Seniorrådets udvalg

Høje-Taastrup Kommunes Seniorråd arbejder med en udvalgsstruktur på 6 faste udvalg:

  • Forretningsudvalg
  • Økonomiudvalg
  • Teknik- og Miljøudvalg 
  • Kommunikationsudvalg
  • Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget
  • Kostrådet

Herudover bliver der nedsat ad hoc-udvalg efter behov.

 

Forretningsudvalget
Udvalget holder møde én gang om måneden forud for det månedlige seniorrådsmøde, som udvalget forbereder og udfærdiger dagsorden til. Forretningsudvalget tager sager op til behandling i Seniorrådet efter behov, ligesom udvalget sikrer, at der kommer svar fra kommunen i de sager, hvor Seniorrådet har afgivet en udtalelse, eller hvor der er indsendt et forslag. Udvalget har endvidere ansvaret for emner af økonomisk karakter. 

Udvalgsmedlemmer: Børge Mogensen (formand), Inge Jacobsen (Næstformand), Flemming Djurnøe (Kasserer). 


Økonomiudvalget 
Udvalget har ansvaret for emner af økonomisk karakter og kassererfunktionen.

Udvalgsmedlemmer: Flemming Djurnøe.


Teknik- og Miljøudvalget
Udvalget arbejder for et ældrevenligt ydre miljø i kommunen, blandt andet omkring trafikservice, havepasningsordningen og vinterforanstaltninger. Udvalgsmedlemmer: Inge Jacobsen.

 

Kommunikationsudvalget
Udvalget står for kontakten til pressen og er med til at tegne Seniorrådet udadtil. Det er udvalgets mål at gøre kommunens borgere over 60 år fortrolige med Seniorrådet som deres talerør til byrådet. Udvalget er også redaktionsudvalg for Senior Nyt, som p.t. udsendes 7 gange årligt til alle hustande i Høje-Taastrup Kommunen (som tillæg til Lokalavisen).

Udvalgsmedlemmer: Leif Bentsen og Kirsten Dahlmann-Hansen.


Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget

2 udvalg, som på et senere møde vil få et fælles navn. Udvalgene arbejder med emner på det sociale område og med sundheds- og forebyggelsestiltag i Høje-Taastrup Kommune.

Desuden varetager det høringssager om hjemmehjælp og plejehjem samt pensionisternes indkøbsordningen m.m.

Udvalgsmedlemmer: Inge Jacobsen og Kirsten Dahlmann-Hansen (formand).

 

Kostrådet

Kostrådet supplerer ved kontrol af kommunens kvalitetsstandarder vedrørende madservice på såvel plejehjem som ved madservice i hjemmet fra eksterne leverandører.

Medlem fra Høje-Taastrup Kommune: Cheføkonoma Irene Sørensen.

Medlemmer fra Seniorrådet: Flemming Djurnøe (formand), Inge Jacobsen og Leif Bentsen.

 

Regionsældreråd 
Rådet består af to repræsentanter fra hver af amtets 18 kommuner. Udvalget tager stilling til amtets ældrepolitik, herunder sygehuse, plejehjem, transport m.m.
Udvalgsmedlemmer: Inge Jacobsen