter for ældre, om kommunalbestyrelsens målsætninger og serviceinformation på ældreområdet m.v.

Seniorrådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

 

Direkte valg 
Medlemmerne af ældrerådet (Seniorrådet) skal vælges ved direkte valg. Seniorrådet kan ikke etableres på andre måder. Kravet om direkte valg forhindrer, at der bliver reserveret pladser i ældrerådet til et antal personer, som repræsenterer særlige interessegrupper m.v.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der bliver afholdt valg til Seniorrådet, og fastsætter sammen med Seniorrådet reglerne for valgets afholdelse.

Der skal afholdes valg, selvom valgets resultat er givet på forhånd.

 

Hvem kan vælges?

Alle personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, kan deltage i valget og blive valgt til Seniorrådet.

 

Seniorrådets sammensætning

Seniorrådet skal bestå af mindst fem medlemmer. For at sikre størst mulig kontinuitet i arbejdet skal der vælges et tilsvarende antal stedfortrædere. Siden valget i 1997 har Høje-Taastrup Kommunes Seniorråd bestået af ni medlemmer.

 

Sådan skal valget foregå

Der skal afholdes valg mindst hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen skal informere om et forestående valg.

Kommunalbestyrelsen og ældrerådet beslutter i samarbejde, hvor ofte (mindst hvert fjerde år), hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges i den enkelte kommune.

I Høje-Taastrup Kommune blev Seniorrådsvalget i 1997 afholdt som et brevstemmevalg. I 2001 bliver der mulighed for både at stemme ved brev og ved hjælp af Internet.

 

Et aktivt Seniorråd

Lovgivningen forudsætter, at Seniorrådet selv aktivt indgår i samarbejdet med kommunalbestyrelsen. Det skal ske ved dels at komme med ideer og forslag om ældres forhold, dels at rejse spørgsmål og komme med synspunkter inden for de områder, som kommunalbestyrelsen og Seniorrådet i fællesskab har besluttet, at Seniorrådet skal beskæftige sig med.

 

Minimumskrav
Bestemmelsen om Seniorråd indeholder alene "minimum-regler" for opgaver, samarbejde m.v. Seniorrådet og kommunalbestyrelsen fastlægger sammen det nærmere indhold af rådets arbejde og kan tilpasse samarbejdet efter de lokale forhold, så Seniorrådet inddrages i videre omfang, end det kræves efter lovgivningen.

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt anvende Seniorrådet som igangsætter og bindeled til de frivillige organisationer. Men det er ikke meningen, at Seniorrådet skal overtage opgaver, som de frivillige organisationer hidtil har stået for.

 

Medlemsskab af Seniorrådet 

Medlemskab af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

 

Lovgivningen 
Seniorrådet er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Rådet har tavshedspligt efter disse regler, for eksempel om enkeltpersoners private forhold.

 

Hvis du selv vil læse om Seniorråd (i lovteksten kaldet Ældreråd), Bruger-/Pårørenderåd og Handicapråd, så se: Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse m.v.